Instellingsbeschikking Interdepartementale Commissie voor Beleidscoördinatie ten [...] van Migranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 25-02-1978 t/m 27-08-2004

Instellingsbeschikking Interdepartementale Commissie voor Beleidscoördinatie ten behoeve van Migranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Handelende in overeenstemming met de Ministers voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken, van Justitie, van Onderwijs en Wetenschappen, van Financiën, van Vokshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Sociale Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

Ingesteld wordt een Interdepartementale Commissie voor Beleidscoördinatie ten behoeve van Migranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen, verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie heeft tot taak:

 • a. de coördinatie van de werkzaamheden van de Ministers die betrokken zijn bij het verblijf in Nederland van uit Suriname of de Nederlandse Antillen afkomstige Nederlanders, verder te noemen: Rijksgenoten, te bevorderen;

 • b. problemen die verband houden met de woon-, werk- en leefsituatie van Rijksgenoten in Nederland te signaleren;

 • c. oplossingen aan te geven voor de onder b bedoelde problemen;

 • d. de totstandkoming en realisering van meerjarenplannen te bevorderen;

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie brengt – desgevraagd of uit eigen beweging – over de in artikel 2 genoemde onderwerpen advies uit aan de Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, coördinerend Minister voor het welzijnsbeleid, verder te noemen: de Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie bestaat uit acht leden, onder wie de voorzitter.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

De Minister benoemt de voorzitter, na overleg in de Welzijnsraad.

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

De Minister benoemt een vertegenwoordiger van ieder van de Ministers

 • -

  voor Surinaamse en Nederlands-Antilliaanse Zaken;

 • -

  van Justitie;

 • -

  van Onderwijs en Wetenschappen;

 • -

  van Financiën;

 • -

  van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

 • -

  van Sociale Zaken;

 • -

  van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

op voordracht van de betrokken Minister tot lid van de commissie.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

Het lidmaatschap van de commissie is voor de leden ervan een gehele of gedeeltelijke dagtaak.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

De leden kunnen zich, in geval van verhindering, laten vervangen door een plaatsvervanger benoemd overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

Het secretariaat van de commissie berust bij het departement van de Minister.

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

De adviezen en voorstellen van de commissie worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen.

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie is bevoegd voor de uitoefening van haar taken werkgroepen in te stellen. Zij kan deskundigen die geen lid zijn van de commissie in deze werkgroepen benoemen. De commissie regelt de taak en de bevoegdheden van de werkgroepen.

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie kan contacten leggen en onderhouden met personen, organisaties en instanties die niet in de commissie vertegenwoordigd zijn.

Artikel 13

[Vervallen per 28-08-2004]

De commissie kan, met inachtneming van de bepalingen van deze beschikking, haar werkwijze en die van de secretaris geheel naar eigen inzicht regelen.

Artikel 14

[Vervallen per 28-08-2004]

De kosten voortvloeiende uit de door, namens of in opdracht van de commissie verrichte werkzaamheden komen, na goedkeuring door de Minister, ten laste van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk.

Artikel 15

[Vervallen per 28-08-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit post- en archiefzaken rijksadministratie 1950 (Stb. K 425) op overeenkomstige wijze als ten departemente van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het archief van dat departement opgenomen.

Artikel 16

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en wordt in afschrift gezonden aan de betrokken Ministers en aan de Algemene Rekenkamer.

Rijswijk (Z.-H.), 21 juni 1974

De

Minister

voornoemd,

H. W. van Doorn

Terug naar begin van de pagina