Inschrijving van accountants-administratieconsulenten

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 24-02-1984 t/m 31-12-2012

Inschrijving van accountants-administratieconsulenten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 12, eerste en tweede lid, en artikel 24, eerste lid, van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag dat moet worden betaald bij het indienen van een aanvrage om inschrijving als accountant-administratie-consulent wordt vastgesteld op f 100.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bij de aanvrage in artikel I bedoeld moeten de volgende bescheiden worden overgelegd:

  • a. drie volledig ingevulde, gedateerde en door de aanvrager ondertekende exemplaren van een formulier, waarvan de tekst overeenkomt met die van de bij deze beschikking behorende bijlage;

  • b. een fotocopie of gewaarmerkt afschrift van een der in artikel 10 van de Wet op de Accountants-administratieconsulenten (Stb. 1972, 748) bedoelde bewijsstukken.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Het bedrag dat moet worden betaald bij het indienen van een beroepschrift tegen een beslissing tot weigering van de inschrijving als accountant-administratieconsulent wordt vastgesteld op f 100.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt. Bekendmaking van de bijlage geschiedt door terinzagelegging bij het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Afschrift van deze beschikking zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

's-Gravenhage, 14 februari 1974

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Th. M. Hazekamp

Naar boven