Aanwijzing als oppervlaktewateren

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 18-04-2024.
Geldend van 12-01-1974 t/m 21-12-2009

Aanwijzing als oppervlaktewateren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op zijn beschikking van 29 februari 1972, nr. AWZ 13791;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

de bermsloten langs de rijkswateren, voor zover gelegen binnen het gebied van de waterschappen de Aa en de Dommel en voor zover in beheer bij het Rijk, aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.

Naar boven