Interdepartementale Stuurgroep Coördinatie Onderwijs en Wetenschappen en Volksgezondheid en Milieuhygiëne

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 06-11-1973 t/m 30-12-2004

Interdepartementale Stuurgroep Coördinatie Onderwijs en Wetenschappen en Volksgezondheid en Milieuhygiëne

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op de noodzaak het beleid, voor zover daarbij onderwerpen van gemeenschappelijk belang in het geding zijn op de terreinen van onderwijs (opleiding) en onderzoek en van gezondheidszorg, van weerskanten zorgvuldig op elkaar af te stemmen;

Overwegende dat de realisering hiervan nauwe samenwerking en overleg tussen de beide betrokken departementen van algemeen bestuur vordert,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Er is een interdepartementale Stuurgroep Coördinatie Onderwijs en Wetenschappen en Volksgezondheid en Milieuhygiëne met betrekking tot de onderwerpen op de terreinen van onderwijs (opleiding) en onderzoek en van gezondheidszorg, die van gemeenschappelijk belang zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De Stuurgroep heeft tot taak overleg te plegen over:

  • a. vraagstukken met betrekking tot de academische ziekenhuizen (planning, bouw en financiering, tarieven, plaats en functie in het landelijk ziekenhuisplan, toepassing van artikel 18 van de Wet ziekenhuisvoorzieningen);

  • b. de totstandkoming van het academisch ziekenhuis bij de achtste medische faculteit te Maastricht;

  • c. de wetgeving;

  • d. opleidingsvraagstukken (specialisten, huisartsen e.a.);

  • e. andere onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

De Stuurgroep bestaat uit vier leden aan te wijzen door de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen en vier leden aan te wijzen door de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De Stuurgroep vergadert ten minste eenmaal per twee maanden.

  • 2 De Stuurgroep kan niet-leden tot bijwoning van de vergaderingen uitnodigen.

  • 3 De Stuurgroep regelt hetgeen overigens voor een goede taakvervulling nodig blijkt.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen respectievelijk de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wijzen jaarlijks bij toerbeurt de voorzitter en de secretaris van de Stuurgroep aan.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs en Wetenschappen,

G. Klein

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

J. P. M. Hendriks

Terug naar begin van de pagina