Besluit ex artikelen 45 en 48 Veewet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 25-10-1973 t/m 31-12-2005

Besluit van 28 september 1973, houdende toepassing van de artikelen 45 en 48 van de Veewet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij a.i. van 20 augustus 1973, no. J. 1476, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op de artikelen 45 en 48 van de Veewet;

De Raad van State gehoord (advies van 12 september 1973, no. 23);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 21 september 1973, no. J. 1710, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ter wering van andere besmettelijke veeziekten dan genoemd in artikel 7 van de Veewet zijn de artikelen 12-14 van die wet van toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag, volgende op de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 28 september 1973

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

T. BROUWER.

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 1973.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven