Tarieven voor diensten door het K.N.M.I. aan derden verleend

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 20-09-1973 t/m heden

Tarieven voor diensten door het K.N.M.I. aan derden verleend

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende, dat een wijziging gewenst is van de tarieven voor diensten door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut aan derden verleend.

Besluit:

 • 1. De beschikkingen nr. 741.I Rijksluchtvaartdienst van 1 december 1947 en nr. 741.II Rijksluchtvaartdienst eveneens van 1 december 1947 worden ingetrokken.

 • 2. De kosten voortvloeiende uit dienstverlening of gegevensverstrekking door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut aan derden zullen aan betrokkenen in rekening worden gebracht volgens nader vast te stellen regelen.

 • 3. De hoofddirecteur van het K.N.M.I. is belast met de uitvoering van dit besluit met inachtneming van de hierbij behorende richtlijnen.

 • 4. De vaststelling c.q. wijziging van tarieven behoeven mijn voorafgaande goedkeuring.

 • 5. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag van publikatie in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 10 september 1973

De

Staatssecretaris

voornoemd,

M. H. M. van Hulten

Regelen met betrekking tot de doorberekening aan derden van de kosten voortvloeiende uit dienstverlening of gegevensverstrekking door het K.N.M.I.

1.

In rekening worden gebracht de kosten specifiek gemaakt voor de verstrekking van informatie c.q. het verlenen van diensten die het normale algemene verstrekkingenpakket van het K.N.M.I. te boven gaan.

Onder het normale verstrekkingenpakket wordt in deze verstaan het verstrekken van weerkundige informatie door middel van pers, radio en televisie.

2.

Tot de kosten genoemd sub 1 behoren:

 • a. de salariskosten plus sociale lasten van degenen die aan de opdracht hebben gewerkt naar rato van aan de opdracht bestede tijd;

 • b. de kosten van voor de uitvoering van de opdracht aangeschaft en/of verstrekt materiaal;

 • c. de kosten van voor uitvoering van de opdracht bestede computertijd en eventuele andere machine-uren;

  hieronder ook te begrijpen de kosten van ten behoeve van de uitvoering van de opdracht gebruikte telecommunicatiemiddelen;

 • d. personele overheadkosten;

 • e. materiële overheadkosten;

 • f. departementskosten conform de ter zake geldende voorschriften.

3.

De sub 2 genoemde kosten worden als volgt bepaald

a. salarissen plus sociale lasten

Voor de berekening van het uurloon wordt uitgegaan van het door de betrokken medewerker(s) genoten bruto maandsalaris verhoogd met toelagen, vakantietoeslag en sociale lasten. Voor de bepaling van het aantal nuttige werkuren per maand wordt een op de ervaring gebaseerd aantal niet gewerkte uren wegens verlof, ziekte of anderszins in aanmerking genomen:

b. materiaalkosten

In rekening orden gebracht alle materiaalkosten die specifiek ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt;

c. kosten computer en andere apparatuur

Doorberekend worden de kosten per tijdseenheid van voor de uitvoering van de opdracht ingezette apparatuur naar rato van het aantal aan de opdracht bestede tijdseenheden; voor de toerekening van de kosten per tijdseenheid wordt uitgegaan van het normale aantal produktieve draai-uren per jaar en worden de kosten van afschrijving, renteverlies, onderhoud en revisie, huisvesting en energieverbruik in aanmerking genomen;

d. personele overheadkosten

Tot personele overheadkosten worden gerekend de bruto-salarissen plus sociale lasten van directie-en stafleden, secretaresses en personeel van beheersorganen;

e. materiële overheadkosten

Dat deel van de materiële overheadkosten wordt aan afnemers in rekening gebracht dat geacht kan worden gerelateerd te zijn aan de voor verstrekkingen aan derden beschikbaar gehouden werkcapaciteit. Deze overhead wordt berekend tot een bedrag per gewerkt uur. In aanmerking worden genomen renteverlies en afschrijving op gebouwen en renteverlies op terreinen op basis van vervangingswaarde van het gedeelte dat voor algemeen gebruik is bestemd, huisvestingskosten, algemene inrichtingskosten, bureaukosten, e.d.

Een en ander op basis van de meest recente begrotingsgegevens.

4.

Boven de kosten genoemd sub 1 kan op voorstel van de hoofddirecteur van het K.N.M.I. in naar mijn oordeel daarvoor in aanmerking komende gevallen nog een opslag in rekening worden gebracht wegens wetenschappelijk ontwikkelingswerk. Deze opslag zal worden uitgedrukt in een percentage van de kosten genoemd sub 1. De hoogte van dit percentage zal afhankelijk zijn van de aard der te verrichten werkzaamheden.

5.

Aan instellingen van wetenschappelijk onderzoek die zich bezig houden met meteorologisch, oceanografisch of geofysisch onderzoek worden, indien de werkzaamheden die het K.N.M.I. voor hen verricht als een bijdrage tot het onderzoek op ge noemde gebieden beschouwd kunnen worden, uitsluitend de specifiek gemaakte directe kosten in rekening gebracht.

6.

Eveneens worden alleen de specifiek gemaakte directe kosten in rekening gebracht van werkzaamheden verricht ten behoeve van dienstonderdelen behorende tot het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

7.

Voor eenvoudige verrichtingen van beperkte aard, die geen bijzondere personele of materiële inzet vergen wordt een vaste vergoeding in rekening gebracht van f 7,50 per verrichting. Periodiek zal worden nagegaan of dit bedrag bijstelling behoeft.

8.

Doorberekening van kosten blijft achterwege:

 • a. in die gevallen waarin op basis van wederkerigheid gegevens worden verstrekt of diensten worden verleend aan instellingen die het K.N.M.I. eveneens kosteloos diensten bewijzen, voor zover de kosten van dienstverlening door het K.N.M.I. een bedrag van f 500 per geval niet te boven gaan;

 • b. ten aanzien van dienstverlening of gegevensverstrekking aan instellingen van onderwijs of ten behoeve van manifestaties van educatieve aard of voorlichtende aard, voorzover per geval de kosten een bedrag van f 100,–niet te boven gaan;

 • c. ten aanzien van verrichtingen die hoewel niet behorende tot het normale algemene verstrekkingenpakket, maar naar mijn oordeel het algemeen maatschappelijk belang dienen;

 • d. in andere gevallen na mijn goedkeuring.

Naar boven