Instelling stuurcommissie voor het ondernemersonderwijs voor de handel in het midden- en kleinbedrijf

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 15-06-1973 t/m 30-12-2004

Ondernemersonderwijs voor de handel in het midden- en kleinbedrijf

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Besluit:

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • I met ingang van heden in te stellen de Stuurcommissie voor het ondernemersonderwijs voor de handel in het midden- en kleinbedrijf, die tot taak zal hebben:

  • 1. het verzamelen en coördineren van informatie uit het ondernemersonderwijs voor de handel in het midden- en kleinbedrijf, voor zover het volledig dagschoolonderwijs betreft;

  • 2. het signaleren en bestuderen van onderwijskundige ontwikkelingen in het ondernemers(dagschool)onderwijs voor de handel in het midden- en kleinbedrijf;

  • 3. het onderhouden van contacten met organisaties en commissies, wier werkzaamheden betrekking hebben op het terrein van het ondernemers(dagschool)onderwijs voor de handel in het midden- en kleinbedrijf, dan wel op aangrenzende terreinen;

  • 4. het desgevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen;

 • II in de Stuurcommissie te benoemen:

  • 1.
   tot lid en voorzitter:

   drs. A. G. Hilbrink;

   tot lid:
   • -

    namens de inspectie middenstandsonderwijs: J. G. de Dood;

   • -

    namens het Contactgesprek Detailhandelsscholen: mej, drs. J. C. Blankenstein; G. A. Demper; E. J. F. Manse; A. J. van Haasteren;

   • -

    namens het 3-Bondencontact Beroepsonderwijs: P. A. Koenis;

   • -

    namens de Vereniging van Directeuren van Detailhandelsscholen: W. M. G. Aarts; A. Jong; F. H. Ozinga;

   • -

    namens het Nederlands Verbond van Directies en Leerkrachten bij het Beroepsonderwijs en van Consulenten bij het Leerlingwezen: W. P. M. Gielen,

   • -

    namens de MEA-federatie: drs. J. H. N. van Overbeek;

   • -

    namens het Overlegcentrum Middenstandsonderwijs: J. C. Elbers.

   • -

    namens de Algemene Nederlandse Onderwijzers Federatie: L. Oosterveld;

   • -

    namens de Pedagogische Centra: drs. G. A. de Boer;

  • 2.
   tot ambtelijk waarnemer:
   • -

    namens het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: mr. P. D. Walbeehm;

   • -

    namens het Ministerie van Economische Zaken: mr. H. A. M. van der Kallen;

 • III te bepalen, dat de Stuurcommissie uit haar midden een secretaris aanwijst;

 • IV te benoemen tot adjunct-secretaris van de Stuurcommissie de heer W. A. H. A. Veeren;

 • V te bepalen, dat aan de leden van de Stuurcommissie, voor zover deze niet reeds uit hoofde van ambtenaarschap aanspraak kunnen maken op vergoeding van reis- en verblijfkosten, vergoeding van reis- en verblijfkosten wordt toegekend volgens het Reisbesluit 1971. Categorie A.

Naar boven