Besluit voorschriften tot wering en bestrijding van vesiculaire varkensziekte

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 24-05-1973 t/m 31-12-2005

Besluit van 25 april 1973, houdende voorschriften tot wering en bestrijding van vesiculaire varkensziekte

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 13 maart 1973, No. J. 442, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Overwegende dat het wenselijk is voorschriften te geven tot wering en bestrijding van vesiculaire varkensziekte;

Gelet op artikel 48 van de Veewet;

De Raad van State gehoord (advies van 28 maart 1973, no. 26);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 19 april 1973, no. J. 686, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Met betrekking tot de wering en bestrijding van de vesiculaire varkensziekte zijn de artikelen 9 - 32 en 35 - 44 van de Veewet en de krachtens die artikelen vastgestelde bepalingen van toepassing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 25 april 1973

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

BOERSMA.

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 1973.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven