Besluit Aanwijzing belanghebbenden centrale post

[Regeling vervallen per 01-07-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 30-03-1973 t/m 30-06-2004

Besluit Aanwijzing belanghebbenden centrale post

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369);

Gezien de adviezen van bij deze aangelegenheid betrokken instanties en organisaties,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Alvorens een centrale post wordt ingesteld of uitgebreid of in de organisatie hiervan belangrijke wijzigingen worden gebracht, worden gehoord:

  • 1. diegenen die ambulancevervoer verrichten in het gebied van de centrale post;

  • 2. een of meer ziekenfondsen werkzaam in het gebied van de centrale post, aan te wijzen door het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties;

  • 3. een of meer ziekenhuizen waarnaar in het algemeen zieken en ongevalsslachtoffers uit het gebied van de centrale post worden vervoerd, aan te wijzen door de Nationale Ziekenhuisraad.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2004]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als: Besluit Aanwijzing belanghebbenden centrale post wordt in de Staatscourant geplaatst. Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.

Leidschendam, 14 maart 1973

De

Minister

voornoemd,

L. B. J. Stuyt

Naar boven