Gemoedsbezwaren tegen verzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 11-12-2023.
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2005

Gemoedsbezwaren tegen verzekering

De Staatssecretaris van Sociale Zaken,

Gelet op artikel 8, derde lid, van de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling;

Gehoord de Sociaal-Economische Raad en de Verzekeringskamer,

Besluit:

met betrekking tot het bepaalde in artikel 8, eerste lid, onder g, van bovengenoemde wet de navolgende richtlijnen vast te stellen:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

wet:

de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling;

Pensioen- & Verzekeringskamer:

Pensioen- & Verzekeringskamer, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

beroepspensioenregeling:

een beroepspensioenregeling, waarin ingevolge artikel 2, eerste lid, van de wet de deelneming is verplichtgesteld;

rechtspersoon:

de rechtspersoon, als in artikel 2, derde lid, van de wet bedoeld, die een beroepspensioenregeling uitvoert en/of toeziet op de nakoming daarvan;

vrijstelling:

een vrijstelling, als in artikel 2, eerste lid van deze beschikking bedoeld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ieder, ten aanzien van wie het bevoegde orgaan van de rechtspersoon de overtuiging heeft verkregen, dat hij gemoedsbezwaren heeft tegen iedere vorm van verzekering en dat hij noch zichzelf, noch iemand anders, noch zijn eigendommen heeft verzekerd, wordt op zijn aanvraag door dat orgaan vrijgesteld van de verplichting tot naleving van het bij of krachtens de statuten en reglementen van die rechtspersoon te zijnen aanzien bepaalde.

 • 2 Aan een vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden, welke noodzakelijk zijn in verband met de administratie van de rechtspersoon.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Ieder, die vrijstelling heeft, is verplicht dezelfde bijdragen, welke hij verschuldigd zou zijn, indien hij geen vrijstelling had, aan de rechtspersoon te betalen in de vorm van spaarbijdragen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De ingevolge artikel 3 betaalde spaarbijdragen worden door of namens de rechtspersoon geboekt op een spaarrekening ten name van de betrokkene.

 • 2 In de statuten of reglementen van de rechtspersoon wordt aangegeven, in welke gevallen en tot welke bedragen degene, die een spaarrekening heeft, gerechtigd is gelden daarvan op te nemen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het bevoegde orgaan van de rechtspersoon is verplicht een vrijstelling in te trekken, indien:

  • a. de betrokkene dit verzoekt;

  • b. de omstandigheid, op grond waarvan de vrijstelling is verleend, niet meer aanwezig is.

 • 2 Het bevoegde orgaan van de rechtspersoon is bevoegd een vrijstelling in te trekken, indien de betrokkene de daarbij gestelde voorwaarden niet of niet behoorlijk naleeft.

 • 3 In de statuten of reglementen van de rechtspersoon worden de gevolgen geregeld van de intrekking van een vrijstelling.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ter zake van alle beslissingen betreffende het weigeren van een vrijstelling, het verbinden van voorwaarden aan een vrijstelling of het intrekken van een vrijstelling kunnen door de betrokkene bezwaren worden ingebracht bij de Pensioen- & Verzekeringskamer binnen 30 dagen nadat betrokkene de beslissing van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon heeft ontvangen.

 • 2 De Pensioen- & Verzekeringskamer brengt binnen 30 dagen de opmerkingen, waartoe de ingebrachte bezwaren haar aanleiding geven, ter kennis van het bevoegde orgaan en van de betrokkene.

 • 3 Voor het geval de ingebrachte bezwaren gegrond zijn bevonden en door het bevoegde orgaan niet binnen 30 dagen aan de te dezer zake door de Pensioen- & Verzekeringskamer gemaakte opmerkingen is tegemoet gekomen, wijst deze de betrokkene, zo haar zulks gewenst voorkomt, op het bepaalde in artikel 26 van de wet.

's-Gravenhage, 16 januari 1973

De

Staatssecretaris

voornoemd,

J. G. Rietkerk

Naar boven