Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 22-07-2001 t/m 31-12-2005

Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering

De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Gelet op artikel 22 van het Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering (Stb. 1971, 550),

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

a. chronisch intermitterende beademing:

de mechanische beademing gedurende een deel van een etmaal bij chronische insufficiëntie van de ademhalingsfunctie;

b. beademingscentrum:

een als zodanig toegelaten instelling;

c. lokaliteit:

een ruimte buiten een beademingscentrum waar een of meer personen gebruik kunnen maken van de aldaar vanwege en onder verantwoordelijkheid van het beademingscentrum getroffen voorzieningen voor mechanische beademing.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Het verblijf in een beademingscentrum houdt in de voor de verzekerde noodzakelijke mechanische beademing, alsmede de hiermede verband houdende specialistische en farmaceutische hulp, verpleging en verzorging.

  • 2 In geval de beademing plaatsvindt vanwege en onder verantwoordelijkheid van een beademingscentrum ten huize van de verzekerde dan wel in een lokaliteit, houdt de verstrekking in:

    • a. het door het beademingscentrum voor elke behandeling aan de verzekerde gebruiksklaar ter beschikking stellen van de daarvoor benodigde apparatuur;

    • b. de met de mechanische beademing verband houdende specialistische en farmaceutische hulp te verlenen door of vanwege het beademingscentrum.

  • 3 Het College zorgverzekeringen kan nadere regelen stellen met betrekking tot het bepaalde in het tweede lid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een indicatie voor chronisch intermitterende beademing wordt geacht aanwezig te zijn indien en zolang in verband met het tekortschieten van de ademhalingsfunctie van de verzekerde een langdurig en regelmatig terugkerende mechanische beademing redelijkerwijze is aangewezen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 De chronische intermitterende beademing wordt tijdig door of namens de verzekerde aangevraagd bij het ziekenfonds. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een motivering van de behandelende arts. Tevens dient een verklaring van een beademingscentrum te worden overgelegd waaruit blijkt, dat het de beademing in het centrum zal verlenen dan wel de verantwoordelijkheid op zich neemt voor beademing buiten het centrum.

  • 2 Alvorens een beschikking op de ingediende aanvraag te nemen, stelt het ziekenfonds vast of een indicatie als bedoeld in artikel 3 bestaat.

  • 3 Het ziekenfonds neemt zoveel mogelijk na overleg met het beademingscentrum een beschikking op de in het eerste lid bedoelde aanvraag. Indien deze beschikking de toestemming van het ziekenfonds inhoudt, wordt bij de beschikking tevens aangegeven of de beademing in of vanwege het beademingscentrum zal worden verleend.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit, dat kan worden aangehaald als:

Besluit chronisch intermitterende beademing ziekenfondsverzekering, wordt met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant geplaatst. Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging en werkt terug tot 1 januari 1970.

Leidschendam, 8 januari 1972

De

Minister

voornoemd,

L. B. J. Stuyt

Naar boven