Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-12-1972 t/m 31-12-2005

Aanwijzing opsporingsambtenaren Nertsenwet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 4, derde lid, van de Nertsenziektenwet (1960, Stb. 102) juncto artikel 76 van de Veewet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Als ambtenaren, belast met de opsporing van feiten, strafbaar gesteld krachtens de Nertsenziektenwet, worden aangewezen de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 7 december 1972

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
Voor deze.
De

secretaris-generaal

,

Van Setten

Terug naar begin van de pagina