Besluit beloning plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst 1973

[Regeling vervallen per 25-02-2005.]
Geraadpleegd op 16-07-2024.
Geldend van 01-01-1973 t/m 24-02-2005

Besluit beloning plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst 1973

WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 8 november 1972, nr. J. 1919, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Aan plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst, die in opdracht van de Directeur of een Inspecteur-districtshoofd van de Veeartsenijkundige Dienst, werkzaamheden ten behoeve van de dienst verrichten, wordt deswege een uurbeloning toegekend berekend op basis van het maximum van schaal 151 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1948.

  • 2 Voor de berekening van de ingevolge het vorige lid toe te kennen beloning geldt, met betrekking tot de totale duur der in een etmaal verrichte werkzaamheden, een gedeelte van een uur, dat langer is dan een half uur, als een vol uur. Een gedeelte van een uur, dat ten hoogste een half uur bedraagt, geldt als een half uur, met dien verstande, dat indien de werkzaamheden in een etmaal in totaal een half uur of minder hebben geduurd, een vergoeding van een uur wordt toegekend.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2005]

  • 1 Ons besluit van 18 december 1964, nr. 29, Stcrt. 254, houdende vaststelling van de beloningen van plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst en dierenartsen voor werkzaamheden ten behoeve van die dienst, wordt ingetrokken.

  • 2 Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit beloning plaatsvervangende inspecteurs van de Veeartsenijkundige Dienst 1973’ en treedt in werking met ingang van 1 januari 1973.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden toegezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan onze Minister van Financiën.

's-Gravenhage, 22 november 1972

JULIANA
De

Minister

van Landbouw en Visserij,

P. J. Lardinois

Naar boven