Beschikking zijderupsenteelt

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 19-08-1972 t/m 22-12-2004

Beschikking zijderupsenteelt

De Minister van Landbouw en Visserij,

Overwegende, dat uitvoering moet worden gegeven aan Verordening (EEG) nr 845/72 van de Raad van 24 april 1972, tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (Pb. E.G. nr. L 100);

Gelet op artikel 15 van de Landbouwwet;

Gehoord het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Voor de toepassing van deze beschikking wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw en Visserij;

b. hoofdproduktschap:

Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten;

c. verordening:

Verordening (EEG) nr. 845/72 van de Raad van 24 april 1972, tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bevordering van de zijderupsenteelt (Pb. E.G. nr. L 100).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De overeenkomstig de verordening te verlenen steun wordt aangemerkt als een geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 15, van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 De voorzitter van het hoofdproduktschap is namens de minister belast met de uitkering van de in artikel 2 bedoelde steun.

  • 2 De in het vorige lid genoemde voorzitter is bevoegd nadere regelen van administratieve aard vast te stellen met het oog op een juiste uitvoering van de verordening.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 De voorzitter van het hoofdproduktschap is bevoegd de hem in deze beschikking toegekende bevoegdheid onder zijn verantwoordelijkheid te doen uitoefenen door onder zijn gezag geplaatste functionarissen van het hoofdproduktschap.

  • 2 Hij oefent de hem in deze beschikking toegekende bevoegdheden slechts uit met inachtneming van het bepaalde in de verordening en de uitvoeringsregelingen daarvan.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze beschikking kan worden aangehaald als: ‘Beschikking zijderupsenteelt’; zij treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage , 14 augustus 1972

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

Voor deze,

De

secretaris-generaal,

Van Setten.

Naar boven