Besluit wijziging taakverdeling departement van Defensie en Algemene Zaken

Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-09-1972 t/m heden

Besluit van 5 augustus 1972, houdende wijziging in de taakverdeling tussen het departement van Defensie en dat van Algemene Zaken

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie dd. 31 juli 1972, AC nr. 205295;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

[Red: onbenoemd] .

  • 1 De inlichtingendienst, die sedert 1 januari 1971 tot taak heeft het inwinnen van gegevens betreffende het buitenland gaat van het departement van Defensie over naar het departement van Algemene Zaken, waardoor de taakverdeling tussen beide departementen wordt gewijzigd;

  • 2 De personeelsleden van de onder 1. genoemde inlichtingendienst gaan over in dienst van het departement van Algemene Zaken; de roerende en onroerende zaken van die dienst gaan in materieel beheer over naar dat departement.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1972.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en de departementen van Algemeen Bestuur.

Porto Ercole,, 5 augustus 1972.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

B. BIESHEUVEL.

De Minister van Defensie,

H. J. DE KOSTER.

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 1972.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven