Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaarsstudenten

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 21-09-1972 t/m 30-12-2004

Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaarsstudenten

De Minister zonder Portefeuille, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs,

Overwegende, dat de universiteiten en hogescholen telkenjare worden gesteld voor een aanzienlijke toeneming van de aantallen voor de eerste maal ingeschreven studenten in de onderscheiden studierichtingen;

dat deze toeneming per instelling van wetenschappelijk onderwijs en per studierichting sterke schommelingen vertoont, welke zich niet lenen voor redelijk betrouwbare ramingen;

Overwegende voorts, dat de mogelijkheden tot aanpassing van de bestaande onderwijsvoorzieningen naar aard en omvang aan deze schommelingen onvoldoende zijn:

dat derhalve dient te worden gestreefd naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de aantallen studenten in de onderscheiden studierichtingen over de universiteiten en hogescholen;

Gezien het advies van de Academische Raad van 10 mei 1972, kenmerk A.R.-992,

Besluit:

§ 1. Plaatsingscommissies aanstaande eerstejaarsstudenten

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er zijn afzonderlijke commissies met betrekking tot de:

 • a. faculteit der rechtsgeleerdheid (alle studierichtingen);

 • b. geneeskunde;

 • c. tandheelkunde;

 • d. geologie;

 • e. biologie;

 • f. farmacie;

 • g. Nederlandse taal- en letterkunde;

 • h. Spaanse taal- en letterkunde;

 • i. Engelse taal- en letterkunde;

 • j. geschiedenis;

 • k. sociaal-culturele wetenschappen (richting sociologie);

 • l. sociaal-culturele wetenschappen (richting culturele antropologie);

 • m. sociaal-culturele wetenschappen (richting politicologie);

 • n. psychologie;

 • o. pedagogische wetenschappen en andragogische wetenschappen;

 • p. fysische geografie;

 • q. sociale geografie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissies hebben tot taak een doelmatige spreiding van de eerstejaarsstudenten in de desbetreffende studierichtingen te bevorderen door de toewijzing van plaatsen aan de genoemde studenten aan te passen aan de onderwijscapaciteit van die studierichting of studierichtingen aan de onderscheiden openbare en bijzondere universiteiten en hogescholen alsmede aan de Medische faculteit te Rotterdam.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Elk van de commissies, bedoeld in artikel 1, bestaat uit evenveel leden als er universiteiten en hogescholen zijn, die de studierichting of de studierichtingen omvatten, waarvoor de commissie is ingesteld.

 • 2 Elk van de universiteiten en hogescholen, bedoeld in het eerste lid, wijst een lid aan. Voor de commissie, bedoeld in artikel 1, onder b, wijst tevens de Medische faculteit te Rotterdam een lid aan.

 • 3 Elk van de universiteiten en hogescholen alsmede de Medische faculteit te Rotterdam wijst tevens een plaatsvervangend lid aan, dat bij verhindering van het lid aan de werkzaamheden deelneemt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Elke commissie kiest een voorzitter uit haar midden.

 • 2 Elke commissie voorziet in de benoeming van een secretaris.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De in deze paragraaf bedoelde commissies worden elk voor zich aangeduid als: plaatsingscommissie, met vermelding van de desbetreffende studierichting of studierichtingen.

§ 2. Centrale commissie aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaarsstudenten

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een commissie, die in elk geval tot taak heeft:

 • a. de organisatie van de aanmelding van aanstaande eerstejaarsstudenten;

 • b. de coördinatie en de begeleiding van de werkzaamheden der plaatsingscommissies.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie is samengesteld uit:

 • a. als leden:

  • 1. de voorzitters van de plaatsingscommissies;

  • 2. een vertegenwoordiger, aan te wijzen door elke universiteit of hogeschool, die niet reeds is vertegenwoordigd op de wijze, bedoeld onder 1;

  • 3. twee studentendecanen, aan te wijzen door de Academische Raad;

 • b. als adviseur: enige nader door de Minister, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs, aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De voorzitter wordt door de commissie uit haar midden gekozen.

 • 2 De secretaris van de commissie wordt door de voorzitter van de Academische Raad aangewezen

 • 3 Het hoofd van het bureau, bedoeld in paragraaf 3, is tevens adjunctsecretaris van de commissie.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan voor bepaalde groepen van studierichtingen a secties uit haar midden instellen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie brengt desgevraagd of uit eigen beweging adviezen uit aan de Minister, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs en voor zover het een of meer studierichtingen aan de Landbouwhogeschool betreft, tevens aan de Minister van Landbouw en Visserij.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Minister, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs. Zij zendt gelijktijdig een afschrift van dat verslag ter kennisneming toe aan de Minister van Landbouw en Visserij, de Academische Raad en de Onderwijsraad.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De commissie wordt aangeduid als: Centrale commissie aanstaande eerstejaarsstudenten.

§ 3. Centraal bureau aanmelding en plaatsing van aanstaande eerstejaarsstudenten

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een bureau, gevestigd te 's-Gravenhage, dat in elk geval tot taak heeft:

 • a. ten behoeve van de commissies, bedoeld in paragraaf 1, en de commissie bedoeld in paragraaf 2, de voorbereidende werkzaamheden te verrichten, die in administratief en organisatorisch opzicht zijn verbonden aan de procedure van aanmelding en plaatsing;

 • b. de verzending van de plaatsingsberichten;

 • c. de verstrekking van inlichtingen aan belanghebbenden en belangstellenden.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De samenstelling en de inrichting van het bureau worden nader bepaald door de Minister, belast met de aangelegenheden betreffende het wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Het bureau wordt aangeduid als: Centraal bureau aanmelding en plaatsing (C.B.A.P.).

§ 4. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Artikel 16

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking aanmelding en plaatsing aanstaande eerstejaarsstudenten.

 • 2 Zij wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

  Een uittreksel van deze beschikking zal worden gezonden aan:

  • 1. Degenen, die zitting hebben in één der plaatsingscommissies aanstaande eerstejaarsstudenten, in de Centrale commissie aanmelding en plaatsing alsmede degenen die deel uitmaken van het Centrale bureau aanmelding en plaatsing;

  • 2. de voorzitter van de Academische Raad;

  • 3. de Onderwijsraad;

  • 4. de colleges van besturen of het ten aanzien van zijn taak overeenkomstige college van de Nederlandse universiteiten en hogescholen en het Algemeen bestuur van de Medische faculteit te Rotterdam;

  • 5. de voorzitter van de Capaciteitscommissie medische faculteiten;

  • 6. de Minister van Landbouw en Visserij;

  • 7. de Minister van Financiën;

  • 8. de Algemene Rekenkamer;

  • 9. de Voorlichtingsdienst.

Naar boven