Uitvoeringsbesluit Deltaschadewet

[Regeling vervallen per 28-09-2005.]
Geraadpleegd op 16-06-2024.
Geldend van 01-01-1974 t/m 27-09-2005

Uitvoeringsbesluit Deltaschadewet

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Sociale Zaken.

Gelet op artikel 23 van de Deltaschadewet (Stb. 1971, 86).

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Voor de toepassing van het bij deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder wet: de Deltaschadewet.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Voor zover niet anders is bepaald, worden voor het nemen van beslissingen op grond van hoofdstuk III van de wet of van de krachtens dat hoofdstuk gestelde regelen aangewezen de colleges van burgemeester en wethouders der gemeenten, waarin de belanghebbenden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c, van de wet woonachtig zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Het college van burgemeester en wethouders kan in gevallen, waarin het meent dat hiertoe aanleiding bestaat, omtrent onderwerpen, welke verband houden met de uitvoering van hoofdstuk III van de wet, advies vragen aan de door het college op grond van artikel 7 van de Wet Werkloosheidsvoorziening ingestelde Commissie Werkloosheidsvoorziening.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Met betrekking tot de uitvoering van hoofdstuk III van de wet zijn de artikelen 37 tot en met 39 van de Wet Werkloosheidsvoorziening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Het Rijk vergoedt aan de gemeente voor 100% de ingevolge hoofdstuk III van de wet verstrekte netto-tegemoetkomingen, alsmede de ter zake verschuldigde loonbelasting en premies ingevolge sociale verzekeringswetten.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Met betrekking tot het declareren en vergoeden van de in artikel 5 bedoelde uitgaven en het ter zake verstrekken van nadere gegevens, zijn artikel 41 en artikel 42, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening en het Besluit declaraties en jaaropgaven complementaire sociale voorzieningen 1974 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 28-09-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 10 maart 1971.

's-Gravenhage, 14 juni 1972

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

W. Drees

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken,

J. G. Rietkerk

Naar boven