Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Defensie
AfkortingWAMIL
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002822
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Militaire ambtenarenrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit ex artikel 9 Algemene Ouderdomswet enz.
 2. Vaststelling gemiddeld premiepercentage voor de Werkloosheidswet dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds per 1 juli 1997

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 2:4
 2. Algemeen militair ambtenarenreglement
  Artikel: 124
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 35
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 63a
 5. Belastingheffing van pensioenen en uitkeringen betaald krachtens het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel onder de werking van de Nederlandse belastingverdragen en de Belastingregeling voor het Koninkrijk
  Tekst: tekst
 6. Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen
  Artikelen: 10, 11, 12
 7. Besluit regels samenloop toeslagen ex artikel 16 Toeslagenwet
  Artikel: 3
 8. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXVII
 9. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 17
 10. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 120
 11. Kaderwet dienstplicht
  Artikel: 42
 12. Participatiewet
  Artikel: 60a
 13. Regeling SUWI
  Artikelen: 3.4, 3.5
 14. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 15. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 8
 16. Reglement rechtstoestand tewerkgestelden
  Artikel: 54
 17. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6f
 18. SZW-intrekkingsregeling 2004
 19. Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria
  Artikelen: 1, 2, 9
 20. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 21. Veteranenbesluit
  Artikel: 12
 22. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 23. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.35
 24. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 25. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 3:43, 46
 26. Wet gevolgen brutering uitkeringsregelingen
  Artikelen: 1, 21
 27. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 28. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 29. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 30. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 29g
 31. Wet terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: IX, XIII
 32. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 96, 120
 33. Wijzigingswet Algemene Arbeidsongeschiktheidswet, enz. (wijziging uitkeringsgrondslag)
  Artikel: V
 34. Wijzigingswet Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen
 35. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XIII
 36. Ziektewet
  Artikel: 45g
Terug naar begin van de pagina