Aanwijzing oppervlaktewateren (Friesland)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 24-03-1972 t/m 21-12-2009

Aanwijzing oppervlaktewateren (Friesland)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland van 17 maart 1972 4e afd., nr. 5096;

Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Regeling vervallen per 22-12-2009]

aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Friesland:

de bermsloten langs de rijkswegen, voorzover gelegen in de provincie Friesland en in beheer bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag van afkondiging in de Staatscourant, en werkt terug tot 1 januari 1971.

's-Gravenhage, 17 maart 1972

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

,
De

loco-directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

.
Naar boven