Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 22-03-1972 t/m 21-12-2009

Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, nr. 26571 MB/18, afdeling 2, van 7 januari 1972;

Gelet op de ingekomen ambtsberichten;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, en artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,

Besluit:

[Vervallen per 22-12-2009]

aan te wijzen als oppervlaktewateren, ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, de sloten gelegen langs wegen en dijken, voorzover gelegen binnen de provincie Utrecht en in beheer bij het Rijk.

Deze beschikking treedt in werking op de dag na die van afkondiging in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 1971.

's-Gravenhage, 10 maart 1972

De

Minister

voornoemd,
Namens de Minister,
De

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

.
Terug naar begin van de pagina