Aanwijzing opsporingsambtenaren (Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen)

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 05-04-1972 t/m heden

Aanwijzing opsporingsambtenaren

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen I, onder 4°, en 17, eerste lid onder 2°, van de Wet op de economische delicten (Stbl. 1950, K 258).

Besluit:

in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken:

  • 1. de ambtenaren van de Economische Controledienst aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet ambtelijk toezicht bij openbare verkopingen (Stb. 1971, 748), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;

  • 2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 23 februari 1972

De

Minister

voornoemd,

Van Agt

Naar boven