Uitvoering artikel 93 Zaaizaad- en Plantgoedwet

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 19-02-2000 t/m 31-01-2006

Uitvoering artikel 93 Zaaizaad- en Plantgoedwet

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 93 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling verstaat onder ‘keuringsinstelling’ één van de navolgende keuringsinstellingen:

  • a. Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed van Landbouwgewassen (N.A.K.);

  • b. Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (Naktuinbouw).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 1 De merken, etiketten, certificaten, sluitingen, plombes en andere bewijsstukken, waarvan het gebruik door de in artikel 1 onder a, b en c genoemde keuringsinstellingen ingevolge artikel 91, eerste lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet wordt voorgeschreven, worden vastgesteld overeenkomstig de bij deze beschikking behorende modellen en afbeeldingen, waarvan een gewaarmerkt exemplaar voor een ieder ter inzage ligt bij de betreffende keuringsinstelling.

  • 2 De grootte der bewijsstukken behoeft niet met de in het eerste lid bedoelde modellen onderscheidenlijk afbeeldingen overeen te stemmen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 1 De vóór 1 januari 1972 door een keuringsinstelling afgegeven bewijsstukken blijven ook na dat tijdstip van kracht.

  • 2 De beschikking van 23 augustus 1968, nr. J 2179, Stcrt. 166 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1972.

's-Gravenhage, 10 december 1971

De

Minister

van Landbouw en Visserij
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

Van Setten.

Naar boven