Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2011

Besluit van 20 augustus 1971, houdende vrijstelling van vennootschapsbelasting voor lichamen bij welke de behartiging van een algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 17 augustus 1971, nr. B 71/14163, Directie Wetgeving directe belastingen;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Wet op vennootschapsbelasting 1969 (Stb. 469);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Een in artikel 6 van de wet omschreven lichaam is van de belasting vrijgesteld mits, zo winst wordt behaald, deze:

  • a. in het jaar niet meer bedraagt dan € 7 500, dan wel in het jaar en de daaraan voorafgaande vier jaren tezamen niet meer bedraagt dan € 37 500;

  • b. uitsluitend kan worden aangewend ten bate van een ingevolge dit artikel vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang.

Artikel 1a

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Een lichaam dat voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 1 is in afwijking van genoemd artikel niet van de belasting vrijgesteld, indien het lichaam dit bij het indienen van de aangifte over het jaar verzoekt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 20 augustus 1971

JULIANA.

De Staatssecretaris van Financiën,

W. SCHOLTEN.

Uitgegeven de drieëntwintigste september 1971.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven