Commissie nader onderzoek taak en rechtspositie museum- en archiefrestauratoren ingesteld

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-09-1971 t/m 30-12-2004

Commissie nader onderzoek taak en rechtspositie museum- en archiefrestauratoren ingesteld

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Overwegende, dat het wenselijk is regelen vast te stellen omtrent de taak en de rechtspositie van de museum- en archiefrestauratoren, werkzaam bij het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

Overwegende voorts, dat het wenselijk is daartoe een commissie in het leven te roepen;

Gelet op de door de Centrale Afdeling Personeelszaken van evengenoemd Ministerie in haar rapport van 29 januari 1971 ter zake gedane aanbevelingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

Ingesteld wordt een commissie voor een nader onderzoek inzake de taak en de rechtspositie van de hierbovenbedoelde restauratoren, hierna verder te noemen: de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie heeft tot taak de Minister van Cultuur. Recreatie en Maatschappelijk Werk, hierna te noemen de Minister, voorstellen te doen omtrent de taak en de rechtspositie van de hierbovenbedoelde restauratoren als mede omtrent het vaststellen van de terzake wenselijk geachte regelingen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

De in artikel 2 bedoelde voorstellen zullen onder meer betrekking hebben op:

 • a. het maximaal door de restauratoren per vakgebied te bereiken niveau;

 • b. de aanlooprangen welke per vakgebied gebruikt zullen worden;

 • c. de per niveau vast te stellen opleidingseisen c.q. ervaringskennis;

 • d. de per niveau vast te stellen taakwaarderingscriteria;

 • e. de eventuele invoering van functiebenamingen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 de Commissie kan onderdelen van haar taak aan subcommissies delegeren. Deze wijzen uit hun midden een voorzitter aan.

 • 2 De commissie formuleert de taken, die aan een subcommissie worden opgedragen, wijst de leden ervan aan en treedt coördinerend op met betrekking tot het werk van de subcommissies.

 • 3 De commissie en de subcommissies zijn bevoegd deskundigen uit de overheidssector dan wel uit het particulier initiatief te horen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie bestaat uit ten hoogste 9 leden, onder wie de voorzitter en de secretaris.

 • 2 Voor benoeming tot lid komen in aanmerking personen, die betrokken zijn bij dan wel wier deskundigheid van belang is voor het werk, het welk tot het werkterrein van de betreffende beleidssector behoort.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

In de commissie worden benoemd:

 • I. Tot lid, tevens voorzitter:

  de heer E. Talstra, burgemeester van de gemeente Dantumadeel;

 • II. tot leden:

  • de heer M.F.C. van der Avoirt, werkzaam bij de Directie Musea, Monumentenzorg en Archieven van het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk;

  • de heer Dr. M. P. van Buytenen, rijksarchivaris in de provincie Utrecht;

  • de heer H. L. de Groot, chef restaurateur coördinator bij het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, die optreedt als vertegenwoordiger van de Vereniging Restaurateurs Oude Archieven;

  • de heer P. F. J. M. Hermesdorf, docent aan het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht;

  • de heer D. F. Lunsingh Scheurleer, Hoofd van de Rijksinspectie voor Roerende Monumenten te 's-Gravenhage;

  • de heer J. Nieuwstraten, Directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie te 's-Gravenhage;

  • de heer B. H. van Winkel, restaurator bij het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden;

 • III. tot lid, tevens secretaris:

  de heer J. de Jong, inspecteur Formatiebeleid, van de Centrale Afdeling Personeelszaken.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

De heer H. G. Jurriaans, inspecteur van de Hoofdafdeling Formatiezaken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, is bevoegd de vergaderingen van de commissie bij te wonen.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

De voorstellen, nota's en rapporten van de commissie worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen der leden en schriftelijk aan de Minister aangeboden. Ieder lid is bevoegd een afwijkende mening daarin te doen opnemen.

Artikel 9

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan met inachtneming van de bepalingen van deze beschikking haar werkwijze en die van de secretaris naar eigen inzicht nader regelen.

Artikel 10

[Vervallen per 31-12-2004]

De kosten voortvloeiende uit de door of namens, dan wel in opdracht van de commissie verrichte werkzaamheden worden, na verkregen goedkeuring van de Minister, door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk gedragen.

Artikel 11

[Vervallen per 31-12-2004]

Aan de leden van de commissie en de deskundigen, bedoeld in artikel 4, derde lid, wordt uit 's Rijks kas vergoeding voor reis- en verblijfkosten verleend volgens de regelen, welke voor de vergoeding van reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijks dienst gelden voor categorie A.

Artikel 12

[Vervallen per 31-12-2004]

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen van het Besluit Post- en Archiefzaken rijksadministratie 1950 (Stbl. K 425) op overeenkomstige wijze als ten departemente van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, De bescheiden worden bij opheffing van de commissie in het archief van dit departement opgenomen.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en wordt in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de belanghebbenden.

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister,

De

secretaris-generaal,

J. van Viegen

Terug naar begin van de pagina