Besluit registratie groenterassen

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geldend van 16-02-2000 t/m 31-01-2006

Besluit van 22 juni 1971, houdende vaststelling van het Besluit registratie groenterassen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 1 juni 1971, No. J. 1141, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op de artikelen 18, eerste lid, onder b en 81, derde lid, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

De Raad van State gehoord (advies van 16 juni 1971, nr. 25);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 18 juni 1971, No. J. 1311, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2006]

Van de in artikel 1, tweede lid, onderdeel i, van het Aansluitingsbesluit Naktuinbouw genoemde groentegewassen mag uitsluitend teeltmateriaal van daartoe behorende ingeschreven rassen in het verkeer gebracht, verder verhandeld en uitgevoerd worden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2006]

Als tuinbouwgewassen bedoeld in artikel 18, eerste lid, onder b, van de Zaaizaad- en Plantgoedwet worden aangewezen de in artikel 1 bedoelde groentegewassen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2006]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit registratie groenterassen".

  • 2 Het treedt in werking met ingang van 1 juli 1971.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 22 juni 1971

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

P. J. LARDINOIS.

Uitgegeven de vierentwintigste juni 1971.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Terug naar begin van de pagina