Tabaksbeschikking 1971-I

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 04-11-1998 t/m 22-12-2004

Tabaksbeschikking 1971-I

De Minister van Landbouw en Visserij,

Gelet op de artikelen 15, 32 en 35 van de Landbouwwet,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze beschikking bepaalde wordt verstaan onder:

tabak:

de goederen, vallend onder post 2401 van het Tarief van Invoerrechten;

Verordening:

Verordening (E.E.G.) Nr. 727/70 van de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (Pb. E.G. Nr. L 94);

uitvoeringsregelingen:

regelingen van de Raad van Ministers of de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter uitvoering van de Verordening.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij verricht ten titel van interventie de aankopen van tabak, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de Verordening en de uitvoeringsregelingen is bepaald.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 De be- of verwerkers als bedoeld in artikel 3 van de Verordening ontvangen op aanvraag de daar bedoelde premie als bijdrage in de zin van artikel 15 van de Landbouwwet, indien overigens is voldaan aan alle in de Verordening en uitvoeringsregelingen daarvoor gestelde voorwaarden.

  • 2 Het bedrag van de premie is gelijk aan het bedrag dat uit hoofde van artikel 4, lid 4, van de Verordening, voor zover nodig omgerekend in Nederlands courant, naar de onderscheidingen, in de gevallen en volgens de regelen ingevolge de uitvoeringsregelingen als premie moet worden verleend.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 De indiening van een aanvraag om een premie dient te geschieden bij het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten. Met betrekking tot de indiening van de aanvraag kunnen door de Voorzitter van dit Hoofdproduktschap nadere regelen worden gesteld.

  • 2 De premie wordt namens de Minister van Landbouw en Visserij door de Voorzitter van het Hoofdproduktschap met inachtneming van hetgeen in de uitvoeringsregelingen is voorgeschreven toegekend.

  • 3 De Economische Controledienst van het Ministerie van Economische Zaken is in samenwerking met de Accountantsdienst van het Ministerie van Landbouw en Visserij belast met het toezicht op de naleving van de uit de Verordening en uitvoeringsregelingen voortvloeiende bepalingen.

  • 4 De ingevolge de uitvoeringsregelingen op te geven plaatsen, waar de controles in het kader van het toezicht op de naleving moeten plaatsvinden, dienen jaarlijks vóór 1 juli aan het Hoofdproduktschap te worden opgegeven. Met betrekking tot deze opgave kunnen door de Voorzitter van dit Hoofdproduktschap nadere regelen worden gesteld.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Door de Voorzitter van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten wordt met inachtneming van het ter zake in de Verordening of de uitvoeringsregelingen bepaalde een premiecertificaat afgegeven, strekkende tot bevestiging van de aanvraag om een premie.

  • 2 De aanvrager van de premie is gehouden alle voor de toekenning van de premie van belang zijnde gegevens te verstrekken en bescheiden over te leggen, waarvan de Voorzitter van he; Hoofdproduktschap de verstrekking of overlegging verlangt en alle in verband daarmede door deze Voorzitter gestelde vragen getrouwelijk, prompt en naar waarheid te beantwoorden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze beschikking kan worden aangehaald als: Tabaksbeschikking 1971-I.

  • 2 Zij treedt in werking met ingang van de dag, volgende op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 1 maart 1971

De

Minister

van Landbouw en Visserij,

P. J. Lardinois

Naar boven