Wet op de ondernemingsraden

Geraadpleegd op 17-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting WOR
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002747
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Overheidsthema Werk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 3. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid
 4. Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt I
 5. Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt II
 6. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 7. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie
 8. Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies
 9. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
 10. Intrekkingsregeling BZK 2004
 11. Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015
 12. Regeling bezwarenprocedure KB
 13. Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 9.5
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.2
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.6
 4. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 5. Arbeidstijdenwet
  Sub-paragraaf: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 1:6
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 7. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 8. Besluit experiment promotieonderwijs
  Artikel: 11
 9. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 12
 10. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 3
 11. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid
  Artikelen: 2, 5
 12. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
  Artikel: 9
 13. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
  Artikel: 2
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 18. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 19. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
  Artikel: 1
 20. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 21. Bestuursreglement Kamer van Koophandel
  Artikel: 10
 22. Bestuursreglement Kansspelautoriteit
  Artikel: 8
 23. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 24. Bestuursreglement NZa
  Artikel: 8
 25. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 2
 26. Bestuursreglement van het College sanering zorginstellingen 2020
  Artikel: 3
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 63e, 157, 267
 28. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 29. Circulaire uitvoering Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid
  Bijlage: Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid
 30. Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 12
 31. Eerste tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 13
 32. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 33. Intrekkingsregeling BZK 2004
 34. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 10
 35. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 88
 36. Mandaatbesluit BZK 2020
  Artikelen: 4.2, 5.2, 6.2, 8.1
 37. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit OBP 2017
  Artikel: 5
 38. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2019
  Artikel: 8
 39. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009
  Artikel: 10a
 40. Organisatiebesluit BZK 2020
  Artikel: 4
 41. Pensioenwet
  Artikel: 1
 42. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 11
 43. Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015
  Artikelen: 2, 3, 10, 15
 44. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 45. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 46. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 47. Reglement raad van toezicht Staatsbosbeheer
  Artikel: 2.10
 48. Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 15
 49. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 50. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
  Artikel: 1
 51. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVIIIa
 52. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXVII
 53. Verzamelwet SZW 2022
  Artikel: XXVI
 54. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVe
 55. Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 14
 56. Vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid
  Artikel: 14
 57. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikel: 8
 58. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.34b
 59. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 1
 60. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 3.1.4
 61. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikel: 39
 62. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 63. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 51
 64. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.30, 10.16a, 11.11, 11.13, 11.2, 11.5
 65. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 58ra
 66. Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen
  Artikel: 2:37
 67. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.
  Artikel: 2
 68. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)
  Artikel: V
 69. Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) nieuw Burgerlijk Wetboek
 70. Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden, enz.

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35851
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 15-12-2021 Stb. 2021, 627 35897 15-12-2021 Stb. 2021, 628
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 12-12-2018 Stb. 2018, 476 35015 12-12-2018 Stb. 2018, 477
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 221 34494 08-11-2018 Stb. 2018, 426
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
Wijziging 22-06-2016 Stb. 2016, 249 34378 07-09-2016 Stb. 2016, 331
Wijziging 14-04-2016 Stb. 2016, 148 34105 22-04-2016 Stb. 2016, 196
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 349 34176 13-10-2015 Stb. 2015, 351
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 571 33910 17-12-2014 Stb. 2014, 576
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 504 33988 10-12-2014 Stb. 2014, 516
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 302 33182 30-07-2013 Stb. 2013, 330
Wijziging 26-06-2013 Stb. 2013, 296 33367 08-07-2013 Stb. 2013, 297
Wijziging 19-06-2013 Stb. 2013, 236 33556 14-06-2013 Stb. 2013, 261
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 666 33451 20-12-2012 Stb. 2012, 667
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
Wijziging 18-06-2012 Stb. 2012, 300 32426 29-06-2012 Stb. 2012, 301
Wijziging 19-04-2012 Stb. 2012, 173 32895 23-04-2012 Stb. 2012, 174
Wijziging 22-04-2010 Stb. 2010, 175 30585 08-06-2010 Stb. 2010, 236
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 119 31821 26-04-2010 Stb. 2010, 168
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 8 31266 25-01-2010 Stb. 2010, 34
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 318 31811 18-07-2009 Stb. 2009, 319
Wijziging 14-02-2009 Stb. 2009, 109 31592 04-05-2009 Stb. 2009, 209
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 632 30532 26-02-2007 Stb. 2007, 89
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 673 30552 11-12-2006 Stb. 2006, 675
Wijziging 14-06-2006 Stb. 2006, 286 28163 14-06-2006 Stb. 2006, 286
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709
Wijziging 10-11-2005 Stb. 2005, 573 30118 02-12-2005 Stb. 2005, 619
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 08-06-2005 Stb. 2005, 317 29972 08-06-2005 Stb. 2005, 317
Wijziging 02-12-2004 Stb. 2004, 652 29364 02-12-2004 Stb. 2004, 652
Wijziging 09-07-2004 Stb. 2004, 370 28179 09-08-2004 Stb. 2004, 405
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 14-11-2002 Stb. 2002, 584 27873 24-02-2003 Stb. 2003, 72
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 692 27897 20-12-2001 Stb. 2001, 693
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 582 27181 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 29-11-2001 Stb. 2001, 625 27665 13-12-2001 Stb. 2001, 682
Wijziging 14-09-2001 Stb. 2001, 419 27648 27-11-2001 Stb. 2001, 586
01-09-2001 Wijziging 05-04-2001 Stb. 2001, 180 26410 05-07-2001 Stb. 2001, 337
01-01-2001 Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 490 27247 04-12-2000 Stb. 2000, 550
Wijziging 22-06-2000 Stb. 2000, 284 26960 28-07-2000 Stb. 2000, 336
29-12-2000 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2000, 595 27091 13-12-2000 Stb. 2000, 595
01-11-1999 Wijziging 18-03-1999 Stb. 1999, 184 25879 25-10-1999 Stb. 1999, 450
01-01-1999 Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 300 25263 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 19-02-1998 Stb. 1998, 107 24615 02-06-1998 Stb. 1998, 332
Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 170 24572 17-11-1998 Stb. 1998, 654
31-12-1998 Wijziging 24-12-1998 Stb. 1998, 742 26239 24-12-1998 Stb. 1998, 742
29-04-1998 t/m 01-01-1998 1) Wijziging 09-04-1998 Stb. 1998, 241 25369 09-04-1998 Stb. 1998, 241
10-04-1998 Wijziging 02-04-1998 Stb. 1998, 205 25913 02-04-1998 Stb. 1998, 206
04-03-1998 Wijziging 19-02-1998 Stb. 1998, 107 24615 19-02-1998 Stb. 1998, 107
25-02-1998 t/m 01-01-1997 2) Wijziging 05-02-1998 Stb. 1998, 85 25469 05-02-1998 Stb. 1998, 85
01-01-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 768 25282 24-12-1997 Stb. 1997, 769
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
19-09-1997 Wijziging 19-02-1998
samen met
24-04-1997
Stb. 1998, 107
samen met
Stb. 1997, 178
24615
samen met
24776
02-09-1997 Stb. 1997, 391
01-04-1997 Wijziging 14-11-1996 Stb. 1996, 562 24770 10-01-1997 Stb. 1997, 37
19-03-1997 Wijziging 27-02-1997 Stb. 1997, 117 24646 27-02-1997 Stb. 1997, 117
01-03-1997 Wijziging 26-02-1997 Stb. 1997, 96 25047 26-02-1997 Stb. 1997, 97
14-02-1997 Wijziging 30-01-1997 Stb. 1997, 53 24255 30-01-1997 Stb. 1997, 53
22-05-1996 t/m 05-05-1996 3) Wijziging 25-04-1996 Stb. 1996, 263 24593 25-04-1996 Stb. 1996, 263
01-03-1996 Wijziging 08-02-1996 Stb. 1996, 134 24439 19-02-1996 Stb. 1996, 141
01-01-1996 Wijziging 23-11-1995 Stb. 1995, 598 23646 04-12-1995 Stb. 1995, 600
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
05-05-1995 Wijziging 13-04-1995 Stb. 1995, 231 23551 13-04-1995 Stb. 1995, 231
01-01-1995 Wijziging 15-12-1994 Stb. 1994, 916 23775 19-12-1994 Stb. 1994, 917
01-07-1994 Wijziging 11-05-1994 Stb. 1994, 423 22581 27-06-1994 Stb. 1994, 482
01-01-1994 Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
01-04-1990 Wijziging 01-02-1990 Stb. 1990, 91 20583 01-02-1990 Stb. 1990, 91
01-03-1990 Wijziging 13-12-1989 Stb. 1990, 1 20556 03-02-1990 Stb. 1990, 63
21-02-1990 Tekstplaatsing 21-02-1990 Stb. 1990, 93
01-01-1989 Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
25-11-1988 Wijziging 10-11-1988 Stb. 1988, 517 19813 10-11-1988 Stb. 1988, 517
01-07-1986 Wijziging 16-05-1986 Stb. 1986, 300 17384 16-06-1986 Stb. 1986, 346
20-01-1986 Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 656 16551 01-01-1986 Stb. 1986, 3
01-01-1984 Wijziging 07-12-1983 Stb. 1983, 663 16326 21-12-1983 Stb. 1983, 664
01-05-1982 Wijziging 22-05-1981 Stb. 1981, 416 15893 12-03-1982 Stb. 1982, 207
01-09-1979 Wijziging 05-07-1979 Stb. 1979, 448 13954 05-07-1979 Stb. 1979, 448
14-08-1979 Tekstplaatsing 14-08-1979 Stb. 1979, 449
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
28-04-1976 Wijziging 24-03-1976 Stb. 1976, 225 13054 24-03-1976 Stb. 1976, 225
04-10-1974 Wijziging 23-08-1974 Stb. 1974, 538 12360 23-08-1974 Stb. 1974, 538
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
01-04-1971 Nieuwe-regeling 28-01-1971 Stb. 1971, 54 10335 15-03-1971 Stb. 1971, 132

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 281)
 2. Heeft betrekking op Artikel 46d , Artikel 46e2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 46d3)
Naar boven