Wet op de ondernemingsraden

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
AfkortingWOR
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002747
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Wnra
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
 3. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid
 4. Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt I
 5. Besluit instelling Bedrijfscommissie Markt II
 6. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 7. Besluit tot instelling van een bedrijfscommissie voor de Metaalindustrie en Elektrotechnische Industrie
 8. Besluit tot intrekking instellingsbesluiten bedrijfscommissies
 9. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
 10. Intrekkingsregeling BZK 2004
 11. Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015
 12. Regeling bezwarenprocedure KB
 13. Verordening op de bedrijfscommissies 2002

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wnra
  Artikel: 9.5
 2. Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving
  Artikel: 1.2
 3. Arbeidsomstandighedenbesluit
  Artikel: 1.6
 4. Arbeidsomstandighedenwet
  Artikel: 1
 5. Arbeidstijdenwet
  Sub-paragraaf: Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 1:6
 6. Arbeidsvoorwaarden en andere personeelsaangelegenheden in de sector Rijk 1999-2000
  Tekst: tekst
 7. Arbeidsvoorwaarden- en werkgelegenheidsbeleid sector Rijk 1995-1997
  Tekst: tekst
  Bijlage: I
 8. Besluit experiment promotieonderwijs
  Artikel: 11
 9. Besluit experiment vraagfinanciering hoger onderwijs
  Artikel: 12
 10. Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs
  Artikel: 3
 11. Besluit heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij de overheid
  Artikelen: 2, 5
 12. Besluit klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
  Artikel: 9
 13. Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur huurcommissie 2019
  Artikel: 2
 14. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsverhoudingen 1945 tot heden (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 15. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Arbeidsvoorwaarden Rijkspersoneel vanaf 1945 (Minister van Buitenlandse Zaken)
  Bijlage: Basisselectiedocument overheidspersoneel
 16. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Emancipatie en Gelijke Behandeling 1945 tot heden (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument (bsd)
 17. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Stimulering Midden- en Kleinbedrijf vanaf 1945 (Minister van Economische Zaken)
  Bijlage: Basis selectiedocument
 18. Besluit vaststelling selectielijst van de Raad van State deelbeleidsterrein bestuursrechtspraak en algemene taken en bedrijfsvoering
  Bijlage: Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945
 19. Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985
  Artikel: 1
 20. Bestuursreglement Dopingautoriteit
  Tekst: tekst
 21. Bestuursreglement Kamer van Koophandel
  Artikel: 10
 22. Bestuursreglement Kansspelautoriteit
  Artikel: 8
 23. Bestuursreglement NWO 2017
  Artikel: 2.2
 24. Bestuursreglement NZa
  Artikel: 8
 25. Bestuursreglement van het CAK
  Artikel: 2
 26. Bestuursreglement van het College sanering zorginstellingen 2018
  Artikel: 3
 27. Burgerlijk Wetboek Boek 2
  Artikelen: 63e, 157, 267
 28. Circulaire Overheidswerknemers onder de werknemersverzekeringen (OOW-operatie)
  Tekst: tekst
 29. Circulaire uitvoering Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid
  Bijlage: Overeenkomst Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid
 30. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 31. Intrekkingsregeling BZK 2004
 32. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 10
 33. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 88
 34. Mandaatbesluit BZK 2020
  Artikelen: 4.2, 5.2, 6.2, 8.1
 35. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Naktuinbouw 2018
  Artikel: 4
 36. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit OBP 2017
  Artikel: 5
 37. Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2019
  Artikel: 8
 38. Organisatiebesluit BZK 2020
  Artikel: 4
 39. Pensioenwet
  Artikel: 1
 40. Regeling Inspectie van het onderwijs 2018
  Artikel: 11
 41. Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015
  Artikelen: 2, 3, 10, 15
 42. Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo
  Artikel: 1
 43. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 44. Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
  Bijlage: 6
 45. Reglement raad van toezicht Staatsbosbeheer
  Artikel: 2.10
 46. Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 33
 47. Verordening op de bedrijfscommissies 2002
  Artikel: 1
 48. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XVIIIa
 49. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XXVII
 50. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: XXIVe
 51. Voorlopig Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit
  Artikel: 8
 52. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 1.34b
 53. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 1
 54. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikelen: 1.1.1, 9.1.4, 2.6
 55. Wet medezeggenschap op scholen
  Artikel: 39
 56. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1
 57. Wet op de ondernemingsraden
  Artikel: 51
 58. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikelen: 9.30, 10.16a, 11.11, 11.13, 11.2, 11.5
 59. Wet rol werknemers bij Europese rechtspersonen
  Artikel: 2:37
 60. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.
  Artikel: 2
 61. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (medezeggenschap educatie en beroepsonderwijs)
  Artikel: V
 62. Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) nieuw Burgerlijk Wetboek
 63. Wijzigingswet Wet op de ondernemingsraden, enz.
Terug naar begin van de pagina