Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bosbouwgewassen

[Regeling vervallen per 01-02-2006.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 25-02-1971 t/m 31-01-2006

Besluit van 27 januari 1971, houdende aanbeveling Rassenlijst bosbouwgewassen

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 januari 1971, No. J 3059, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gelet op artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

Voor de navolgende bosbouwgewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:

Acacia (Robinia L.);

Es (Fraxinus excelsior L.);

Esdoorn (Acer pseudoplatanus L.);

Iep (Berg-) (Ulmus glabra Huds.);

Iepen - hybriden (Ulmus diverse hybriden);

Linde (Tilia europaea L.);

Populier (Populus L.);

Wilg (Salix alba L.);

Zoete kers (Boskriek) (Prunus Avium L.);

Berk (Betula L.);

Beuk:

Gewone beuk (Fagus sylvatica L.);

Eik:

Amerikaanse eik (Quercus rubra L.) (Quercus borealis Michx.);

Wintereik:

(Quercus petraea (Matt.) Liebl.);

(Quercus sessiliflora Salisb.);

Zomer (Inlandse) eik:

(Quercus robur L.)

(Quercus pedunculata Ehrh.);

Els (Alnus L.);

Den:

Zwarte den (Pinus nigra Arn.);

Grove den (Pinus sylvestris L.);

Pinus contorta (Pinus contorta Dgl.);

Weymouthden (Pinus strobus L.);

Douglas:

Douglas (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco); (Pseudotsuga taxifolia (Poir.) Britt.);

Lariks (Larix L.); Levensboom:

Reuzenlevensboom (Thuja plicata D. Don.);

Spar:

Gewone spar (Fijnspar) (Picea abies (L.) Karst.);

Sitkaspar (Picea sitchensis (Bong.) Carr.);

Tsuga:

Westerse hemlock (Tsuga heterophylla (Raf.) (Sarg.);

Zilverspar:

Gewone zilverspar (Abies alba Mill.);

Reuzenzilverspar (Abies grandis Ldl.).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 1 Ingesteld wordt een Commissie, verder te noemen Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor bosbouwgewassen, belast met de in de artikelen 73-77 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet omschreven taak met betrekking tot bosbouwgewassen.

  • 2 De Commissie bestaat uit een voorzitter, drie leden en een lid-secretaris en is gevestigd te Wageningen. Onze Minister benoemt de leden en kan plaatsvervangende leden benoemen.

  • 3 Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de werkwijze van de Commissie.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-02-2006]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaeld als "Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bosbouwgewassen".

  • 2 Het treedt in werking met ingang van heden.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Soestdijk, 27 januari 1971

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

P. J. LARDINOIS.

Uitgegeven de vijfentwintigste februari 1971.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven