Besluit wettelijke rente

[Regeling vervallen per 01-01-2023.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2022

Besluit van 18 januari 1971, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in de artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 27 november 1970, Stafafdeling Wetgeving Privaatrecht, nr. 549/670,

mede namens Onze Minister van Financiën;

Gelet op de artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek en artikel V van de Wet Wijziging der artikelen 1286 en 1804 van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 1970, 458);

De Raad van State gehoord (advies van 16 december 1970, nr. 8);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 11 januari 1971, Staf Afd. Wetgeving Privaatrecht nr. 14/671,

mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

De wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, wordt vastgesteld op twee procent per jaar.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2023]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand ingaande na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 18 januari 1971

JULIANA.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

De Minister van Financiën,

H. J. WITTEVEEN.

Uitgegeven de tweede februari 1971.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven