Besluit dagboeken voor schepen 1970

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 31-12-2010 t/m heden

Besluit van 30 december 1970, tot vaststelling van de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 349, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 november 1970, no. 60.655 J, Directoraat-Generaal van Scheepvaart, mede namens Onze Minister van Justitie;

Overwegende dat het Besluit van 4 november 1926, Stb. 369, zoals dat sedert is gewijzigd, aanpassing behoeft aan de huidige terzake bestaande omstandigheden;

Gelet op artikel 349, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel;

De Raad van State gehoord (advies van 9 december 1970 nr. 12);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 december 1970, no. 61,071/J, Directoraat-Generaal van Scheepvaart, mede namens Onze Minister van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt onder zeeschip niet een zeevissers- en kustvissersschip verstaan.

Artikel 2

Als dagboek mag alleen een deugdelijk uitgevoerd boek van stevig papier worden gebruikt.

Artikel 3

  • 1 Door Onze Minister van Verkeer en Waterstaat wordt vastgesteld:

    • a. een model voor een scheepsdagboek voor zeeschepen;

    • b. een model voor een machinedagboek voor zeeschepen die door mechanische kracht worden voortbewogen; en

    • c. een model voor een dagboek voor zeevissers- en kustvissersschepen.

  • 2 In de dagboeken mogen afwijkingen van het vastgestelde model worden aangebracht, mits dientengevolge de aard van het boek naar het oordeel van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat niet te veel verandert.

Artikel 5

De in de modellen opgenomen bladwijzer mag met andere dan de in het model vermelde onderwerpen worden aangevuld.

Artikel 7

Ons besluit van 4 november 1926 (Stb. 369), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 26 november 1969 (Stb. 529), wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit dagboeken voor schepen 1970".

Het treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 30 december 1970

JULIANA.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

J. A. BAKKER.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Uitgegeven de negentiende januari 1971.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven