Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1970

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geraadpleegd op 17-04-2024.
Geldend van 01-03-1984 t/m 24-09-2008

Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1970

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Overwegende dat het wenselijk is de grondslagen van de Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1963 (Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 september 1963, nr. 82508, afd. R.A.B. 4a (Stcrt. 1963, nr. 175)1)Laatstelijk gewijzigd bij Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 februari 1968, nr. 116121, directie S.A.B. IIIa (Stcrt. 1968, nr. 32). aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen welke zich gedurende de laatste jaren hebben voorgedaan;

Overwegende dat bovendien de kostenstijgingen, welke hebben plaatsgevonden na de laatste herziening van het volgens genoemde Tariefregeling geldende tarief der vergoedingen voor schoolkeuze-, studiekeuze- en beroepskeuze-onderzoeken, verricht door de gewestelijke arbeidsbureaus een aanpassing van het niveau deze vergoedingen gewenst maken;

Overwegende dat het derhalve wenselijk is de Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1963 te wijzigen,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Voor de door de gewestelijke arbeidsbureaus te verrichten onderzoeken ten behoeve van de keuze van een school, studie of beroep is een vergoeding verschuldigd.

 • 2 De betaling van de in het vorige lid bedoelde vergoeding geschiedt voor de aanvang van het onderzoek.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 De vergoeding is verschuldigd:

  • a. voor het onderzoek van een minderjarige, door de meerderjarige, die het onderzoek ten behoeve van de minderjarige aanvraagt;

  • b. voor het onderzoek van een meerderjarige, door de meerderjarige zelf.

 • 2 In afwijking van het bepaalde in het vorige lid onder a, is de vergoeding verschuldigd door de minderjarige zelf, indien deze op zijn eigen aanvrage wordt onderzocht, een eigen inkomen heeft en niet samenwoont met de persoon, bij wie de zorg voor de minderjarige berust.

 • 3 Indien het onderzoek plaats heeft op aanvrage van het hoofd van een inrichting of instelling, bij welke de zorg voor de te onderzoeken persoon geheel of gedeeltelijk berust, is de vergoeding, in afwijking van het eerste lid, onder b., verschuldigd door deze inrichting of instelling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De verschuldigde vergoedingen bedragen voor:

 • a. leerlingen van het voortgezet onderwijs, die in schoolverband worden onderzocht f 69

 • b. leerlingen van het lager of voortgezet onderwijs, die niet in schoolverband worden onderzocht f 80

 • c. personen, die niet tot de onder a en b aangegeven categorieën kunnen worden gerekend f 93

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De Directeur-Generaal voor de Arbeidsvoorziening kan in gevallen, waarin naar zijn oordeel de financiële omstandigheden van degene, die de vergoeding is verschuldigd, daartoe aanleiding geven, op een desbetreffend verzoek vermindering of ontheffing van de verschuldigde vergoeding verlenen

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Geen vergoeding is verschuldigd, indien het onderzoek plaats heeft op verzoek van een ambtenaar van een gewestelijk arbeidsbureau uit hoofde van diens functie.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

De Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1963 (Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 2 september 1963, nr. 82508. Afdeling R.A.B. 4a (Stcrt. 1963, nr. 175) wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Indien zulks voor de aanvrager der onderzoeken gunstiger is, wordt de vergoeding, verschuldigd voor onderzoeken die zijn aangevraagd vóór de inwerkingtreding van dit besluit en ten aanzien waarvan tegenover de aanvrager geen voorbehoud is gemaakt omtrent een eventuele wijziging van de tarieven bij het verrichten der onderzoeken na de inwerkingtreding van dit besluit, berekend op grond van de op de datum van aanvrage geldende tarieven.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als Tariefregeling Rijksberoepskeuzevoorlichting 1970.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-09-2008]

 • 1 Dit besluit wordt in de Staatscourant bekendgemaakt en in afschrift gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

 • 2 Het treedt in werking met ingang van 1 januari 1971.

's-Gravenhage, 4 december 1970

De

Minister

voornoemd,

B. Roolvink

Naar boven