Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-07-1970 t/m 30-12-2004

Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen.

Overwegende, dat in verband met een reorganisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en een gewijzigde taakstelling van het Rijks Computercentrum (voorheen Rijkscentrale voor Mechanische Administratie) de instellingsbeschikking van de Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs opnieuw dient te worden vastgesteld,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een Commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (C.A.S.O.).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De C.A.S.O. heeft tot taak de Minister van Onderwijs en Wetenschappen (hierna te noemen: de Minister) desgevraagd of eigener beweging van advies te dienen omtrent alle aangelegenheden betreffende automatisering der salarisadministratie bij het onderwijs en contact te onderhouden met de daarbij betrokken instellingen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Leden van de C.A.S.O. zijn:

  • a. de chef van de hoofdafdeling Organisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (hierna te noemen: het Ministerie), als voorzitter;

  • b. de chef van de afdeling Efficiency van het Ministerie, als plaatsvervangend voorzitter;

  • c. de chef van de afdeling Automatisering van het Ministerie;

  • d. vijf ambtenaren van het Directoraat-Generaal voor het Onderwijs, en één ambtenaar van de hoofdafdeling Financiën en Comptabiliteit van het Ministerie;

  • e. één ambtenaar van het Rijks Computercentrum, voor te dragen door de Minister van Binnenlandse Zaken;

  • f. telkens twee personen, voor te dragen door:

   • de Nederlandse Katholieke Schoolraad;

   • de Stichting Convent van het Protestants Christelijk Onderwijs;

   telkens één persoon, voor te dragen door;

   • de Stichting Algemene Bonden van scholen voor bijzonder onderwijs;

   • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 2 Voor de in het eerste lid onder d, e en f genoemde leden wordt een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 3 De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd en ontslagen door de Minister.

 • 4 De hoofdafdeling Organisatie van het Ministerie is belast niet het secretariaat.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De voorzitter van de C.A.S.O. kan subcommissies instellen, waarin behalve leden van de C.A.S.O. ook anderen zitting kunnen hebben.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Zowel de C.A.S.O. als haar subcommissies zijn bevoegd zich door derden te doen bijstaan.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De C.A.S.O. brengt jaarlijks vóór 1 maart aan de Minister schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze beschikking treedt in werking op 1 juli 1970.

De beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen dd. 5 juli 1967, kenmerk ABD, nr. 705 (Stcrt. 1967, 147), wordt ingetrokken.

Naar boven