Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren 1970

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 20-07-2023 t/m heden

Besluit van 21 april 1970, houdende uitvoering van artikel 1, vierde lid, onder b en c, van de Visserijwet 1963

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 20 maart 1970, No. J 654, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Gehoord het Produktschap voor Vis en Visprodukten, het Visserijschap, het Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedrijven en de Algemeene Hengelaarsbond;

Gelet op artikel 1, vierde lid, onder b en c, van de Visserijwet 1963;

De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1970, nr. 23);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 15 april 1970, nr. J 907, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Als zeegebied, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onderdeel b, van de Visserijwet 1963 worden aangewezen:

 • 1. de havens van IJmuiden en de toeleidingskanalen naar het Noordzeekanaal tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen;

 • 2. het Uitwateringskanaal te Katwijk tot de meest zeewaarts gelegen waterkering;

 • 3. de havens van Scheveningen tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen.

Artikel 2

Als kustwater, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder c, van de Visserijwet 1963, worden aangewezen:

 • 1. de Waddenzee en het Nederlands gedeelte van de Dollard en de Eems binnen de volgende grenzen:

  • a. voor de Westereems: de lijn gaande van de lichttoren van Borkum naar de Emder- of Grote Kaap op Rottumeroog, voor zover die lijn over Nederlands gebied loopt;

  • b. voor het Schild, de Lauwers, het Friesche Gat, het Pinkegat, het Amelandergat, het Vlie, het Eierlandsche Gat en het Texelsche Gat: de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

 • 2.

  • a. de Maasmond;

  • b. de Nieuwe Waterweg tot de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het punt met het coördinaat 51°54.649'NB 04°14.870'OL;

  • c. het Calandkanaal met de daaraan direct en indirect gelegen open havens;

  • d. het Beerkanaal, voor zover gelegen ten westen van de lijn tussen de coördinaten 51°56.573'NB 04°04.990'OL en 51°56.358'NB 04°04.760'OL, met de daaraan direct en indirect gelegen open havens;

  • e. het Yangtzekanaal met de daaraan direct en indirect gelegen open havens.

 • 3. Het zeegat van Goeree, landwaarts van een lijn getrokken tussen punt A (51°55'20"NB 03°59'23"OL) en punt B (51°50'00"NB 03°50'01"OL) tot de meest zeewaarts gelegen waterkeringen in het zuidwesten begrensd door de lijn getrokken vanaf de vuurtoren Westhoofd op Goeree (51°48'50"NB 03°51'55"OL) in noordwestelijke richting (315° r.w.) tot punt B.

 • 4. Het Brouwershavense Gat, landwaarts van een lijn getrokken van punt B tot punt C (51°44'48"NB 03°40'23"OL) tot de meest zeewaarts gelegen waterkering, in het noordoosten begrensd door het Zeegat van Goeree en in het zuidwesten door de lijn getrokken vanaf de lichtopstand "De Verklikker" op Schouwen-Duiveland (51°43'34"NB 03°42'23"OL) in noordwestelijke richting (315° r.w.) tot punt C.

 • 5. De Oosterschelde, landwaarts van een lijn getrokken van punt C via punt D (51°42'36"NB 03°36'40"OL) naar de kerktoren van de Nederlandse Hervormde kerk te Oostkapelle (51°33'59"NB 03°33'07"OL) tot de Grevelingendam, Philipsdam en Oesterdam.

 • 6. De Westerschelde voor zover gelegen ten oosten van de basislijn van de territoriale zee van Nederland.

 • 7. De aan de onder 1 tot en met 6 bedoelde wateren gelegen open havens en de met die wateren in open gemeenschap staande inhammen, kreken, spranken, gaten en killen.

Artikel 2a

De coördinaten in artikel 2 zijn uitgedrukt in lengte en breedte volgens het World Geodetic System 84 (WGS84), in graden en minuten en, in voorkomend geval, in seconden.

Artikel 3

Waar kustwateren in verbinding staan met wateren, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder d, van de Visserijwet 1963, geldt als grens:

 • a. waar geen open verbinding is, de waterkering, welke het dichtst gelegen is bij het kustwater;

 • b. waar een open verbinding is, de lijn gaande over de uitmonding, met dien verstande dat in de Nieuwe Waterweg als grens geldt de lijn gaande van het oostelijk havenhoofd van Maassluis naar het punt met het coördinaat 51°54.649'NB 04°14.870'OL.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1970. Het kan worden aangehaald als "Besluit aanwijzing zeegebied en kustwateren" met vermelding van het jaartal van het Staatsblad, waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 21 april 1970

JULIANA.

De Minister van Landbouw en Visserij,

P. J. LARDINOIS.

Uitgegeven de achtentwintigste april 1970.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven