Instellingsbeschikking Technische commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (T.A.S.O) opnieuw vastgesteld

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-05-1973 t/m 22-01-2014

Instellingsbeschikking Technische commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (T.A.S.O) opnieuw vastgesteld

De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,

Overwegende dat in verband met een reorganisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en een gewijzigde taakstelling van het Rijks Computercentrum (voorheen de Rijkscentrale voor Mechanische Administratie) de Instellingsbeschikking van de Technische commissie automatisering salarisadministratie onderwijs opnieuw dient te worden vastgesteld,

Besluit:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De T.A.S.O. is belast met de administratief-technische voorbereiding van de door het Rijks Computercentrum te verrichten werkzaamheden inzake de ontwikkeling en de aanpassing van de automatisering salarisadministratie onderwijs. Zij neemt daarbij de door de commissie automatisering salarisadministratie onderwijs (C.A.S.O.) uitgebrachte adviezen in acht, voor zover de Minister van Onderwijs en Wetenschappen (hierna te noemen: de minister) niet anders bepaalt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De T.A.S.O. is ten aanzien van het C.A.S.O. project het overlegorgaan, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Reglement voor het Rijks Computercentrum.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Leden van de T.A.S.O. zijn:

  • a. de chef van de hoofdafdeling Organisatie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (hierna te noemen: het ministerie), als algemeen voorzitter;

  • b. de chef van de afdeling Automatisering van het ministerie, als voorzitter;

  • c. één ambtenaar van de afdeling Automatisering van het ministerie, als secretaris;

  • d. twee ambtenaren van de afdeling Salarisregelingen R.O. van het ministerie;

  • e. de desbetreffende projectleider(s) van de onderafdeling Systeemontwikkeling van de afdeling Automatisering van het ministerie;

  • f. één ambtenaar van de onderafdeling Informatie van de afdeling Automatisering van het ministerie;

  • g. één ambtenaar van het Rijks Computercentrum, voor te dragen door de Minister van Binnenlandse Zaken.

 • 2 Voor de in het eerste lid onder f, en g, genoemde leden wordt een plaatsvervangend lid benoemd.

 • 3 De leden en de plaatsvervangende leden worden benoemd en ontslagen door de Minister

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De T.A.S.O. wordt bijgestaan door adviserende leden.

  Adviserende leden zijn:

  • a. de chef van de afdeling Centrale verwerking van het ministerie;

  • b. telkens één vertegenwoordiger, voorgedragen door:

   • de Nederlandse Katholieke Schoolraad;

   • de Stichting Algemene Bonden van Scholen;

   • de Stichting Nederlandse Protestants-Christelijke Schoolraad;

   • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

 • 2 Voor ieder adviserend lid wordt een plaatsvervanger benoemd.

 • 3 De adviserende leden en hun plaatsvervangers worden benoemd en ontslagen door de Minister.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De voorzitter van de T.A.S.O. kan werkgroepen instellen, waarin behalve leden en adviserende leden van de T.A.S.O. ook anderen zitting kunnen hebben.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

Zowel de T.A.S.O. als haar werkgroepen zijn bevoegd zich door derden te doen bijstaan.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

De voorzitter informeert de C.A.S.O. tijdig en regelmatig over de resultaten van de werkzaamheden van de T.A.S.O. en van haar werkgroepen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

 • 1 De T.A.S.O. brengt jaarlijks vóór 1 maart aan de minister schriftelijk verslag uit van haar werkzaamheden over het afgelopen kalenderjaar.

 • 2 De minister zendt een afschrift van het in het eerste lid bedoelde verslag aan de voorzitter van de C.A.S.O. en aan de directeur van het Rijks Computercentrum.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 23-01-2014]

 • 1 Deze beschikking treedt in werking op 1 april 1970.

 • 2 De beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen dd. 5 juli 1967, kenmerk ABD, nr. 706 (Stcrt. 1967, 147) wordt ingetrokken. Afschrift van deze beschikking, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.

Naar boven