Toelatingseisen examens l.o.-akten (Tekenen, huishoudkunde en nuttige handwerken voor meisjes)

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 01-01-1970 t/m 31-07-2006

Toelatingseisen examens l.o.-akten (Tekenen, huishoudkunde en nuttige handwerken voor meisjes)

De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,

Gelet op artikel 116, derde lid, van de Overgangswet w.v.o.

Besluit:

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 met ingang van 1 januari 1970 de onderstaande akten, diploma's en getuigschriften aan te wijzen als bewijzen, die toelating verlenen tot de examens ter verkrijging van de akten van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in de vakken tekenen, huishoudkunde en nuttige handwerken voor meisjes.

  • a. een van de hierboven genoemde akten, voor zover betreft de toelating tot de examens voor de beide andere akten;

  • b. het einddiploma van een hogere-burgerschool met driejarige cursus of van een handelsdagschool met driejarige cursus;

  • c. het bewijs van onvoorwaardelijke bevordering naar de vierde klasse van een gymnasium, van een atheneum, van een hogere burgerschool met vijf- of zesjarige cursus, van een middelbare school voor meisjes of van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs;

  • d. een onder rijkstoezicht vanwege een van de verenigingen tot bevordering van het uitgebreid lager onderwijs afgegeven mulodiploma en de daarmede gelijk te stellen diploma's, afgegeven in Suriname en de Nederlandse Antillen, en die vóór 1 januari 1951 afgegeven in het voormalig Nederlands-Indië;

  • e. het I.V.O.-diploma B, uitgereikt vanwege de Stichting ‘Het I.V.O.-diploma’ of vanwege de Vereniging van I.V.O.-scholen, mits uit het diploma blijkt, dat eindproeven zijn afgelegd in het vak Nederlandse taal en in een der vakken Franse taal, Duitse taal of Engelse taal en vier vakken ter keuze uit de overige twee genoemde talen, geschiedenis en staatsinrichting, aardrijkskunde, wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie en handelskennis;

  • f. het einddiploma van een vierjarige school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs;

  • g. het getuigschrift, ingevolge artikel 29, eerste lid, eerste volzin, van de Nijverheidsonderwijswet, van de driejarige vooropleiding voor lerares buij het nijverheidsonderwijs;

  • h. het getuigschrift van de afdeling vooropleiding voor het hoger beroepsonderwijs van een ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde school voor huishoud- en nijverheidsonderwijs;

  • i. het getuigschrift, ingevolge artikel 29, eerste lid, eerste volzin van de Nijverheidsonderwijswet, van één der vakrichtingen van een ingevolge die wet gesubsidieerde uitgebreid technische school;

  • j. het diploma van een van de afdelingen van een ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde school voor middelbaar technisch onderwijs;

  • k. het getuigschrift A.M. of het getuigschrift B.M., het getuigschrift A.S. of het getuigschrift B.S., ingevolge artikel 29, eerste lid, eerste volzin van de Nijverheidsonderwijswet, van een ingevolge die wet gesubsidieerde school voor de zeevaart of het gelijkwaardige getuigschrift, bedoeld in artikel 29, eerste lid, tweede volzin, van die wet;

  • l. het diploma A.M. of het diploma B.M., het diploma A.S. of het diploma B.S. van een ingevolge de Wet op het voortgezet onderwijs bekostigde school voor de zeevaart of het gelijkwaardige diploma, bedoeld in artikel 30 van die wet;

  • m. het voorlopig diploma als scheepswerktuigkundige, afgegeven vanwege de rijkscommissie voor de examens voor scheepswerktuigkundige;

  • n. de akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs.

 • 2 De hierboven genoemde akten, diploma's en getuigschriften verlenen tot 1 januari 1972 toelating tot de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het vak tekenen, tot 1 januari 1973 tot de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het vak huishoudkunde en tot een nader te bepalen datum tot de examens ter verkrijging van de akte van bekwaamheid tot het geven van lager onderwijs in het vak nuttige handwerken voor meisjes.

, 23 februari 1970

Terug naar begin van de pagina