Centraal Kantmeldingenregister

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-01-1970 t/m heden

Centraal Kantmeldingenregister

De Minister van Justitie, a.i.

Besluit:

  • I. De met ingang van 1 januari 1970 ingevolge Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit Burgerlijke Stand van 21 juli 1969 (Stb. 326) voorgeschreven kantmeldingen, welke moeten worden geplaatst in een dubbel van een register van de burgerlijke stand, dat ingevolge het besluit van de Minister van Justitie van 2 november 1956 naar een door hem aangewezen en beheerde bewaarplaats is overgebracht, worden opgenomen in het bij voormeld besluit ingestelde Centraal Kantmeldingenregister, ressorterende onder het Ministerie van Justitie.

  • II. De ambtenaren van de burgerlijke stand zenden de tekst van de kantmeldingen in tweevoud op formulieren, ingericht overeenkomstig het aangehecht model (Formaat A 4 (297 × 210 mm)), aan de griffiers van de arrondissementsrechtbanken, die deze maandelijks aan het Centraal Kantmeldingenregister zenden.

Deze beschikking, waarvan afschrift zal worden gezonden aan:

  • 1e. de ambtenaren van de burgerlijke stand;

  • 2e. de griffiers van de arrondissementsrechtbanken;

  • 3e. de officieren van justitie bij de arrondissementsrechtbanken, treedt in werking 1 januari 1970.

's-Gravenhage, 23 december 1969

De

Minister

voornoemd,
Namens de

Minister

:
De

Secretaris-Generaal

,

A. J. Fonteijn

, l.s.g

Bijlage

Behoort bij beschikking dd. 23-12-1969, Hoofdafdeling Privaatrecht, Stafbureau, nr. 443/169

   

Nr.:

   

(In te vullen door het Centraal Kantmeldingenregister)

   

___________________

Gemeente:

Arrondissement:

 

..............................................................................................................................................................................

Kantmelding ................................. register 19 ..........

akte no. ..................

Betreft: (Naam)

   

(Voornamen)

   

..............................................................................................................................................................................

 

............................., de ................................, 19 ..........

Ik heb de eer u te berichten, dat bij vorenstaande akte de navolgende kantmelding is geplaatst:

   

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente

Aan de Heer Griffier van de Arrondissementsrechtbank

te

 
     

Doorgezonden aan het Departement van Justitie,

Centraal Kantmeldingenregister

te 's-Gravenhage, op

     

(stempel van de Griffier)

Naar boven