Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 01-05-1984 t/m 30-06-2015

Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 339, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek,

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

De in artikel 339, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verklaring wordt vastgesteld overeenkomstig het bij dit besluit behorende model.

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

Het besluit van 27 augustus 1964 (Stcrt. 1964, 169) wordt ingetrokken.

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1970.

Het zal worden gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 12 december 1969

De

Minister

voornoemd,

C. H. E. Polak

VERKLARING OMTRENT DE GOEDEREN VAN MINDERJARIGEN

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

(art. 339 Boek 1 B.W.)

Vb. nummer

De ondergetekende 1

van beroep

wonende te

voogd(es) over de minderjarige(n)

Naam

Voornamen

Geboortedatum

Geboorteplaats

1

2

3

4

5

6

verklaart, dat de goederen van – ieder van – die minderjarige(n) een waarde van f 10 000, – niet te boven gaan.

Hij/zij verklaart voorts dat de goederen van die minderjarigen tezamen een waarde van f 20 000, – niet te boven gaan.

De toeziende voogd(es),

.................................................19

De voogd(es),

   
   

De voogd van twee of meer kinderen van dezelfde ouders kan met deze verklaring slechts volstaan, wanneer bovendien de goederen der minderjarigen tezamen een waarde van f 20 000, – niet te boven gaan. (art. 339, lid 1, Boek 1 B.W.)

 
  1. Naam en voornamen voogd(es). ^ [1]
Naar boven