Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling

Geraadpleegd op 23-05-2024.
Geldend van 01-07-2020 t/m 31-12-2021

Besluit van 9 december 1969, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 7, lid 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 september 1969, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, Nr. 373/669;

Gelet op artikel 7 lid 5 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 22 oktober 1969, Nr. 41);

Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Minister van 4 december 1969, Stafafdeling Wetgeving nieuw Burgerlijk Wetboek, Nr. 506/669;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 Een verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam of tot vaststelling van de geslachtsnaam of voornamen van een persoon wordt door hem of zijn wettelijke vertegenwoordiger gedaan bij een tot Ons gericht verzoekschrift.

 • 2 Het verzoekschrift kan worden ingediend bij Onze Minister van Justitie.

Artikel 2

Onze voornoemde Minister is belast met de voorbereidende behandeling van het verzoek en stelt ter zake een onderzoek in. Hij is bevoegd overlegging van de voor het onderzoek benodigde bescheiden te vorderen.

Artikel 3

 • 1 Het in artikel 7, vijfde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht bedraagt € 835,–. Het bedrag is eenmaal is verschuldigd indien het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam betrekking heeft op een meerderjarige en:

  • a. zijn kind of twee minderjarige kinderen over wie hij het gezag uitoefent, of

  • b. zijn kind of twee minderjarige kinderen die tot hetzelfde gezin behoren.

  Het bedrag is tweemaal verschuldigd indien het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam betrekking heeft op een meerderjarige en:

  • a. zijn drie of meer minderjarige kinderen over wie hij het gezag uitoefent, of

  • b. zijn drie of meer minderjarige kinderen die tot hetzelfde gezin behoren.

 • 2 Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op de betaalrekening van het Ministerie van Justitie.

Artikel 4

Wijziging van de geslachtsnaam op grond van artikel 6 van het Besluit geslachtsnaamswijziging is kosteloos, met dien verstande dat daartoe in geval van een verzoek op grond van artikel 6, onderdeel b, van dat besluit overlegging van een bewijs van toekenning van een uitkering van het Schadefonds Geweldsmisdrijven is vereist.

Artikel 5

Onze Minister is gemachtigd een verzoek af te wijzen indien hij meent dat het niet voor inwilliging in aanmerking komt.

Artikel 6

Ten aanzien van de echtgenoot en de kinderen van de regerende Koning, ten aanzien van de echtgenoten van die kinderen, alsmede ten aanzien van andere personen, indien zij de Kroon van de regerende Koning kunnen beërven, en hun echtgenoten, zullen ingeval van naamswijziging de artikelen 1, tweede lid, tot en met 4 van dit besluit niet van toepassing zijn.

Artikel 7

 • 1 Dit besluit treedt in werking tegelijk met de Invoeringswet Boek 1 Nieuw B.W.

 • 2 Het kan worden aangehaald als: Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 9 december 1969

JULIANA.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Uitgegeven de achttiende december 1969.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven