Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen

Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-01-1970 t/m heden

Uitvoering van artikel 10 van het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen

De Minister van Economische Zaken.

Gelet op artikel 10 van het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471),

Besluit:

Artikel 1

Deze beschikking verstaat onder:

Besluit:

het Besluit registratie splijtstoffen en ertsen (Stb. 1969, 471);

Commissie:

de Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie;

formulier AKO:

een formulier tot aangifte betreffende het ontvangen van splijtstoffen of ertsen, overeenkomstig het model dat als bijlage I bij deze beschikking is gevoegd;

formulier AKV:

een formulier tot aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen, overeenkomstig het model dat als bijlage II bij deze beschikking is gevoegd.

Artikel 2

Een aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen voor nucleaire doeleinden, ingevolge artikel 5 of artikel 7 van het Besluit, wordt gedaan door inzending van twee voor eensluidend getekende afschriften van elk der bescheiden, welke de tot het doen van die aangifte verplichte persoon ingevolge de artikelen 5, 7, 9 en 10 van de door de Commissie vastgestelde Verordening nr. 8 (Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen van 29 mei 1959) ten aanzien van de betrokken kalendermaand bij de Commissie dient in te zenden.

Artikel 3

  • 1 Een aangifte betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen voor niet-nucleaire doeleinden, ingevolge artikel 6 of artikel 8, eerste of tweede lid, van het Besluit, wordt in tweevoud afzonderlijk gedaan ten aanzien van de in het betrokken kalenderkwartaal ontvangen en de op de laatste dag van dat kwartaal voorhanden zijnde splijtstoffen of ertsen, onderscheidenlijk met gebruikmaking van een formulier AKO en een formulier AKV.

  • 2 Voor een aangifte ten aanzien van splijtstoffen en een aangifte ten aanzien van ertsen dienen afzonderlijke formulieren te worden gebruikt.

Artikel 4

Een aangifte, waarop artikel 3 van toepassing is, wordt – onverminderd het in dat artikel bepaalde – afzonderlijk gedaan ten aanzien van splijtstoffen of ertsen, die krachtens een overeenkomst, welke voor of mede voor Nederland is gesloten of tot welke voor of mede voor Nederland is toegetreden, onderworpen zijn aan een bijzondere controle van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie.

Artikel 5

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Aangiftebeschikking splijtstoffen en ertsen.

Artikel 6

  • 1 Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

  • 2 Zij treedt in werking op het tijdstip, waarop het Besluit in werking treedt.

's-Gravenhage, 5 december 1969

De

Minister

van Economische Zaken,

L. de Block

Bijlage I. Aangifte als bedoeld in artikel 14 der Kernenergiewet (Stb. 1963, 82), betreffende het ontvangen van splijtstoffen of ertsen

Bijlage 36363.png
FORMULIER AKO

Bijlage II. Aangifte als bedoeld in artikel 14 der Kernenergiewet (Stb. 1963, 82) betreffende het voorhanden hebben van splijtstoffen of ertsen

Bijlage 36364.png
FORMULIER AKV
Naar boven