Wet verontreiniging oppervlaktewateren

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 03-12-2009 t/m 21-12-2009

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Infrastructuur en Milieu
AfkortingWVOW
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002682
RechtsgebiedRuimtelijke ordening en milieu | Waterrecht
OverheidsthemaMilieu, ruimte en water

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing als oppervlaktewater (Utrecht)
 2. Aanwijzing als oppervlaktewateren
 3. Aanwijzing als oppervlaktewateren
 4. Aanwijzing als oppervlaktewateren (Drenthe)
 5. Aanwijzing oppervlaktewateren (Friesland)
 6. Aanwijzing oppervlaktewateren (Gelderland)
 7. Aanwijzing oppervlaktewateren (Groningen)
 8. Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant)
 9. Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Brabant,1972)
 10. Aanwijzing oppervlaktewateren (Noord-Holland)
 11. Aanwijzing oppervlaktewateren in beheer bij de provincie Zeeland
 12. Aanwijzing oppervlaktewateren inzake uitoefening door gedeputeerde staten van Friesland
 13. Aanwijzing oppervlaktewateren ter beheer G.S. provincie Overijssel
 14. Aanwijzing oppervlaktewateren waarvan de zorg voor de kwaliteit in beheer is bij de provincie Limburg
 15. Aanwijzing oppervlaktewateren waarvan de zorg voor de kwaliteit in beheer is bij de provincie Zuid-Holland
 16. Aanwijzing oppervlaktewateren, onder beheer van het Rijk, in het Amsterdams havengebied
 17. Activiteitenbesluit milieubeheer
 18. Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Friesland)
 19. Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Noord-Holland)
 20. Beschikking ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Zeeland)
 21. Besluit aanwijzing toezichthouders waterbeheer
 22. Besluit aanwijzing zijwateren van hoofdwateren
 23. Besluit beheer winningsafvalstoffen
 24. Besluit bodemkwaliteit
 25. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaren Rijkswaterstaat 2005
 26. Besluit ex artikel 1, tweede lid, en 31, vierde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 27. Besluit ex artikel 1, vierde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 28. Besluit ex artikel 7 Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 29. Besluit glastuinbouw
 30. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
 31. Besluit lozing afvalwater huishoudens
 32. Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer
 33. Besluit vervuilingswaarde ingenomen water 2009
 34. Besluit vierjaarlijks bezien van lozingsvergunningen
 35. Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
 36. Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering
 37. Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater
 38. Lozingenbesluit WVO stedelijk afvalwater
 39. Lozingenbesluit Wvo vaste objecten
 40. Overdracht kwaliteitsbeheer rijkswateren Waterschap West-Brabant
 41. Overdrachtsregeling waterkwaliteitsbeheer Vecht aan de provincie Noord-Holland
 42. Regelen grenswaarden voor hexachloorcyclohexaan
 43. Regelen met betrekking tot grenswaarden voor kwik
 44. Regelen omtrent de voorbereiding en inrichting van waterkwaliteitsplannen
 45. Regeling grenswaarden afvalwater s-PVC-productie
 46. Regeling grenswaarden afvalwater VCM-bedrijven
 47. Regeling grenswaarden voor asbest
 48. Regeling grenswaarden voor cadmium in afvalwater
 49. Regeling grenswaarden voor chloroform in afvalwater
 50. Regeling grenswaarden voor DDT in afvalwater
 51. Regeling grenswaarden voor drins in afvalwater
 52. Regeling grenswaarden voor EDC in afvalwater
 53. Regeling grenswaarden voor HCB in afvalwater
 54. Regeling grenswaarden voor HCBD in afvalwater
 55. Regeling grenswaarden voor PCP in afvalwater
 56. Regeling grenswaarden voor PER in afvalwater
 57. Regeling grenswaarden voor sulfaat en chloride bij lozingen door de titaandioxide-industrietewateren
 58. Regeling grenswaarden voor TCB in afvalwater
 59. Regeling grenswaarden voor tetra in afvalwater
 60. Regeling grenswaarden voor TRI in afvalwater
 61. Regeling lozingen afvalwater van rookgasreiniging
 62. Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
 63. Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten
 64. Regeling scheepsafvalstoffen Rijn- en binnenvaart
 65. Regeling tijdelijke vergunning voor lozing van zwartelijststoffen
 66. Scheepsafvalstoffenbesluit Rijn- en binnenvaart
 67. Uitoefening bevoegdheden ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Utrecht)
 68. Uitoefening bevoegdheid t.a.v. oppervlaktewateren (Zuid-Holland)
 69. Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 70. Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren
 71. V&W-intrekkingsregeling 2004
 72. Vaststelling interest op verontreinigingsheffing rijkswateren
 73. Vaststelling interest op verontreinigingsheffing rijkswateren
 74. VenW-intrekkingsregeling 2008
 75. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren
 76. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (bij een vergunningaanvraag te verstrekken gegevens)
 77. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren (overgang invordering verontreinigingsheffing rijkswateren naar rijksbelastingdienst)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing bemonstering en analyse milieudelicten
  Bijlage: 2
 2. Aanwijzing handhaving milieurecht
  Bijlage: 1
 3. Aanwijzing oppervlaktewateren, onder beheer van het Rijk, in het Amsterdams havengebied
  Enig-artikel: enig-artikel
 4. Aanwijzingen voor de regelgeving
  Artikel: 5a
 5. Activiteitenbesluit milieubeheer
  Artikel: 1.1
 6. Algemene douanewet
  Bijlage: bij de artikelen 1:1 en 1:3 van de Algemene douanewet
  Artikel: 1:3
 7. Besluit EOS: demo en transitie-experimenten
  Artikel: 2
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders waterbeheer
  Artikel: 1
 9. Besluit aanwijzing zijwateren van hoofdwateren
  Artikel: 10
 10. Besluit bodemkwaliteit
  Artikel: 1
 11. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar AID 2005
  Bijlage: bijlage
 12. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 2006
  Artikel: 3
 13. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Directie Subsidies, Handhaving en Vergunningen van de provincie Noord-Holland 2007
  Artikel: 3
 14. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar IVW 2006
  Bijlage: bijlage
 15. Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar dienst Stadstoezicht Rotterdam 2008
  Artikel: 3
 16. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water
  Artikel: 10
 17. Besluit risico’s zware ongevallen 1999
  Artikelen: 15, 18
 18. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Scheepvaart en maritieme zaken over de periode vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument voor het beleidsterrein scheepvaart en maritieme zaken
 19. Circulaire Toepassing van staalslak en hoogovenslak(zand) in aanvullingen en ophogingen
  Tekst: tekst
 20. Circulaire benodigde gegevens van chemische stoffen
  Bijlage: Aanleiding
 21. Goedkeurings- en uitvoeringswet Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart
 22. Infiltratiebesluit bodembescherming
  Artikel: 1
 23. Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer
  Artikel: 5.15
 24. Instellingsbesluit Inspectie Verkeer en Waterstaat
  Artikel: 2a
 25. Instellingsbesluit reglementering van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
  Bijlage: 4
 26. Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer
  Artikelen: 2, 3
 27. Lozingenbesluit WVO stedelijk afvalwater
  Artikel: 8
 28. Lozingenbesluit Wvo bodemsanering en proefbronnering
  Artikel: 1
 29. Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater
  Artikel: 1
 30. Lozingenbesluit Wvo vaste objecten
  Artikel: 1
 31. Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
  Artikel: 1
 32. Regelen omtrent de voorbereiding en inrichting van waterkwaliteitsplannen
  Artikel: 1
 33. Regeling Standaard Interne Verhuurovereenkomst Rijksgebouwendienst 2008
  Bijlagen: 1, 2
 34. Regeling aanwijzing wetgeving ex art. 4:2, tweede lid, Besluit politiegegevens
  Artikel: 1
 35. Regeling grenswaarden voor sulfaat en chloride bij lozingen door de titaandioxide-industrietewateren
 36. Regeling milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren
  Bijlagen: 2, 3
 37. Richtlijn voor strafvordering grondstromen
  Tekst: tekst
 38. Uitoefening bevoegdheden ex artikel 3 Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Utrecht)
 39. Uitvoeringsbesluit artikel 1, derde lid, Wet verontreiniging oppervlaktewateren
  Artikel: 1
 40. Uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren
  Artikelen: 2, 26
 41. Vaststellingsregeling Aanwijzingen voor convenanten 2003
  Bijlage: Aanwijzingen voor convenanten
 42. Verordening quarantainevoorzieningen levende tweekleppige weekdieren 2007
  Artikel: 1
 43. Wet bodembescherming
  Artikel: 99
 44. Wet inzake de luchtverontreiniging
  Artikel: 100
 45. Wet milieubeheer
  Artikelen: 1.1, 8.29, 8.30, 8.31, 8.31a, 8.34, 10.30, 10.37, 13.1, 20.1, 22.1
  Paragraaf: 8.1.3.2
  Bijlage: 1
 46. Wet modernisering waterschapsbestel
 47. Wet op de economische delicten
  Artikel: 1a
 48. Wet op de waterhuishouding
  Artikelen: 1, 24, 30, 33a
 49. Wijzigingswet Grondwaterwet (algemene regels voor het onttrekken van grondwater)
  Artikel: II
 50. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wet milieubeheer)
  Artikelen: XIX, XXII
 51. Wijzigingswet Wet algemene bepalingen milieuhygiëne, enz. (3) (vergunningen en algemene regels voor inrichtingen; procedures voor vergunningen en ontheffingen; handhaving)
  Artikelen: XXII, XXIII
 52. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalstoffen)
  Artikel: IX
 53. Wijzigingswet Wet milieubeheer (afvalwater)
 54. Wijzigingswet Wet verontreiniging oppervlaktewateren (zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening)
  Artikel: VI
Terug naar begin van de pagina