Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 01-02-2000 t/m 31-12-2005

Besluit van 5 november 1969, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Ziekenfondswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 12 september 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Verzekeringen, no. 155961;

Gehoord de Ziekenfondsraad;

Gelet op artikel 8, zesde lid, 24 en 30, Ziekenfondswet

De Raad van State gehoord (advies van 24 september 1969, no. 52);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 24 oktober 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Gezondheidszorg, Hoofdafdeling Verzekeringen, no. 157473;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Indien een verzekering krachtens de Ziekenfondswet is beëindigd anders dan wegens royement worden de volgende verstrekkingen, zo zij op grond van die verzekering waren aangevangen maar nog niet voltooid, alsnog voortgezet:

    • a. medisch-specialistische zorg, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a en c, van de Ziekenfondswet, ten hoogste voor de duur van de aan de verzekerde hiervoor afgegeven verwijs- of herhalingskaarten

    • b. kaakorthopedische hulp tot het einde van de kalendermaand volgende op die waarin de verzekering is geëindigd;

    • c. kraamzorg tot en met de tiende dag na de bevalling.

  • 2 Indien een verzekering krachtens de Ziekenfondswet is beëindigd, vindt alsnog de levering plaats van een nieuwe of overgezette tandheelkundige prothese, zijnde een plaat-, overkappings-, opbouw- of frameprothese, alsmede van kronen of bruggen, indien hiervoor nog ten tijde van de verzekering toestemming was verleend en de levering plaatsvindt binnen twee maanden na het einde van de verzekering, tenzij het ziekenfonds een langere termijn vaststelt, welke niet langer mag zijn dan één jaar. Onder levering is mede begrepen het aanbrengen of de plaatsing van de prothetische voorzieningen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voortzetting verstrekkingen ziekenfondsverzekering.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk, 5 november 1969

JULIANA.

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

B. ROOLVINK.

DeStaatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

R. J. H. KRUISINGA.

Uitgegeven de tweede december 1969.

De Minister van Justitie,

C. H. F. POLAK.

Naar boven