Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geraadpleegd op 27-09-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-08-2022.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Vpb
Wet Vpb 1969
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002672
Rechtsgebied Belastingrecht | Vennootschapsbelastingrecht
Overheidsthema Belastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 2. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 3. Besluit beleggingsinstellingen
 4. Besluit fiscale eenheid 2003
 5. Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
 6. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 7. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 8. Regeling functionele valuta
 9. Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden
 10. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
 11. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
 12. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 13. Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)
 14. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 15. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 16. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 17. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 18. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 19. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 20. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 21. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 22. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 23. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 25. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 26. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 27. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 30. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2021 (belastingen en toeslagen)
 31. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 32. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 33. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting
 2. Belastingplicht van sportverenigingen
 3. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen
 4. Besluit Hybridemismatches
 5. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 6. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
 7. Besluit winstsplitsing, spoedreparatie en artikel 10a
 8. Country by country reporting; uitstel eerste notificatie
 9. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 10. Herziening besluit inzake overdracht van aandelen in het kader van een kasgeld- c.q. holdingconstructie
 11. In andere landen geheven belastingen naar de winst
 12. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
 13. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 14. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, belastingschadevergoeding
 15. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 16. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 17. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
 18. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 19. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 20. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 21. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 22. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 23. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling
 24. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
 25. Innovatieboxbesluit 2021
 26. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 27. Inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het verrekenprijsbesluit van 21 augustus 2004, nr. IFZ2004/680M
 28. Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV
 29. Klein verzamelbesluit pensioenen
 30. Kwalificerend aandeel in open commanditaire vennootschap
 31. Pensioenlichamen waarvan de bezittingen in enigszins belangrijke mate uit 29a-lichamen bestaan
 32. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 33. Ruling, gemengde kosten wetgeving Oort en cost-plus ruling
 34. Rulingbeleid ten aanzien van BV1/BV2 structuren
 35. Sofina-arrestbesluit
 36. Toestemming statutenwijziging pensioen BV
 37. Uitvoering van de voorrangsregeling voor de vennootschapsbelasting
 38. Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting, inkoop van eigen aandelen
 39. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, hybride geldverstrekkingen, intrekkingsbesluit
 40. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv
 41. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit
 42. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 43. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 44. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
 45. Vennootschapsbelasting, belastingplicht van verenigingen en stichtingen
 46. Vennootschapsbelasting, coöperaties; diverse onderwerpen
 47. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
 48. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 49. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
 50. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
 51. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
 52. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
 53. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
 54. Vennootschapsbelasting, fonds voor gemene rekening, toestemmingsvereiste
 55. Vennootschapsbelasting, functionele valuta
 56. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
 57. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling
 58. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 59. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
 60. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen
 61. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 62. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 63. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
 64. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
 65. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 66. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 67. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 68. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
 69. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 70. Vragen en antwoorden met betrekking tot besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), besluit Behandeling verzoeken zekerheid vooraf in vorm van Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099)
 71. Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV
 72. Woonplaatsverklaring, dubbele woonplaats, Nederlandse BV in Verenigd Koninkrijk gevestigd

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (omzetting vaste inrichting met verliezen in een deelneming)
  Artikel: II
 2. Belastingplan 2012
  Artikel: XXXVIII
 3. Belastingplan 2021
  Artikel: XLII
 4. Belastingregeling voor het land Nederland
  Artikelen: 1.4, 2.1
 5. Beleidsbesluit omzetting rechtspersonen
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 6. Besluit Hybridemismatches
  Tekst: tekst
 7. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  Artikel: 40b
 8. Besluit beleggingsinstellingen
  Artikel: 1
 9. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikelen: 1, 12a
  Hoofdstuk: VIIIC
 10. Besluit kwalificatie Braziliaanse interest on net equity
  Tekst: tekst
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 12. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 13. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 14. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 15. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikel: 36
 16. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
  Teksten: tekst, tekst
 17. Besluit winstallocatie vaste inrichtingen 2022
  Tekst: tekst
 18. Besluit winstsplitsing, spoedreparatie en artikel 10a
  Tekst: tekst
 19. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 20. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 24. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 25. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 26. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 1
 27. Innovatieboxbesluit 2021
  Tekst: tekst
 28. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 86
 29. Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020
  Artikel: LXXIV
 30. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 29
 31. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: VIII
 32. Invoeringswet fiscaal stelsel BES
  Artikel: XII
 33. Invorderingswet 1990
  Artikel: 40
 34. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 1
 35. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 36. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 37. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 38. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Bijlagen: VII, VIII
 39. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 40. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 41. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel: XVII
 42. Overige fiscale maatregelen 2010
  Artikel: XXI
 43. Overige fiscale maatregelen 2011
  Artikel: XXVIII
 44. Overige fiscale maatregelen 2017
  Artikel: VI
 45. Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
  Artikel: 2
 46. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 47. Regeling functionele valuta
  Artikelen: 1, 3
 48. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 49. Sofina-arrestbesluit
  Tekst: tekst
 50. Subsidieregeling instandhouding monumenten
  Artikel: 13
 51. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 1
 52. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 1
 53. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, lijfrenten in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 54. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 55. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 5, 6, 7
 56. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 57. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 58. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 59. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
  Tekst: tekst
 60. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 61. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
  Tekst: tekst
 62. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 63. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Teksten: tekst, tekst
 64. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 65. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 66. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
  Tekst: tekst
 67. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen
  Tekst: tekst
 68. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 5, 6, 7
 69. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 5, 6
 70. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 71. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 72. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 73. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 74. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 9
 75. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
 76. Verrekenprijsbesluit 2022
  Tekst: tekst
 77. Verzamelbesluit resultaat overige werkzaamheden
  Tekst: tekst
 78. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 79. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 80. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikelen: 7.3, 7.4, 7.5
 81. Wet bodembescherming
  Artikel: 55a
 82. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.2
 83. Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 84. Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
 85. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 86. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
 87. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
  Artikel: V
 88. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikel: 15
 89. Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 90. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 91. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 34
 92. Wet werken aan winst
  Artikel: VIII
 93. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)
  Artikel: VIIA
 94. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, etc.)
  Artikel: IV
 95. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 96. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
 97. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm tegengaan uitholling belastinggrondslag en versterken fiscale infrastructuur
  Artikel: II
 98. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (aanpassing gedifferentieerd tarief en verhoging van de zelfstandigenaftrek)
 99. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
  Artikel: XIV
 100. Wijzigingswet inkomstenbelasting 1964 c.a. (aanpassing oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek en vervallen vermogensaftrek)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-08-2022

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35523
Aanhangig 36107
Wijziging 22-12-2021
samen met
18-12-2019
Stb. 2021, 653
samen met
Stb. 2019, 508
35931
samen met
35241
Wijziging 20-12-2017
samen met
21-12-2016
Stb. 2017, 517
samen met
Stb. 2016, 544
34785
samen met
34552
Wijziging 20-12-2017
samen met
18-12-2013
samen met
22-12-2011
Stb. 2017, 518
samen met
Stb. 2013, 566
samen met
Stb. 2011, 641
34786
samen met
33753
samen met
33006
Wijziging 20-12-2012
samen met
22-12-2011
Stb. 2012, 668
samen met
Stb. 2011, 639
33402
samen met
33003
Wijziging 23-12-2010
samen met
23-12-2009
Stb. 2010, 872
samen met
Stb. 2009, 610
32504
samen met
32129
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206
Wijziging 20-12-2012
samen met
30-11-2006
Stb. 2012, 669
samen met
Stb. 2006, 631
33403
samen met
30572
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031
Wijziging 30-11-2006
samen met
15-12-2005
samen met
16-12-2004
Stb. 2006, 631
samen met
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2004, 653
30572
samen met
30306
samen met
29767
Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466
Wijziging 12-12-2002
samen met
14-12-2000
Stb. 2002, 615
samen met
Stb. 2000, 567
28607
samen met
27209
Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820
Wijziging 27-01-2021 Stb. 2021, 57 35611 29-11-2021 Stb. 2021, 599
Wijziging 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 654 35933 22-12-2021 Stb. 2021, 654
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 653 35931 22-12-2021 Stb. 2021, 653
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 652 35928 22-12-2021 Stb. 2021, 652
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 21-05-2021 Stb. 2021, 257
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
Wijziging 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406
t/m 01-01-2019 1) Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 540 35572 16-12-2020 Stb. 2020, 540
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 539 35568 16-12-2020 Stb. 2020, 539
Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542
t/m 01-01-2020 2) Wijziging 11-11-2020 Stb. 2020, 472 35437 11-11-2020 Stb. 2020, 472
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513
Wijziging 16-12-2020
samen met
18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2020, 540
samen met
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 505
35572
samen met
35302
samen met
35028
19-12-2018 Stb. 2018, 505
Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 513 35305 18-12-2019 Stb. 2019, 513
t/m 01-01-2018 3) Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 510 35302 18-12-2019 Stb. 2019, 510
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 508 35241 18-12-2019 Stb. 2019, 508
Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 175 34959 24-04-2019 Stb. 2019, 175
Wijziging 18-12-2019
samen met
19-12-2018
Stb. 2019, 510
samen met
Stb. 2018, 505
35302
samen met
35028
19-12-2018 Stb. 2018, 505
Wijziging 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
34662
samen met
34555
08-03-2017 Stb. 2017, 115
t/m 01-01-2018 4) , t/m 01-01-2019 5) Wijziging 24-04-2019 Stb. 2019, 175 34959 24-04-2019 Stb. 2019, 175
Wijziging 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 508 35030 19-12-2018 Stb. 2018, 508
t/m 01-03-2018 6) Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 505 35028 19-12-2018 Stb. 2018, 505
Wijziging 28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975 28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 520 34788 20-12-2017 Stb. 2017, 520
t/m 01-01-2017 7) , t/m 01-04-2017 8) Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
t/m 01-01-2017 9) Wijziging 30-06-2017 Stcrt. 2017, 35122 30-06-2017 Stcrt. 2017, 35122
t/m 01-01-2017 10) Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 19-06-2017 Stb. 2017, 280
Wijziging 29-05-2017 Stb. 2017, 215 34651 29-05-2017 Stb. 2017, 215
t/m 01-01-2017 11) Wijziging 08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
34662
samen met
34555
08-03-2017
samen met
08-03-2017
Stb. 2017, 116
samen met
Stb. 2017, 115
Wijziging 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 546 34554 21-12-2016 Stb. 2016, 546
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 545 34553 21-12-2016 Stb. 2016, 545
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 544 34552 21-12-2016 Stb. 2016, 544
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 11-04-2016 Stb. 2016, 167
Wijziging 30-11-2016 Stb. 2016, 479 34323 30-11-2016 Stb. 2016, 479
Wijziging 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 543 34306 23-12-2015 Stb. 2015, 543
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
Wijziging 20-03-2015
samen met
20-03-2015
Stb. 2015, 146
samen met
Stb. 2015, 145
33966
samen met
32769
16-06-2015 Stb. 2015, 232
Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 207 34003 04-06-2015 Stb. 2015, 207
t/m 14-06-2013 12) Wijziging 16-04-2015 Stb. 2015, 158 33713 16-04-2015 Stb. 2015, 158
Wijziging 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639
t/m 31-12-2013 13) Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
t/m 01-01-2014 14) Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 538 33653 12-11-2014 Stb. 2014, 436
Wijziging 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144
t/m 22-07-2013 15) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 01-02-2013 16) Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 538 33653 09-12-2013 Stb. 2013, 539
t/m 01-01-2013 17) , t/m 22-07-2013 18) Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 12-06-2013 Stb. 2013, 228 33235 12-06-2013
samen met
12-06-2013
Stb. 2013, 229
samen met
Stb. 2013, 228
Wijziging 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 670 33405 20-12-2012 Stb. 2012, 670
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 668 33402 20-12-2012 Stb. 2012, 668
t/m 18-01-2012 19) , t/m 01-01-2012 20) Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 325 33121 17-09-2012 Stb. 2012, 417
Wijziging 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 641 33006 22-12-2011 Stb. 2011, 641
t/m 26-11-2009 21) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
t/m 01-01-2011 22) Wijziging 24-11-2011 Stb. 2011, 562 32810 24-11-2011 Stb. 2011, 562
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2010
samen met
23-12-2009
Stb. 2010, 872
samen met
Stb. 2009, 609
t/m 08-04-2011 23) Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 585 32818 01-12-2011 Stb. 2011, 585
Wijziging 08-07-2011 Stb. 2011, 357 32622 08-07-2011 Stb. 2011, 357
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 872 32504 23-12-2010 Stb. 2010, 872
t/m 18-12-2009 24) , t/m 01-01-2010 25) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600 16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600
Wijziging 16-12-2010 Stb. 2010, 847 32276 23-12-2010 Stb. 2010, 848
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 280 31301 01-07-2009 Stb. 2009, 280
t/m 17-11-2010 26) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 874
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 142 31953 10-06-2010 Stb. 2010, 231
t/m 01-01-2009 28) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 612 32133 23-12-2009 Stb. 2009, 612
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
t/m 01-01-2009 27) Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 609 32128 23-12-2009 Stb. 2009, 609
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2009, 564 31930 17-12-2009 Stb. 2009, 564
Wijziging 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620
t/m 05-03-2009 29) , t/m 01-01-2009 30) Wijziging 01-07-2009 Stb. 2009, 280 31301 01-07-2009 Stb. 2009, 280
t/m 06-10-2008 31) Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 566 31705 18-12-2008 Stb. 2008, 566
t/m 01-01-2008 32) Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 565 31704 18-12-2008 Stb. 2008, 565
Wijziging 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252
t/m 01-01-2008 33) Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 577 30432 20-12-2007 Stb. 2007, 577
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563
rectificatie in
Stb. 2007, 563
31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 562 31205 20-12-2007 Stb. 2007, 562
Wijziging 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251
t/m 01-01-2005 34) Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 29-03-2007 Stb. 2007, 122
Wijziging 30-10-2007 Stb. 2007, 406 31086 30-10-2007 Stb. 2007, 408
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 270 30689 21-07-2007 Stb. 2007, 270
Wijziging 21-07-2007 Stb. 2007, 269 30533 21-07-2007 Stb. 2007, 269
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 17-02-2007 Stb. 2007, 84 30117 17-02-2007 Stb. 2007, 84
t/m 01-01-2007 35) Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631 30572 31-01-2007 Stb. 2007, 44
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 682 30804 14-12-2006 Stb. 2006, 682
Wijziging 07-12-2006 Stb. 2006, 706 30655 18-12-2006 Stb. 2006, 707
Wijziging 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 631
rectificatie in
Stb. 2006, 631
30572 30-11-2006 Stb. 2006, 631
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031 19-01-2006 Stb. 2006, 44
t/m 01-01-2005 36) Wijziging 15-12-2005
samen met
16-12-2004
Stb. 2005, 683
samen met
Stb. 2004, 653
30306
samen met
29767
29-08-2006 Stb. 2006, 397
Wijziging 26-04-2006 Stb. 2006, 235 28873 26-04-2006 Stb. 2006, 235
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 05-04-2006 Stb. 2006, 184
t/m 01-01-2005 37) Wijziging 19-01-2006 Stb. 2006, 44 30031 19-01-2006 Stb. 2006, 44
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 684 30307 15-12-2005 Stb. 2005, 684
t/m 16-11-2005 38) Wijziging 17-12-2005
samen met
15-12-2005
Stcrt. 2005, 252
samen met
Stb. 2005, 683
30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 526 29481 15-12-2005 Stb. 2005, 723
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2005, 37 29531 15-12-2005 Stb. 2005, 717
Wijziging 01-12-2005 Stb. 2005, 613 29686 01-12-2005 Stb. 2005, 613
t/m 01-01-2005 39) Wijziging 17-11-2005 Stb. 2005, 603 30200 17-11-2005 Stb. 2005, 603
t/m 12-07-2001 40) Wijziging 15-09-2005 Stb. 2005, 468 29998 15-09-2005 Stb. 2005, 468
t/m 01-01-2004 41) , t/m 01-01-2003 42) Wijziging 21-12-2004
samen met
16-12-2004
Stcrt. 2004, 251
samen met
Stb. 2004, 657
29678 16-12-2004 Stb. 2004, 657
Wijziging 04-11-2004 Stb. 2004, 581 29381 04-11-2004 Stb. 2004, 581
Wijziging 24-02-2005 Stb. 2005, 115 29760 24-02-2005 Stb. 2005, 115
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 654 29758 16-12-2004 Stb. 2004, 654
Wijziging 16-12-2004 Stb. 2004, 653 29767 16-12-2004 Stb. 2004, 653
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
t/m 01-01-2003 43) , t/m 01-01-2002 44) Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 528 29026 18-12-2003 Stb. 2003, 528
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 529 29034 18-12-2003 Stb. 2003, 529
Wijziging 19-12-2003
samen met
18-12-2003
Stcrt. 2003, 249
samen met
Stb. 2003, 527
29035 18-12-2003 Stb. 2003, 527
Wijziging 18-12-2003 Stb. 2003, 526 29210 18-12-2003 Stb. 2003, 526
Wijziging 12-12-2002 Stb. 2002, 617 28608 12-12-2002 Stb. 2002, 617
Wijziging 11-12-2002
samen met
11-12-2002
samen met
14-12-2001
Stb. 2002, 618
samen met
Stb. 2002, 613
samen met
Stb. 2001, 641
26854
samen met
28487
samen met
28034
12-12-2002
samen met
11-12-2002
Stb. 2002, 617
samen met
Stb. 2002, 618
Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 618 26854 12-12-2002 Stb. 2002, 617
t/m 01-01-2001 45) , t/m 01-01-2002 46) Wijziging 11-12-2002 Stb. 2002, 613 28487 11-12-2002 Stb. 2002, 613
t/m 27-04-2001 47) Wijziging 13-07-2002
samen met
13-07-2002
Stb. 2002, 397
samen met
Stb. 2002, 396
27896 13-07-2002 Stb. 2002, 396
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 Stb. 2002, 360
Wijziging 20-12-2001
samen met
20-12-2001
Stb. 2001, 690
samen met
Stb. 2001, 646
27549
samen met
27784
20-12-2001 Stb. 2001, 691
Wijziging 20-12-2001 Stb. 2001, 646 27784 20-12-2001 Stb. 2001, 646
Wijziging 14-12-2001 Stb. 2001, 641 28034 14-12-2001 Stb. 2001, 641
Wijziging 12-12-2001 Stb. 2001, 639 27882 12-12-2001 Stb. 2001, 639
31-10-2001 t/m 01-01-2001 48) Wijziging 18-10-2001 Stb. 2001, 491 27746 18-10-2001 Stb. 2001, 491
01-01-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2000, 628 27073 21-12-2000 Stb. 2000, 629
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 570 27466 14-12-2000 Stb. 2000, 570
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 569 27431 14-12-2000 Stb. 2000, 569
Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 567 27209 14-12-2000 Stb. 2000, 567
Wijziging 14-12-2000
samen met
11-05-2000
Stb. 2000, 567
samen met
Stb. 2000, 216
27209
samen met
26728
11-05-2000 Stb. 2000, 216
28-12-2000 Wijziging 14-12-2000 Stb. 2000, 551 27030 14-12-2000 Stb. 2000, 551
01-01-2000 Wijziging 22-12-1999 Stb. 1999, 579 26820 22-12-1999 Stb. 1999, 579
01-06-1999 Wijziging 29-04-1999 Stb. 1999, 211 26020 29-04-1999 Stb. 1999, 211
01-05-1999 Wijziging 04-03-1999
samen met
18-12-1997
Stb. 1999, 146
samen met
Stb. 1997, 732
25312
samen met
25689
04-03-1999 Stb. 1999, 146
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-01-1999 Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 726 26249 17-12-1998 Stb. 1998, 726
30-12-1998 t/m 26-06-1998 49) Wijziging 17-12-1998 Stb. 1998, 724 26148 17-12-1998 Stb. 1998, 724
26-06-1998 Wijziging 24-06-1998 Stb. 1998, 370 25721 24-06-1998 Stb. 1998, 370
24-06-1998 Wijziging 17-06-1998 Stb. 1998, 350 25709 17-06-1998 Stb. 1998, 350
13-02-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 731 25688 19-01-1998 Stb. 1998, 60
01-01-1998 Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 737 24800 18-12-1997 Stb. 1997, 739
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 736 25690 18-12-1997 Stb. 1997, 736
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 735 25692 18-12-1997 Stb. 1997, 735
Wijziging 18-12-1997 Stb. 1997, 732 25689 18-12-1997 Stb. 1997, 732
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 06-11-1997 Stb. 1997, 510 25280 11-12-1997 Stb. 1997, 581
Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 660 24428 18-12-1995 Stb. 1995, 660
01-07-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 659 24868 24-04-1997 Stb. 1997, 206
13-04-1997 t/m 01-01-1997 50) Wijziging 04-04-1997 Stcrt. 1997, 70 04-04-1997 Stcrt. 1997, 70
01-02-1997 Wijziging 14-12-1996 Stb. 1996, 642
samen met
Stb. 1996, . 654
22160 14-12-1996 Stb. 1996, 642
01-01-1997 Wijziging 20-12-1996 Stb. 1996, 654 25052 20-12-1996 Stb. 1996, 654
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 655 25051 13-12-1996 Stb. 1996, 655
Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 652
samen met
Stb. 1996, . 654
24761 13-12-1996 Stb. 1996, 652
Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 660 24428 18-12-1995 Stb. 1995, 660
24-12-1996 Wijziging 13-12-1996 Stb. 1996, 651 24696 13-12-1996 Stb. 1996, 651
22-05-1996 Wijziging 15-05-1996 Stb. 1996, 269 24345 15-05-1996 Stb. 1996, 269
01-01-1996 Wijziging 21-12-1995 Stb. 1995, 666 24482 21-12-1995 Stb. 1995, 666
Wijziging 18-12-1995 Stb. 1995, 660 24428 18-12-1995 Stb. 1995, 660
Wijziging 15-12-1995 Stb. 1995, 642 24463 15-12-1995 Stb. 1995, 642
02-07-1995 Wijziging 28-05-1975 Stb. 1975, 277 12055 28-05-1975 Stb. 1975, 277
01-01-1995 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 938 23980 23-12-1994 Stb. 1994, 938
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 936 23943 23-12-1994 Stb. 1994, 936
Wijziging 23-12-1994
samen met
29-06-1994
Stb. 1994, 934
samen met
Stb. 1994, 498
23071
samen met
23665
23-12-1994 Stb. 1994, 934
Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 927 23046 23-12-1994 Stb. 1994, 927
30-12-1994 Wijziging 23-12-1994 Stb. 1994, 937 23962 23-12-1994 Stb. 1994, 937
15-07-1994 t/m 01-01-1994 51) Wijziging 23-06-1994 Stb. 1994, 513 23307 04-07-1994 Stb. 1994, 514
13-07-1994 t/m 01-07-1994 52) Wijziging 29-06-1994 Stb. 1994, 498 23665 29-06-1994 Stb. 1994, 498
01-07-1994 Wijziging 27-04-1994 Stb. 1994, 336 23413 15-06-1994 Stb. 1994, 460
01-01-1994 Wijziging 23-12-1993 Stb. 1993, 690 23258 23-12-1993 Stb. 1993, 693
Wijziging 09-12-1993 Stb. 1993, 674 23192 09-12-1993 Stb. 1993, 674
Wijziging 01-11-1993 Stb. 1993, 573 20291 01-11-1993 Stb. 1993, 573
Wijziging 04-06-1992 Stb. 1992, 422 22061 23-12-1993 Stb. 1993, 693
19-03-1993 Wijziging 04-03-1993 Stb. 1993, 153 22663 04-03-1993 Stb. 1993, 153
01-01-1993 Wijziging 04-03-1993 Stb. 1993, 153 22663 04-03-1993 Stb. 1993, 153
07-10-1992 t/m 01-01-1992 53) Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 518 22334 10-09-1992 Stb. 1992, 518
t/m 01-01-1992 54) Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 491 22338 10-09-1992 Stb. 1992, 518
25-09-1992 t/m 01-01-1992 55) Wijziging 10-09-1992 Stb. 1992, 491 22338 10-09-1992 Stb. 1992, 491
14-06-1992 Wijziging 14-05-1992 Stb. 1992, 282 22029 14-05-1992 Stb. 1992, 282
07-06-1992 t/m 01-01-1990 Wijziging 22-05-1991 Stb. 1991, 263 21335 22-05-1991 Stb. 1991, 263
01-01-1992 Wijziging 29-08-1991 Stb. 1991, 439 20066 16-12-1991 Stb. 1991, 736
Wijziging 21-06-1990 Stb. 1990, 331 21-06-1990 Stb. 1990, 331
Wijziging 02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 17-04-1991 Stb. 1991, 200
Wijziging 11-06-1992
samen met
11-12-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1992, 286
samen met
Stb. 1991, 608
samen met
Stb. 1989, 491
19527 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 02-04-1991
samen met
25-10-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 491
19527 11-06-1992 Stb. 1992, 286
01-07-1991 Wijziging 12-12-1991
samen met
12-12-1991
Stb. 1991, 698
samen met
Stb. 1991, 697
21198 12-12-1991 Stb. 1991, 697
26-06-1991 Wijziging 06-06-1991 Stb. 1991, 305 22042 06-06-1991 Stb. 1991, 305
01-10-1990 Wijziging 13-09-1990 Stb. 1990, 475 21129 13-09-1990 Stb. 1990, 476
01-07-1990 Wijziging 21-06-1990 Stb. 1990, 331 21-06-1990 Stb. 1990, 331
01-06-1990 Wijziging 30-05-1990 Stb. 1990, 222 21135 30-05-1990 Stb. 1990, 222
28-04-1990 Wijziging 25-04-1990 Stb. 1990, 173 19968 25-04-1990 Stb. 1990, 173
19-01-1990 Wijziging 28-12-1989 Stb. 1990, 25 20893 28-12-1989 Stb. 1990, 25
01-01-1990 Wijziging 22-05-1991 Stb. 1991, 263 21335 22-05-1991 Stb. 1991, 263
Wijziging 28-12-1989 Stb. 1989, 601 21343 28-12-1989 Stb. 1989, 601
Wijziging 13-12-1989 Stb. 1989, 554 20603 13-12-1989 Stb. 1989, 554
Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 122 20595 27-04-1989 Stb. 1989, 123
01-09-1989 Wijziging 19-07-1991 Stb. 1991, 425 20872 19-07-1991 Stb. 1991, 426
01-07-1989 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 124 20874 27-04-1989 Stb. 1989, 124
15-03-1989 Wijziging 08-11-1988
samen met
08-11-1988
Stb. 1988, 673
samen met
Stb. 1988, 672
19630 06-03-1989 Stb. 1989, 48
01-02-1989 Wijziging 12-01-1989 Stb. 1989, 9 20621 12-01-1989 Stb. 1989, 9
01-01-1989 Wijziging 27-04-1989 Stb. 1989, 125 20521 27-04-1989 Stb. 1989, 125
Wijziging 26-10-1988 Stb. 1988, 521 20370 01-12-1988 Stb. 1988, 550
Wijziging 16-06-1988 Stb. 1988, 305 19775 01-12-1988 Stb. 1988, 542
01-10-1988 Wijziging 04-10-1988 Stb. 1988, 458 20604 04-10-1988 Stb. 1988, 458
14-04-1988 Wijziging 24-03-1988 Stb. 1988, 130 19779 24-03-1988 Stb. 1988, 130
01-01-1988 Wijziging 18-12-1987 Stb. 1987, 581 19747 18-12-1987 Stb. 1987, 581
Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 355 15974 09-12-1987 Stb. 1987, 558
Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 335 15974 09-12-1987 Stb. 1987, 558
31-12-1987 Wijziging 23-12-1987 Stb. 1987, 624 20295 23-12-1987 Stb. 1987, 624
22-10-1987 t/m 01-01-1985 Wijziging 30-09-1987 Stb. 1987, 457 19526 30-09-1987 Stb. 1987, 457
01-01-1987 Wijziging 23-02-1987 Stb. 1987, 57 19556 23-02-1987 Stb. 1987, 57
01-10-1986 Wijziging 30-09-1986 Stb. 1986, 478 19559 30-09-1986 Stb. 1986, 478
22-05-1986 t/m 01-01-1986 Wijziging 01-05-1986 Stb. 1986, 247 19143 01-05-1986 Stb. 1986, 247
01-05-1986 Wijziging 29-04-1986
samen met
29-04-1986
Stb. 1986, 216
samen met
Stb. 1986, 215
19305 29-04-1986 Stb. 1986, 215
30-04-1986 Wijziging 29-04-1986
samen met
29-04-1986
Stb. 1986, 216
samen met
Stb. 1986, 215
19305 29-04-1986
samen met
29-04-1986
Stb. 1986, 216
samen met
Stb. 1986, 215
01-04-1986 Wijziging 27-03-1986 Stb. 1986, 135 18915 27-03-1986 Stb. 1986, 135
01-01-1986 Wijziging 01-05-1986 Stb. 1986, 247 19143 01-05-1986 Stb. 1986, 247
Wijziging 12-12-1985 Stb. 1985, 662 19111 13-12-1985 Stb. 1985, 663
Wijziging 11-09-1985 Stb. 1985, 510 18346 18-12-1985 Stb. 1985, 686
16-03-1985 Wijziging 06-03-1985 Stb. 1985, 120 18243 06-03-1985 Stb. 1985, 120
20-02-1985 t/m 01-01-1984 Wijziging 16-01-1985 Stb. 1985, 81 18203 16-01-1985 Stb. 1985, 81
01-01-1985 Wijziging 30-09-1987 Stb. 1987, 457 19526 30-09-1987 Stb. 1987, 457
24-11-1984 Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 534 18242 08-11-1984 Stb. 1984, 534
Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 532 18262 08-11-1984 Stb. 1984, 532
Wijziging 08-11-1984 Stb. 1984, 531 18323 08-11-1984 Stb. 1984, 531
11-08-1984 t/m 16-09-1983 Wijziging 05-07-1984 Stb. 1984, 366 18050 05-07-1984 Stb. 1984, 366
16-09-1983 Wijziging 05-07-1984 Stb. 1984, 366 18050 05-07-1984 Stb. 1984, 366
26-03-1983 Wijziging 16-01-1985 Stb. 1985, 81 18203 16-01-1985 Stb. 1985, 81
10-07-1982 Wijziging 30-06-1982 Stb. 1982, 423 17345 30-06-1982 Stb. 1982, 423
01-09-1981 Wijziging 15-05-1981 Stb. 1981, 332 15304 09-06-1981 Stb. 1981, 333
09-07-1981 Wijziging 24-06-1981 Stb. 1981, 387 16539 24-06-1981 Stb. 1981, 387
12-06-1981 Wijziging 21-05-1981 Stb. 1981, 316 16675 21-05-1981 Stb. 1981, 316
01-04-1981 Wijziging 26-03-1981 Stb. 1981, 143 15358 26-03-1981 Stb. 1981, 143
01-01-1981 Wijziging 17-12-1980 Stb. 1980, 686 16016 17-12-1980 Stb. 1980, 686
18-07-1980 t/m 01-01-1980 Wijziging 25-06-1980 Stb. 1980, 377 15942 25-06-1980 Stb. 1980, 377
01-01-1980 Wijziging 25-06-1980 Stb. 1980, 377 15942 25-06-1980 Stb. 1980, 377
Wijziging 20-12-1979 Stb. 1979, 714 15849 20-12-1979 Stb. 1979, 714
19-07-1978 t/m 24-05-1978 Wijziging 29-06-1978 Stb. 1978, 368 14377 29-06-1978 Stb. 1978, 368
24-05-1978 Wijziging 29-06-1978 Stb. 1978, 368 14377 29-06-1978 Stb. 1978, 368
01-01-1978 Wijziging 21-12-1977 Stb. 1977, 697 14834 21-12-1977 Stb. 1977, 697
30-12-1976 Wijziging 23-12-1976 Stb. 1976, 688 14170 23-12-1976 Stb. 1976, 688
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
13-11-1975 Wijziging 29-10-1975 Stb. 1975, 580 13346 29-10-1975 Stb. 1975, 580
01-01-1973 Wijziging 29-11-1972 Stb. 1972, 694 12005 29-11-1972 Stb. 1972, 694
Wijziging 18-12-1975
samen met
16-11-1972
Stb. 1975, 705
samen met
Stb. 1972, 612
13630
samen met
11818
16-11-1972 Stb. 1972, 612
21-10-1972 Wijziging 04-10-1972 Stb. 1972, 537 11263 04-10-1972 Stb. 1972, 537
29-06-1971 Wijziging 03-05-1971 Stb. 1971, 287 11174 01-06-1971 Stb. 1971, 363
06-11-1969 Wijziging 18-12-1969 Stb. 1969, 549 10303 31-10-1969 Stb. 1969, 469
31-10-1969 Tekstplaatsing 31-10-1969 Stb. 1969, 469
30-10-1969 Nieuwe-regeling 08-10-1969 Stb. 1969, 445 6000 08-10-1969 Stb. 1969, 445

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 12abis1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 182)
 3. Heeft betrekking op Artikel 13d3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 154)
 5. Heeft betrekking op Artikel 155)
 6. Heeft betrekking op Artikel 34d6)
 7. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 8c , Artikel 12ba , Artikel 12bb7)
 8. Heeft betrekking op Artikel 88)
 9. Heeft betrekking op Artikel 12ba , Artikel 12be9)
 10. Heeft betrekking op Artikel 12ba10)
 11. Heeft betrekking op Artikel 2511)
 12. Heeft betrekking op Artikel 28c , Artikel 34c12)
 13. Heeft betrekking op Artikel 213)
 14. Heeft betrekking op Artikel 29a14)
 15. Heeft betrekking op Artikel 28 , Artikel 6a15)
 16. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 1016)
 17. Heeft betrekking op Artikel 1517)
 18. Heeft betrekking op Artikel 6a18)
 19. Heeft betrekking op Artikel 23c19)
 20. Heeft betrekking op Artikel 27 , Artikel 6a , Artikel 9a20)
 21. Heeft betrekking op Artikel 221)
 22. Heeft betrekking op Artikel 23c , Artikel 13aa22)
 23. Heeft betrekking op Artikel 28b , Artikel 10a23)
 24. Heeft betrekking op Artikel 224)
 25. Heeft betrekking op Artikel 14 , Artikel 15 , Artikel 14a , Artikel 14b25)
 26. Heeft betrekking op Artikel 226)
 27. Heeft betrekking op Artikel 20 , Artikel 20a27)
 28. Heeft betrekking op Artikel 828)
 29. Heeft betrekking op Artikel 229)
 30. Heeft betrekking op Artikel 2230)
 31. Heeft betrekking op Artikel 2 , Artikel 10 , Artikel 8d31)
 32. Heeft betrekking op Artikel 2232)
 33. Heeft betrekking op Artikel 933)
 34. Heeft betrekking op Artikel 23b34)
 35. Heeft betrekking op Artikel 12b35)
 36. Heeft betrekking op Artikel 536)
 37. Heeft betrekking op Artikel 13g37)
 38. Heeft betrekking op Artikel 2538)
 39. Heeft betrekking op Artikel 9 , Artikel 10c39)
 40. Heeft betrekking op Artikel 14 , Artikel 18 , Artikel 10a , Artikel 15b , Artikel 14a40)
 41. Heeft betrekking op Artikel 33b , Artikel 17a41)
 42. Heeft betrekking op Artikel 14a , Artikel 14b42)
 43. Heeft betrekking op Artikel 13d , Artikel 13e , Artikel 15a , Artikel 15ac , Artikel 15ad , Artikel 15aj43)
 44. Heeft betrekking op Artikel 20a44)
 45. Heeft betrekking op Artikel 845)
 46. Heeft betrekking op Artikel 10 , Artikel 15 , Artikel 15a46)
 47. Heeft betrekking op Artikel 2547)
 48. Heeft betrekking op Artikel 13ca , Artikel 23b , Artikel 17a48)
 49. Heeft betrekking op Artikel 949)
 50. Heeft betrekking op Artikel 8 , Artikel 13ca50)
 51. Heeft betrekking op Artikel 851)
 52. Heeft betrekking op Artikel 2252)
 53. Heeft betrekking op Artikel 13g53)
 54. Heeft betrekking op Artikel 13d54)
 55. Heeft betrekking op Artikel 14 , Artikel 29a , Artikel 3255)
Naar boven