Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Vpb
Wet Vpb 1969
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002672
RechtsgebiedBelastingrecht | Vennootschapsbelastingrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 2. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 3. Besluit beleggingsinstellingen
 4. Besluit fiscale eenheid 2003
 5. Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
 6. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 7. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 8. Regeling functionele valuta
 9. Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden
 10. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
 11. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
 12. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 13. Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)
 14. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 15. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 16. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 17. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 18. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 19. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 20. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 21. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 22. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 23. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 25. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 26. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 27. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 30. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 31. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting
 2. Belastingplicht van sportverenigingen
 3. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 4. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 5. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
 6. Country by country reporting; uitstel eerste notificatie
 7. Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen
 8. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 9. Herziening besluit inzake overdracht van aandelen in het kader van een kasgeld- c.q. holdingconstructie
 10. In andere landen geheven belastingen naar de winst
 11. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
 12. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 13. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, belastingschadevergoeding
 14. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 15. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 16. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 17. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 18. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 19. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 20. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 21. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit zeescheepvaart, afschrijving op zeeschepen, samenwerkingsverbanden in zeescheepvaartondernemingen en forfaitaire winstvaststelling
 22. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
 23. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 24. Inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het verrekenprijsbesluit van 21 augustus 2004, nr. IFZ2004/680M
 25. Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV
 26. Klein verzamelbesluit pensioenen
 27. Kwalificerend aandeel in open commanditaire vennootschap
 28. Pensioenlichamen waarvan de bezittingen in enigszins belangrijke mate uit 29a-lichamen bestaan
 29. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 30. Ruling, gemengde kosten wetgeving Oort en cost-plus ruling
 31. Rulingbeleid ten aanzien van BV1/BV2 structuren
 32. Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland–China niet in Hongkong van toepassing
 33. Sofina-arrestbesluit
 34. Toestemming statutenwijziging pensioen BV
 35. Uitvoering van de voorrangsregeling voor de vennootschapsbelasting
 36. Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting, inkoop van eigen aandelen
 37. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, hybride geldverstrekkingen, intrekkingsbesluit
 38. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv
 39. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 40. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
 41. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 42. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
 43. Vennootschapsbelasting, belastingplicht van verenigingen en stichtingen
 44. Vennootschapsbelasting, coöperaties; diverse onderwerpen
 45. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
 46. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 47. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
 48. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
 49. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
 50. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
 51. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
 52. Vennootschapsbelasting, fonds voor gemene rekening, toestemmingsvereiste
 53. Vennootschapsbelasting, functionele valuta
 54. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
 55. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling
 56. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 57. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
 58. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
 59. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen
 60. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 61. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 62. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
 63. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
 64. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 65. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 66. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 67. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
 68. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 69. Vragen en antwoorden met betrekking tot besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), besluit Behandeling verzoeken zekerheid vooraf in vorm van Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099)
 70. Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV
 71. Woonplaatsverklaring, dubbele woonplaats, Nederlandse BV in Verenigd Koninkrijk gevestigd

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (omzetting vaste inrichting met verliezen in een deelneming)
  Artikel: II
 2. Belastingplan 2012
  Artikel: XXXVIII
 3. Belastingplan 2021
  Artikel: XLII
 4. Belastingregeling voor het land Nederland
  Artikelen: 1.4, 2.1
 5. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 6. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  Artikel: 40b
 7. Besluit beleggingsinstellingen
  Artikel: 1
 8. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 1
  Hoofdstuk: VIIIC
 9. Besluit kwalificatie Braziliaanse interest on net equity
  Tekst: tekst
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 12. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 13. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 14. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 15. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikel: 36
 16. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
  Tekst: tekst
 17. Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen
  Tekst: tekst
 18. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 19. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 20. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 24. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 25. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 26. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 1
 27. Internationaal Belastingrecht, verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)
  Tekst: tekst
 28. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 86
 29. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 29
 30. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: VIII
 31. Invoeringswet fiscaal stelsel BES
  Artikel: XII
 32. Invorderingswet 1990
  Artikel: 40
 33. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 1
 34. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 35. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 36. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 37. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Bijlagen: VII, VIII
 38. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 39. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 40. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel: XVII
 41. Overige fiscale maatregelen 2010
  Artikel: XXI
 42. Overige fiscale maatregelen 2011
  Artikel: XXVIII
 43. Overige fiscale maatregelen 2017
  Artikel: VI
 44. Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
  Artikel: 2
 45. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 46. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 47. Regeling functionele valuta
  Artikelen: 1, 3
 48. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 49. Sofina-arrestbesluit
  Tekst: tekst
 50. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 1
 51. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 1
 52. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 53. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 54. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 5, 6, 7
 55. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 56. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 57. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 58. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
  Tekst: tekst
 59. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 60. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
  Tekst: tekst
 61. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 62. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Teksten: tekst, tekst
 63. Vennootschapsbelasting, geautomatiseerde berekening voorkoming dubbele belasting; toelichting op gehanteerde uitgangspunten (Syllabus VVV-IBR)
  Bijlage: bij het besluit van 9 maart 2021, nr. 2021-49042
 64. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 65. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
  Tekst: tekst
 66. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
  Tekst: tekst
 67. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen
  Tekst: tekst
 68. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 5, 6, 7
 69. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 5, 6
 70. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 71. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 72. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 73. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 74. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 9
 75. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
 76. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 77. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 78. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikelen: 7.3, 7.4, 7.5
 79. Wet bodembescherming
  Artikel: 55a
 80. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.2
 81. Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
 82. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 83. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
 84. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
  Artikel: V
 85. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikel: 15
 86. Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 87. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 88. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 34
 89. Wet werken aan winst
  Artikel: VIII
 90. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)
  Artikel: VIIA
 91. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, etc.)
  Artikel: IV
 92. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 93. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
 94. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm tegengaan uitholling belastinggrondslag en versterken fiscale infrastructuur
  Artikel: II
 95. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (aanpassing gedifferentieerd tarief en verhoging van de zelfstandigenaftrek)
 96. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
  Artikel: XIV
 97. Wijzigingswet inkomstenbelasting 1964 c.a. (aanpassing oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek en vervallen vermogensaftrek)
Terug naar begin van de pagina