Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 8

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Belastingplan 2005
  Artikel: XXXIa
 2. Belastingplan 2021
  Artikelen: XVII, XXIII
 3. Besluit beleggingsinstellingen
  Artikel: 2
 4. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 5. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 6. Internationaal Belastingrecht, verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)
  Tekst: tekst
 7. Meldingsregeling milieu-investeringsaftrek 2001
  Artikel: 3a
 8. Mijnbouwwet
  Artikelen: 68, 68a
 9. Overige fiscale maatregelen 2018
  Artikel: XXVIII
 10. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 11. Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001
  Bijlagen: behorende bij artikel 2 van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001, bijlage
 12. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlagen: 1, 7
 13. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 14. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
  Tekst: tekst
 15. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlagen: 1, 7
 16. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 17. Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
  Artikel: 5
 18. Wet VPB-pakket 2006
  Artikel: V
 19. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
  Artikel: XIII
 20. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikel: 8.0
 21. Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikelen: 15b, 15e, 18, 34e
 22. Wet tot oprichting van de naamloze vennootschap De Nederlandse Munt N.V.
  Artikel: 8
 23. Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Artikel: II
 24. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 29a
 25. Wijzigingswet Wet belastingen op milieugrondslag, enz. (bevorderen van energiezuinig en milieuvriendelijk gedrag)
  Artikel: III
 26. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Overige fiscale maatregelen 2004)
  Artikel: XXA
 27. Wijzigingswet van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1997)
  Artikel: XXI
Terug naar begin van de pagina