Wet op de vennootschapsbelasting 1969

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkortingen Vpb
Wet Vpb 1969
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002672
RechtsgebiedBelastingrecht | Vennootschapsbelastingrecht
OverheidsthemaBelastingen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit uitvoeringsbesluiten Belastingplan 2002
 2. Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
 3. Besluit beleggingsinstellingen
 4. Besluit fiscale eenheid 2003
 5. Besluit winstbepaling en reserves verzekeraars 2001
 6. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 7. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 8. Regeling functionele valuta
 9. Regeling laagbelastende staten en niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden
 10. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
 11. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
 12. Wijzigingsbesluit Algemene douanewet, enz. (belastingen)
 13. Wijzigingsbesluit Besluit fiscale eenheid 2003 (in verband met de Wet werken aan winst)
 14. Wijzigingsbesluit enige fiscale Uitvoeringsbesluiten (2008)
 15. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 16. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2013)
 17. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en enige andere besluiten)
 18. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 19. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 20. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen)
 21. Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën
 22. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 23. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 24. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 25. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 26. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2018 (belastingen en toeslagen)
 27. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 29. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 30. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2015)
 31. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Afronding belastbaar bedrag vennootschapsbelasting
 2. Belastingplicht van sportverenigingen
 3. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
 4. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
 5. Country by country reporting; uitstel eerste notificatie
 6. Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen
 7. Fiscale behandeling van Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV)
 8. Herziening besluit inzake overdracht van aandelen in het kader van een kasgeld- c.q. holdingconstructie
 9. In andere landen geheven belastingen naar de winst
 10. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, (op)waardering; verruimde achterwaartse verliesverrekening
 11. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
 12. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, belastingschadevergoeding
 13. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
 14. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, goed koopmansgebruik: passiefpost; voorziening
 15. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
 16. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, overdrachtsbelasting, aanspreekpunt Vastgoedfondsen
 17. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente
 18. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
 19. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst uit onderneming; voorraadwaardering
 20. Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, fiscale behandeling van aanspraken van medisch specialisten op een transitiefonds
 21. Internationaal belastingrecht, vragen en antwoorden
 22. Inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het verrekenprijsbesluit van 21 augustus 2004, nr. IFZ2004/680M
 23. Kapitaalverzekeringen overeengekomen met de eigen BV
 24. Klein verzamelbesluit pensioenen
 25. Kwalificerend aandeel in open commanditaire vennootschap
 26. Pensioenlichamen waarvan de bezittingen in enigszins belangrijke mate uit 29a-lichamen bestaan
 27. Rechtspersoonlijkheid van Chinese Cooperative Joint Venture
 28. Ruling, gemengde kosten wetgeving Oort en cost-plus ruling
 29. Rulingbeleid ten aanzien van BV1/BV2 structuren
 30. Soevereiniteitsoverdracht Hongkong aan China per 1 juli 1997, belastingverdrag Nederland–China niet in Hongkong van toepassing
 31. Sofina-arrestbesluit
 32. Syllabus vrijstelling, verrekening, verliescompensatie internationaal belastingrecht
 33. Toestemming statutenwijziging pensioen BV
 34. Uitvoering van de voorrangsregeling voor de vennootschapsbelasting
 35. Vennootschapsbelasting en Dividendbelasting, inkoop van eigen aandelen
 36. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, hybride geldverstrekkingen, intrekkingsbesluit
 37. Vennootschapsbelasting en dividendbelasting, omzetting fonds voor gemene rekening (fiscale beleggingsinstelling) in een nv
 38. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
 39. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
 40. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 41. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
 42. Vennootschapsbelasting, belastingplicht van verenigingen en stichtingen
 43. Vennootschapsbelasting, coöperaties; diverse onderwerpen
 44. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
 45. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
 46. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
 47. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
 48. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
 49. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
 50. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
 51. Vennootschapsbelasting, fonds voor gemene rekening, toestemmingsvereiste
 52. Vennootschapsbelasting, functionele valuta
 53. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting; giftenaftrek of uitdeling
 54. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
 55. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
 56. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
 57. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen
 58. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 59. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 60. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
 61. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
 62. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 63. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 64. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 65. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
 66. Verrekening van buitenlandse bronbelasting voor Nederlandse vaste inrichtingen
 67. Vragen en antwoorden met betrekking tot besluit Dienstverleningslichamen en zekerheid vooraf (DGB 2014/3101), besluit Behandeling verzoeken zekerheid vooraf in vorm van Advance Tax Ruling (ATR) (DGB 2014/3099)
 68. Vragen en antwoorden over kapitaalverzekeringen afgesloten met de eigen BV
 69. Woonplaatsverklaring, dubbele woonplaats, Nederlandse BV in Verenigd Koninkrijk gevestigd

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (omzetting vaste inrichting met verliezen in een deelneming)
  Artikel: II
 2. Belastingplan 2012
  Artikel: XXXVIII
 3. Belastingplan 2021
  Artikel: XLII
 4. Belastingregeling voor het land Nederland
  Artikelen: 1.4, 2.1
 5. Beleidsregels financieel toezicht Autoriteit woningcorporaties 2015
  Tekst: tekst
 6. Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
  Artikel: 40b
 7. Besluit beleggingsinstellingen
  Artikel: 1
 8. Besluit fiscale eenheid 2003
  Artikel: 1
  Hoofdstuk: VIIIC
 9. Besluit kwalificatie Braziliaanse interest on net equity
  Tekst: tekst
 10. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 11. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Bijlage: Organisatie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 12. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 13. Besluit noodmaatregelen coronacrisis
  Tekst: tekst
 14. Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  Artikel: 36
 15. Besluit vooroverleg rulings met een internationaal karakter
  Tekst: tekst
 16. Dividendbelasting, inhoudingvrijstelling NSW-vennootschappen
  Tekst: tekst
 17. Dividendbelasting, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 18. Inkomstenbelasting, aanmerkelijk belang, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 19. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, afschrijvingen
  Tekst: tekst
 20. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, Europees recht, kwalificatie rechtsvormen
  Tekst: tekst
 21. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, herinvesteringsreserve; Verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 22. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, investeringsaftrek
  Tekst: tekst
 23. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, lijfrente in de winstsfeer, verzamelbesluit
  Tekst: tekst
 24. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, winst (uit onderneming), resultaat uit een werkzaamheid, van aftrek uitgesloten en in aftrek beperkte kosten
  Tekst: tekst
 25. Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting; geruisloze omzetting; standaardvoorwaarden en toelichting
  Bijlage: 1
 26. Internationaal Belastingrecht, verrekenprijzen, toepassing van het arm’s-lengthbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-richtlijnen)
  Tekst: tekst
 27. Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
  Artikel: 86
 28. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 29
 29. Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: VIII
 30. Invoeringswet fiscaal stelsel BES
  Artikel: XII
 31. Invorderingswet 1990
  Artikel: 40
 32. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën
  Artikel: 1
 33. Klein verzamelbesluit pensioenen
  Tekst: tekst
 34. Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving
  Tekst: tekst
 35. Leidraad meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies
  Tekst: tekst
 36. Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
  Bijlagen: VII, VIII
 37. Loonheffingen, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, pensioenen; prijsgeven pensioenrechten door directeur-grootaandeelhouder i.v.m. onderdekking
  Tekst: tekst
 38. Mijnbouwwet
  Artikel: 68
 39. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel: XVII
 40. Overige fiscale maatregelen 2010
  Artikel: XXI
 41. Overige fiscale maatregelen 2011
  Artikel: XXVIII
 42. Overige fiscale maatregelen 2017
  Artikel: VI
 43. Regeling aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen
  Artikel: 2
 44. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 8
 45. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 46. Regeling functionele valuta
  Artikelen: 1, 3
 47. Schenk- en erfbelasting, bedrijfsopvolgingsregeling
  Tekst: tekst
 48. Sofina-arrestbesluit
  Tekst: tekst
 49. Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 1
 50. Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
  Artikel: 1
 51. Vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, vrijgestelde beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 52. Vennootschapsbelasting, artikel 28a; omzetting rechtspersoon
  Tekst: tekst
  Bijlage: 1
 53. Vennootschapsbelasting, bedrijfsfusie, toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Teksten: tekst, tekst
  Bijlagen: 1, 7
 54. Vennootschapsbelasting, belastingplicht overheidsondernemingen, onderwijsvrijstelling, objectvrijstellingen
  Tekst: tekst
 55. Vennootschapsbelasting, deelnemingsvrijstelling
  Tekst: tekst
 56. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, diverse fiscale gevolgen van zetelverplaatsing van een naar Nederlands recht opgericht lichaam
  Tekst: tekst
 57. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Taxhavens en Concernfinanciering
  Tekst: tekst
 58. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting, subjectieve vrijstellingen natuurschoonlichamen, pensioenlichamen, zorglichamen en sociale werkbedrijf-lichamen (artikel 5 Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 59. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; ATR’s; aanpassingstermijn
  Tekst: tekst
 60. Vennootschapsbelasting, dividendbelasting; fiscale beleggingsinstelling
  Tekst: tekst
 61. Vennootschapsbelasting, fiscale eenheid
  Teksten: tekst, tekst
 62. Vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten
  Tekst: tekst
 63. Vennootschapsbelasting, innovatiebox
  Tekst: tekst
 64. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; artikelen 12b tot en met 12bg
  Tekst: tekst
 65. Vennootschapsbelasting, innovatiebox; vaststellingsovereenkomsten en ontbindende voorwaarde voor relevante wetswijzigingen
  Tekst: tekst
 66. Vennootschapsbelasting, juridische afsplitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 5, 6, 7
 67. Vennootschapsbelasting, juridische fusie; toepassing artikel 14b, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Bijlagen: 1, 5, 6
  Tekst: tekst
 68. Vennootschapsbelasting, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer
  Tekst: tekst
 69. Vennootschapsbelasting, subjectieve vrijstelling voor stichtingen en verenigingen (artikel 6, Wet op de vennootschapsbelasting 1969)
  Tekst: tekst
 70. Vennootschapsbelasting, toepassing van artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 71. Vennootschapsbelasting, verliesverrekening, toepassing artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
 72. Vennootschapsbelasting, zuivere splitsing; toepassing artikel 14a, derde lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969
  Tekst: tekst
  Bijlage: 9
 73. Vennootschapsbelasting; art. 14c; geruisloze terugkeer
  Tekst: tekst
 74. Voorkoming van dubbele belasting, voorkoming onder de toepassing van de belastingverdragen
  Tekst: tekst
 75. Wet aanpassing loon- en inkomstenbelasting c.a. 1997
  Artikel: XVIII
 76. Wet bedrijfsleven 2019
  Artikelen: 7.3, 7.4, 7.5
 77. Wet bodembescherming
  Artikel: 55a
 78. Wet bronbelasting 2021
  Artikel: 7.2
 79. Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking
 80. Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
 81. Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
 82. Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
  Artikel: V
 83. Wet op de dividendbelasting 1965
  Artikel: 15
 84. Wet tot verlaging tarief en op nihil stellen vermogensaftrek in Wet op de vennootschapsbelasting 1969
 85. Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
  Artikel: 1
 86. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  Artikel: 34
 87. Wet werken aan winst
  Artikel: VIII
 88. Wijzigingswet Wet inkomstenbelasting 2001, enz. (Belastingplan 2002 II - Economische infrastructuur)
  Artikel: VIIA
 89. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964 (gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, etc.)
  Artikel: IV
 90. Wijzigingswet Wet op de loonbelasting 1964, enz. (aanpassing van het regime voor werknemersspaarregelingen)
  Artikel: XII
 91. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (vervallen concernfinancieringsregeling)
 92. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ivm tegengaan uitholling belastinggrondslag en versterken fiscale infrastructuur
  Artikel: II
 93. Wijzigingswet Wet op de vennootschapsbelasting 1969, enz. (aanpassing gedifferentieerd tarief en verhoging van de zelfstandigenaftrek)
 94. Wijzigingswet belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001)
  Artikel: XIV
 95. Wijzigingswet inkomstenbelasting 1964 c.a. (aanpassing oudedagsreserve en zelfstandigenaftrek en vervallen vermogensaftrek)
Terug naar begin van de pagina