Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 30-05-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2021.
Geldend van 01-01-2021 t/m 30-09-2022

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 1
BW1
Niet officiële titel Nieuw Burgerlijk Wetboek Boek 1
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0002656
Rechtsgebieden Personen- en familierecht | Familierecht
Personen- en familierecht | Personenrecht
Overheidsthema Familie, jeugd en gezin

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 6. Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1
 7. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1975
 8. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1979
 9. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1980
 10. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1982
 11. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985
 12. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986
 13. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989
 14. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999
 15. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1976
 16. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977
 17. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1978
 18. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983
 19. Beschikking wijziging-percentages levensonderhoud 1974
 20. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1988.
 21. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1990
 22. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1991
 23. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993
 24. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994
 25. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1995
 26. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1998
 27. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1981
 28. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1987
 29. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992
 30. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1996
 31. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1997
 32. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000
 33. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2001
 34. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002
 35. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2003
 36. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004
 37. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2005
 38. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2006
 39. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2007
 40. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2008
 41. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009
 42. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010
 43. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011
 44. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012
 45. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013
 46. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014
 47. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015
 48. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016
 49. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017
 50. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018
 51. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019
 52. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020
 53. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2021
 54. Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1
 55. Besluit aanwijzing deskundigen transgenders
 56. Besluit aanwijzing instanties of personen die de raden voor de kinderbescherming kosteloos inlichtingen verschaffen
 57. Besluit aanwijzing Raad voor de rechtspraak als orgaan dat curatele- en bewindregister houdt
 58. Besluit begripsomschrijving indexcijfer der lonen
 59. Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
 60. Besluit burgerlijke stand 1994
 61. Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand
 62. Besluit geslachtsnaamswijziging
 63. Besluit gezagsregisters
 64. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
 65. Besluit Jeugdwet
 66. Besluit klachtadviescommissie raad voor de kinderbescherming
 67. Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties en partneralimentaties
 68. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
 69. Besluit tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg
 70. Besluit vertrouwensdiensten
 71. Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R
 72. Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2015
 73. Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
 74. Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
 75. Regeling vaststelling CBS-formulier levenloos geboren kinderen
 76. Regeling wijziging Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen
 77. Vervanging vermiste 10-jarenklappers gemeente Westerbork
 78. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 79. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 80. Wijzigingsbesluit Besluit burgerlijke stand 1994 (i.v.m. de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)
 81. Wijzigingsbesluit Besluit geslachtsnaamswijziging (wijziging gronden geslachtsnaamswijziging minderjarigen)
 82. Wijzigingsbesluit Besluit Huwelijksgoederenregister 1969, enz. (wijziging van tijdstip waarop scheiding van tafel en bed is geëindigd)
 83. Wijzigingsbesluit Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties (aanpassing bedragen)
 84. Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming
 85. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
 86. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2009)
 87. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2011)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 4
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 8. Besluit ex artikel 448 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 1
 9. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
  Artikel: 6
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 12. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
  Artikelen: 52, 69, 77
 13. Faillissementswet
  Artikel: 33
 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 15. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 16. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 17. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXII
 18. Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 19. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2021
  Bijlage: 1
 20. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
  Titeldeel: 1
 21. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte
  Artikel: 19
 22. Participatiewet
  Artikelen: 31, 32, 62, 62b, 62e
 23. Paspoortclausules/geregistreerd partnerschap
  Tekst: tekst
 24. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 25. Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008
  Artikel: 6
 26. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
 27. Verzending tekst latere vermeldingen bij dubbelen akten burgerlijke stand
  Artikel: 1
 28. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 2
 29. Wet openstelling huwelijk
 30. Wet tegengaan huwelijksdwang
 31. Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
 32. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 475c
 33. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikelen: 475c, 479b, 585
 34. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen: 479b, 585, 856
 35. Wijzigingswet Boek 1 BW, enz. (reorganisatie van de raden voor de kinderbescherming)
 36. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek (adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden)
 37. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen)
 38. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (herschikking bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter)
 39. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de advisering over en inning van kinderalimentaties
 40. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming)
 41. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 (clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding)
 42. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  Artikel: VI
 43. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (verkorting adoptie-procedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht)
 44. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 (aanpassing artikel 97 en reparatie technische onvolkomenheden opgetreden bij totstandkoming Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)
 45. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
 46. Wijzigingswet enige bepalingen Burgerlijk Wetboek (problematiek van vermissing van personen)
 47. Wijzigingswet regeling Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (naamrecht, voorkoming van schijnhuwelijken en tijdstip van totstandkoming van scheiding van tafel en bed)
 48. Wijzigingswet van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-01-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 27842
Aanhangig 35287
Aanhangig 35825
Aanhangig 35968
Aanhangig 36364
Wijziging 24-03-2023 Stb. 2023, 116 35990
Wijziging 24-01-2018
samen met
24-01-2018
Stb. 2018, 37
samen met
Stb. 2018, 36
32399
samen met
31996
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 380 32444
Wijziging 05-11-2014
samen met
12-03-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 131
33983
samen met
33061
Wijziging 05-11-2014
samen met
12-03-2014
samen met
01-03-2014
samen met
04-12-2013
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 130
samen met
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2013, 560
33983
samen met
32015
samen met
33684
samen met
33507
Wijziging 05-11-2014
samen met
01-03-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 105
33983
samen met
33684
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 486 33526
Wijziging 04-12-2013
samen met
06-12-2012
Stb. 2013, 560
samen met
Stb. 2013, 72
33507
samen met
32529
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245
Wijziging 08-10-2014
samen met
14-10-1993
Stb. 2014, 380
samen met
Stb. 1993, 555
32444
samen met
21847
01-07-2023 Wijziging 09-03-2023 Stb. 2023, 84 35348 05-04-2023 Stb. 2023, 118
Wijziging 25-01-2023 Stb. 2023, 41 36212 20-03-2023 Stb. 2023, 97
Wijziging 13-10-2022 Stb. 2022, 408 35833 12-11-2022 Stb. 2022, 455
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 07-06-2022 Stb. 2022, 242 34605 05-12-2022 Stb. 2022, 493
Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 345 36003 16-09-2022 Stb. 2022, 364
Wijziging 30-09-2020 Stb. 2020, 389 35428 15-10-2020 Stb. 2020, 406
Wijziging 18-07-2019 Stb. 2019, 283
rectificatie in
Stb. 2019, 283
34231 17-09-2019 Stb. 2019, 352
Wijziging 17-04-2019 Stb. 2019, 173 35073 24-10-2019 Stb. 2019, 385
Wijziging 24-01-2018 Stb. 2018, 37 32399 21-11-2019 Stb. 2019, 437
Wijziging 08-10-2014
samen met
25-11-2013
Stb. 2014, 380
samen met
Stb. 2013, 480
32444
samen met
33032
06-11-2019 Stb. 2019, 419
Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 332 34795 17-09-2018 Stb. 2018, 333
Wijziging 15-06-2018 Stb. 2018, 228 34887 07-09-2018 Stb. 2018, 312
Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 245 34518 20-09-2017 Stb. 2017, 348
Wijziging 24-04-2017 Stb. 2017, 177 33987 24-04-2017 Stb. 2017, 178
Wijziging 13-07-2016 Stb. 2016, 290 34212 01-05-2017 Stb. 2017, 174
t/m 01-01-2016 1) Wijziging 21-12-2016 Stb. 2017, 64 34614 21-12-2016 Stb. 2017, 64
Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 360 34442 17-11-2016 Stb. 2016, 438
Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 380 32444 29-03-2016 Stb. 2016, 131
Wijziging 07-10-2015 Stb. 2015, 354 33488 15-10-2015 Stb. 2015, 373
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 380 32444 04-05-2015 Stb. 2015, 174
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 04-05-2015 Stb. 2015, 174
Wijziging 08-10-2014 Stb. 2014, 380 32444 15-05-2015 Stb. 2015, 181
Wijziging 26-11-2014 Stb. 2014, 540 33771 15-12-2014 Stb. 2014, 541
Wijziging 05-11-2014 Stb. 2014, 442 33983 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 02-07-2014 Stb. 2014, 270 33161 04-07-2014 Stb. 2014, 271
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061 14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 05-11-2014
samen met
12-03-2014
samen met
12-03-2014
samen met
04-12-2013
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 131
samen met
Stb. 2014, 130
samen met
Stb. 2013, 560
33983
samen met
33061
samen met
32015
samen met
33507
14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 414 33054 19-11-2014 Stb. 2014, 439
Wijziging 04-07-2014 Stb. 2014, 260 33344 04-07-2014 Stb. 2014, 260
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2014, 1 33351 19-06-2014 Stb. 2014, 222
Wijziging 27-11-2013 Stb. 2013, 486 33526 20-03-2014 Stb. 2014, 134
Wijziging 25-11-2013 Stb. 2013, 480 33032 20-03-2014 Stb. 2014, 132
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 414 33054 13-02-2014 Stb. 2014, 85
Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 414 33054 07-03-2014 Stb. 2014, 107
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 16-10-2013
samen met
20-12-2012
Stb. 2013, 414
samen met
Stb. 2012, 666
33054
samen met
33451
30-10-2013 Stb. 2013, 435
Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 382 33335 03-12-2013 Stb. 2013, 515
Wijziging 06-12-2012 Stb. 2013, 72 32529 06-02-2013 Stb. 2013, 73
Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 313 32891 12-07-2012 Stb. 2012, 314
t/m 30-04-2011 2) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 670 32826 22-12-2011 Stb. 2011, 671
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 505 32870 14-11-2011 Stb. 2011, 532
Wijziging 27-10-2011 Stb. 2011, 500 32863 06-12-2011 Stb. 2011, 592
Wijziging 18-04-2011 Stb. 2011, 205 28867 20-06-2011 Stb. 2011, 335
Wijziging 21-04-2011 Stb. 2011, 245 31962 15-06-2011 Stb. 2011, 295
Wijziging 17-05-2010 Stb. 2010, 350 31959 30-09-2010 Stb. 2010, 389
Wijziging 20-02-2010 Stb. 2010, 222 31358 20-02-2010 Stb. 2010, 222
Wijziging 13-05-2009 Stb. 2009, 385 31769 13-05-2009 Stb. 2009, 385
Wijziging 02-07-2009 Stb. 2009, 303 31575 18-07-2009 Stb. 2009, 315
Wijziging 27-11-2008 Stb. 2008, 500 30145 06-02-2009 Stb. 2009, 56
Wijziging 27-06-2008 Stb. 2008, 270 30584 18-12-2008 Stb. 2009, 1
Wijziging 11-12-2008 Stb. 2009, 8 31227 06-02-2009 Stb. 2009, 56
Wijziging 09-10-2008 Stb. 2008, 410 29353 06-02-2009 Stb. 2009, 56
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 589 30521 06-02-2009 Stb. 2009, 56
Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 586 31559 29-12-2008 Stb. 2008, 587
Wijziging 24-10-2008 Stb. 2008, 425 30551 24-10-2008 Stb. 2008, 425
Wijziging 20-03-2008 Stb. 2008, 100 30815 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 03-07-2008 Stb. 2008, 274
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 589 30521 19-03-2007 Stb. 2007, 110
Wijziging 08-03-2007 Stb. 2007, 145 30316 08-03-2007 Stb. 2007, 145
Wijziging 20-11-2006 Stb. 2006, 605 30658 11-12-2006 Stb. 2006, 664
Wijziging 16-02-2006 Stb. 2006, 123 29980 07-04-2006 Stb. 2006, 193
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 530 28995 20-10-2005 Stb. 2005, 531
Wijziging 08-09-2005 Stb. 2005, 455 28863 29-09-2005 Stb. 2005, 484
Wijziging 06-07-2004 Stb. 2004, 334 28924 30-11-2004 Stb. 2004, 621
Wijziging 23-12-2004
samen met
22-04-2004
Stb. 2004, 700
samen met
Stb. 2004, 306
29822
samen met
28168
16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 215 28958 17-06-2004 Stb. 2004, 275
Wijziging 13-05-2004 Stb. 2004, 210 28197 18-06-2004 Stb. 2004, 285
Wijziging 05-02-2004 Stb. 2004, 50 29217 05-02-2004 Stb. 2004, 50
Wijziging 09-10-2003 Stb. 2003, 376 28960 10-10-2003 Stb. 2003, 386
Wijziging 26-09-2002 Stb. 2002, 515 02-05-2003 Stb. 2003, 195
rectificatie in
Stb. 2003, 195
Wijziging 16-08-2002 Stb. 2002, 429 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 230 27245 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 18-04-2002 Stb. 2002, 227 17213 11-11-2002 Stb. 2002, 558
Wijziging 14-03-2002 Stb. 2002, 152 27554 Stb. 2002, 370
Wijziging 21-03-2002
samen met
12-12-2001
Stb. 2002, 176
samen met
Stb. 2001, 664
27117
samen met
28075
25-06-2002 Stb. 2002, 346
Wijziging 20-06-2002 Stb. 2002, 330 28189 25-06-2002 Stb. 2002, 336
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 584 27878 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 06-12-2001 Stb. 2001, 581 27824 10-12-2001 Stb. 2001, 621
Wijziging 04-10-2001 Stb. 2001, 468 27047 07-11-2001 Stb. 2001, 544
Wijziging 27-09-2001 Stb. 2001, 481 27472 27-09-2001 Stb. 2001, 481
15-12-2001 Wijziging 01-11-2001 Stb. 2001, 533 27733 29-11-2001 Stb. 2001, 588
01-09-2001 Wijziging 02-11-2000 Stb. 2000, 481 26016 08-08-2001 Stb. 2001, 370
22-06-2001 Wijziging 31-05-2001 Stb. 2001, 275 27084 31-05-2001 Stb. 2001, 275
01-06-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 23-04-2001 Stb. 2001, 197
01-04-2001 Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 10 26673 20-03-2001 Stb. 2001, 145
Wijziging 21-12-2000 Stb. 2001, 9 26672 20-03-2001 Stb. 2001, 145
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 20-03-2001 Stb. 2001, 145
Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 27-03-2001 Stb. 2001, 160
Wijziging 23-11-2000 Stb. 2000, 496 26975 20-03-2001 Stb. 2001, 144
02-03-2001 Wijziging 13-12-2000 Stb. 2001, 11 26862 16-02-2001 Stb. 2001, 103
17-02-1999 Wijziging 28-01-1999 Stb. 1999, 30 25836 04-02-1999 Stb. 1999, 40
01-12-1998 Wijziging 01-07-1998 Stb. 1998, 448 25961 09-11-1998 Stb. 1998, 622
Wijziging 25-06-1998 Stb. 1998, 446 23429 09-11-1998 Stb. 1998, 622
01-10-1998 Wijziging 14-05-1998 Stb. 1998, 302 24811 15-07-1998 Stb. 1998, 475
01-04-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 772 24649 21-02-1998 Stb. 1998, 126
Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 21-02-1998 Stb. 1998, 126
01-02-1998 Wijziging 24-12-1997 Stb. 1997, 776 24702 24-12-1997 Stb. 1997, 776
01-01-1998 Wijziging 17-12-1997 Stb. 1997, 660 25407 19-12-1997 Stb. 1997, 746
Wijziging 30-10-1997 Stb. 1997, 506 23714 19-11-1997 Stb. 1997, 564
Wijziging 17-12-1997
samen met
05-07-1997
Stb. 1997, 660
samen met
Stb. 1997, 324
25407
samen met
23761
17-12-1997 Stb. 1997, 661
Wijziging 10-04-1997 Stb. 1997, 161 22408 19-11-1997 Stb. 1997, 563
01-07-1997 Wijziging 23-01-1997 Stb. 1997, 38 23808 23-04-1997 Stb. 1997, 188
14-05-1997 Wijziging 17-04-1997 Stb. 1997, 192 24614 17-04-1997 Stb. 1997, 192
21-02-1997 t/m 01-01-1997 3) Wijziging 06-02-1997 Stb. 1997, 63 24749 06-02-1997 Stb. 1997, 63
01-01-1997 Wijziging 23-03-1995 Stb. 1995, 198 23938 23-03-1995 Stb. 1995, 198
Wijziging 23-05-1990 Stb. 1990, 379 19979 04-03-1991 Stb. 1991, 100
29-06-1996 Wijziging 13-06-1996 Stb. 1996, 328 24257 13-06-1996 Stb. 1996, 328
01-04-1996 Wijziging 04-10-1995 Stb. 1995, 497 24117 12-03-1996 Stb. 1996, 164
01-01-1996 Wijziging 02-11-1995 Stcrt. 1995, 215 02-11-1995 Stcrt. 1995, 215
Wijziging 28-04-1995 Stb. 1995, 277 24058 15-12-1995 Stb. 1995, 671
Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 200 22614 12-04-1995 Stb. 1995, 201
15-12-1995 Wijziging 06-12-1995 Stb. 1995, 592 24259 06-12-1995 Stb. 1995, 592
02-11-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 255 23003 29-09-1995 Stb. 1995, 478
Wijziging 06-04-1995 Stb. 1995, 240 23012 29-09-1995 Stb. 1995, 478
01-11-1995 Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 255 23003 03-10-1995 Stb. 1995, 489
Wijziging 26-04-1995 Stb. 1995, 255 23003 29-09-1995 Stb. 1995, 478
01-09-1995 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 528 21327 10-07-1995 Stb. 1995, 357
15-05-1995 Wijziging 12-04-1995 Stb. 1995, 227 23855 08-05-1995 Stb. 1995, 259
01-05-1995 Wijziging 02-02-1995 Stb. 1995, 225 22060 02-02-1995 Stb. 1995, 225
Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 570 22487 02-02-1995 Stb. 1995, 225
Wijziging 28-04-1994 Stb. 1994, 342 21893 09-08-1994 Stb. 1994, 615
01-04-1995 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 570 22487 14-10-1994 Stb. 1994, 774
Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 570 22487 07-07-1994 Stb. 1994, 570
01-01-1995 Wijziging 07-11-1994 Stcrt. 1994, 214 07-11-1994 Stcrt. 1994, 214
Wijziging 29-09-1994 Stb. 1994, 757 22474 28-10-1994 Stb. 1994, 779
Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 25-10-1994 Stb. 1994, 777
Wijziging 02-06-1994 Stb. 1994, 405 22488 25-10-1994 Stb. 1994, 777
Wijziging 02-06-1994
samen met
14-10-1993
Stb. 1994, 405
samen met
Stb. 1993, 555
22488
samen met
21847
25-10-1994 Stb. 1994, 777
01-11-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 12-09-1994 Stb. 1994, 691
Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 22-09-1994 Stb. 1994, 707
Wijziging 02-06-1994 Stb. 1994, 405 22488 12-09-1994 Stb. 1994, 691
01-10-1994 Wijziging 07-07-1994 Stb. 1994, 565 21147 07-07-1994 Stb. 1994, 565
01-07-1994 Wijziging 28-04-1994
samen met
28-04-1994
Stb. 1994, 325
samen met
Stb. 1994, 324
19295 19-05-1994
samen met
28-04-1994
Stb. 1994, 365
samen met
Stb. 1994, 325
01-03-1994 Wijziging 30-09-1993 Stb. 1993, 539 23038 15-11-1993 Stb. 1993, 605
17-01-1994 Wijziging 29-10-1992 Stb. 1992, 669 11270 21-12-1993 Stb. 1993, 755
Wijziging 29-10-1992 Stb. 1992, 669 11270 29-10-1992 Stb. 1992, 669
01-11-1993 Wijziging 12-05-1993 Stb. 1993, 268 14167 01-09-1993 Stb. 1993, 479
01-09-1993 Wijziging 27-05-1993 Stb. 1993, 309 17779 25-06-1993 Stb. 1993, 373
01-07-1993 Wijziging 21-04-1993 Stb. 1993, 242 22778 21-04-1993 Stb. 1993, 242
01-01-1993 Wijziging 23-12-1992 Stb. 1992, 722 22665 23-12-1992 Stb. 1992, 723
Wijziging 23-12-1992
samen met
01-07-1992
Stb. 1993, 15
samen met
Stb. 1992, 373
22664
samen met
21881
01-10-1992 Stb. 1992, 530
01-10-1992 Wijziging 09-09-1992 Stb. 1992, 484 22517 28-09-1992 Stb. 1992, 507
01-09-1992 Wijziging 20-11-1991 Stb. 1991, 628 21273 06-07-1992 Stb. 1992, 370
01-08-1992 Wijziging 15-04-1992 Stb. 1992, 193 20598 27-04-1992 Stb. 1992, 195
01-01-1992 Wijziging 04-12-1991
samen met
02-04-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1989, 541
17725 20-02-1990 Stb. 1990, 90
Wijziging 04-12-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 605
samen met
Stb. 1989, 541
17725 14-11-1991 Stb. 1991, 630
Wijziging 02-04-1991
samen met
11-03-1991
samen met
15-11-1989
Stb. 1991, 199
samen met
Stb. 1991, 109
samen met
Stb. 1989, 541
17725 17-04-1991 Stb. 1991, 200
01-04-1991 Wijziging 26-11-1987 Stb. 1987, 550 17477 04-03-1991 Stb. 1991, 100
01-01-1991 Wijziging 07-06-1990 Stb. 1990, 302 20577 12-07-1990 Stb. 1990, 406
01-12-1990 Wijziging 13-09-1990 Stb. 1990, 482 18964 09-10-1990 Stb. 1990, 524
21-09-1989 t/m 01-07-1989 4) Wijziging 08-08-1989 Stb. 1989, 358 19399 08-08-1989 Stb. 1989, 359
15-07-1989 Wijziging 08-12-1988 Stb. 1988, 566 20046 04-07-1989 Stb. 1989, 262
01-07-1989 Wijziging 08-08-1989 Stb. 1989, 358 19399 08-08-1989 Stb. 1989, 359
01-04-1988 Wijziging 03-12-1987 Stb. 1987, 590 10377 07-01-1988 Stb. 1988, 8
01-01-1988 Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 334 15416 09-12-1987 Stb. 1987, 558
Wijziging 01-07-1987 Stb. 1987, 333 15417 09-12-1987 Stb. 1987, 558
01-09-1987 Wijziging 13-05-1987 Stb. 1987, 246 18620 17-06-1987 Stb. 1987, 310
Wijziging 13-05-1987 Stb. 1987, 246 18620 17-06-1982 Stb. 1982, 310
08-06-1987 Wijziging 21-04-1987 Stb. 1987, 209 18285 21-04-1987 Stb. 1987, 209
01-01-1987 Wijziging 18-06-1986 Stb. 1986, 329 19129 03-12-1986 Stb. 1986, 600
01-01-1986 Wijziging 11-09-1985 Stb. 1985, 510 18346 18-12-1985 Stb. 1985, 686
01-08-1985 Wijziging 24-04-1985 Stb. 1985, 243 17297 06-07-1985 Stb. 1985, 401
16-01-1985 Wijziging 12-12-1984 Stb. 1984, 631 14314 12-12-1984 Stb. 1984, 631
01-01-1985 Wijziging 30-08-1984 Stb. 1984, 404 16247 01-10-1984 Stb. 1984, 451
11-06-1984 Wijziging 02-05-1984 Stb. 1984, 184 17920 02-05-1984 Stb. 1984, 184
01-05-1984 Wijziging 25-01-1984 Stb. 1984, 19 17444 12-04-1984 Stb. 1984, 128
25-07-1983 Wijziging 15-06-1983 Stb. 1983, 290 17060 15-06-1983 Stb. 1983, 290
15-06-1983 Wijziging 27-05-1983 Stb. 1983, 265 17698 27-05-1983 Stb. 1983, 265
01-12-1982 t/m 13-06-1979 5) Wijziging 27-10-1982 Stb. 1982, 608 16585 27-10-1982 Stb. 1982, 608
18-11-1982 t/m 01-01-1982 Wijziging 19-06-1982 Stb. 1982, 366 16630 03-11-1982 Stb. 1982, 614
01-11-1982 Wijziging 02-06-1982 Stb. 1982, 316 16965 16-09-1982 Stb. 1982, 534
01-09-1982 Wijziging 15-05-1981 Stb. 1981, 283 15350 09-07-1982 Stb. 1982, 452
05-07-1982 Wijziging 02-06-1982 Stb. 1982, 315 16127 02-06-1982 Stb. 1982, 315
01-01-1982 Wijziging 19-06-1982 Stb. 1982, 366 16630 03-11-1982 Stb. 1982, 614
13-11-1980 t/m 01-01-1980 Wijziging 01-11-1980 Stb. 1980, 578 16270 01-11-1980 Stb. 1980, 578
01-01-1980 Wijziging 01-11-1980 Stb. 1980, 578 16270 01-11-1980 Stb. 1980, 578
01-11-1979 Wijziging 13-09-1979 Stb. 1979, 501 14824 13-09-1979 Stb. 1979, 501
13-06-1979 Wijziging 27-10-1982 Stb. 1982, 608 16585 27-10-1982 Stb. 1982, 608
01-11-1978 Wijziging 13-09-1979
samen met
07-06-1978
Stb. 1979, 501
samen met
Stb. 1978, 303
14824
samen met
13548
26-08-1978 Stb. 1978, 450
01-09-1978 Wijziging 16-02-1978 Stb. 1978, 67 13792 05-08-1978 Stb. 1978, 432
10-07-1978 Wijziging 07-06-1978 Stb. 1978, 304 14882 07-06-1978 Stb. 1978, 304
26-07-1976 Wijziging 08-04-1976 Stb. 1978, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
Wijziging 08-04-1976 Stb. 1976, 229 11416 22-06-1976 Stb. 1976, 342
01-01-1976 Wijziging 23-04-1975 Stb. 1975, 202 13332 09-05-1975 Stb. 1975, 210
01-08-1975 Wijziging 28-05-1975 Stb. 1975, 276 11923 28-05-1975 Stb. 1975, 276
15-05-1975 Wijziging 23-04-1975 Stb. 1975, 202 13332 09-05-1975 Stb. 1975, 210
01-02-1974 Wijziging 26-10-1973 Stb. 1973, 553 12134 26-10-1973 Stb. 1973, 553
01-01-1973 Wijziging 06-07-1972 Stb. 1972, 390 11166 12-10-1972 Stb. 1972, 561
29-07-1972 Wijziging 05-07-1972 Stb. 1972, 391 11804 07-07-1972 Stb. 1972, 392
21-05-1972 Wijziging 17-02-1972 Stb. 1972, 85 11121 10-09-1964 Trb. 1972, 89
01-10-1971 Tekstplaatsing 13-07-1971 Stb. 1971, 476 30-06-1971 Stb. 1971, 438
Wijziging 13-07-1971 Stb. 1971, 476 30-06-1971 Stb. 1971, 438
Wijziging 06-05-1971 Stb. 1971, 290 10213 30-06-1971 Stb. 1971, 438
25-06-1971 Wijziging 31-03-1971 Stb. 1971, 397 1162 31-03-1971 Stb. 1971, 397
01-01-1971 Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 612 10709 24-12-1970 Stb. 1970, 612
Wijziging 24-12-1970 Stb. 1970, 612 10709 21-05-1971 Stb. 1971, 355
29-04-1970 Tekstplaatsing 28-05-1969 Stb. 1969, 258 03-04-1967 Stb. 1969, 167
01-01-1970 Nieuwe-regeling 28-05-1969 Stb. 1969, 257 3767 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Nieuwe-regeling 11-12-1958 Stb. 1958, 590 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 258 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 28-05-1969 Stb. 1969, 257 3767 04-06-1969 Stb. 1969, 259
Wijziging 11-12-1958 Stb. 1958, 591 04-06-1969 Stb. 1969, 259

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 395b1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 3452)
 3. Heeft betrekking op Artikel 29b3)
 4. Heeft betrekking op Artikel 2554)
 5. Heeft betrekking op Artikel 2225)
Naar boven