Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Veiligheid en Justitie
Afkortingen BW
BW Boek 1
BW1
Niet officiële titelNieuw Burgerlijk Wetboek Boek 1
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0002656
Rechtsgebieden Personen- en familierecht | Familierecht
Personen- en familierecht | Personenrecht
OverheidsthemaFamilie, jeugd en gezin

Opmerking

Deze wet is gewijzigd in verband met de invoering van digitaal procederen. Zie voor de procedures en gerechten waarvoor digitaal procederen geldt het Overzicht gefaseerde inwerkingtreding op www.rijksoverheid.nl/KEI.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingsbesluit vereenvoudiging en digitalisering procesrecht
 3. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 4. Aanpassingsbesluit Wnra
 5. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 6. Aanwijzingsbesluit categorieën andere minderjarigen Burgerlijk Wetboek Boek 1
 7. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1975
 8. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1979
 9. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1980
 10. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1982
 11. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1985
 12. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1986
 13. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1989
 14. Beschikking wijziging percentage levensonderhoud 1999
 15. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1976
 16. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1977
 17. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1978
 18. Beschikking wijziging-percentage levensonderhoud 1983
 19. Beschikking wijziging-percentages levensonderhoud 1974
 20. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1988.
 21. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1990
 22. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1991
 23. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1993
 24. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1994
 25. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1995
 26. Beschikking wijzigingpercentage levensonderhoud 1998
 27. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1981
 28. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1987
 29. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1992
 30. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1996
 31. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 1997
 32. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2000
 33. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2001
 34. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2002
 35. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2003
 36. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2004
 37. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2005
 38. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2006
 39. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2007
 40. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2008
 41. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2009
 42. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2010
 43. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2011
 44. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2012
 45. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2013
 46. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2014
 47. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2015
 48. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2016
 49. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2017
 50. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2018
 51. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2019
 52. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020
 53. Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2021
 54. Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1
 55. Besluit aanwijzing deskundigen transgenders
 56. Besluit aanwijzing instanties of personen die de raden voor de kinderbescherming kosteloos inlichtingen verschaffen
 57. Besluit aanwijzing Raad voor de rechtspraak als orgaan dat curatele- en bewindregister houdt
 58. Besluit begripsomschrijving indexcijfer der lonen
 59. Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand
 60. Besluit burgerlijke stand 1994
 61. Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand
 62. Besluit geslachtsnaamswijziging
 63. Besluit gezagsregisters
 64. Besluit Huwelijksgoederenregister 1969
 65. Besluit Jeugdwet
 66. Besluit klachtadviescommissie raad voor de kinderbescherming
 67. Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties en partneralimentaties
 68. Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren
 69. Besluit tot vaststelling van de titels en het predikaat van Máxima Zorreguieta en van de titels, namen en het predikaat van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg met Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg
 70. Besluit vertrouwensdiensten
 71. Mandaatbesluit bevoegdheden personeelsbeheer pilot-project Directie J&R
 72. Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming 2015
 73. Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
 74. Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren
 75. Regeling vaststelling CBS-formulier levenloos geboren kinderen
 76. Regeling wijziging Verklaring omtrent de goederen van minderjarigen
 77. Vervanging vermiste 10-jarenklappers gemeente Westerbork
 78. Verzamelbesluit Justitie en Veiligheid 2018
 79. Wijzigingsbesluit Besluit beroepsvereisten advocatuur, enz. (aanpassing aan Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer)
 80. Wijzigingsbesluit Besluit burgerlijke stand 1994 (i.v.m. de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)
 81. Wijzigingsbesluit Besluit geslachtsnaamswijziging (wijziging gronden geslachtsnaamswijziging minderjarigen)
 82. Wijzigingsbesluit Besluit Huwelijksgoederenregister 1969, enz. (wijziging van tijdstip waarop scheiding van tafel en bed is geëindigd)
 83. Wijzigingsbesluit Besluit kostenopslag inning kinderalimentaties (aanpassing bedragen)
 84. Wijzigingsbesluit Organisatiebesluit raad voor de kinderbescherming
 85. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling
 86. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2009)
 87. Wijzigingsbesluit Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling (2011)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit herziening gerechtelijke kaart
 2. Aanpassingswet geregistreerd partnerschap
 3. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 4
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregels Toetsingskader Wet Bpf 2000
  Tekst: tekst
 6. Beleidsregels beoordelingskader poortwachter
  Bijlage: bijlage
 7. Besluit Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 8. Besluit ex artikel 448 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: 1
 9. Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria
  Artikel: 6
 10. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Natuurlijke Personen vanaf 1945 (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)
  Bijlage: Basisselectiedocument
 11. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 12. Burgerlijk Wetboek BES Boek 1
  Artikelen: 52, 69, 77
 13. Faillissementswet
  Artikel: 33
 14. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst, tekst
 15. Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Aruba
  Tekst: tekst
 16. Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten
  Tekst: tekst
 17. Invoeringswet Participatiewet
  Artikel: XXII
 18. Jeugdwet
  Artikel: 1.1
 19. Mandaatbesluit Raad voor de Kinderbescherming 2021
  Bijlage: 1
 20. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
  Artikelen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
  Titeldeel: 1
 21. Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek BES, tweede gedeelte
  Artikel: 19
 22. Participatiewet
  Artikelen: 31, 32, 62, 62b, 62e
 23. Paspoortclausules/geregistreerd partnerschap
  Tekst: tekst
 24. Regeling Jeugdwet
  Bijlage: 2
 25. Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008
  Artikel: 6
 26. Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
 27. Verzending tekst latere vermeldingen bij dubbelen akten burgerlijke stand
  Artikel: 1
 28. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 2
 29. Wet openstelling huwelijk
 30. Wet tegengaan huwelijksdwang
 31. Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap
 32. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van digitaal procederen)
  Artikel: 475c
 33. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
  Artikelen: 475c, 479b, 585
 34. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES
  Artikelen: 479b, 585, 856
 35. Wijzigingswet Boek 1 BW, enz. (reorganisatie van de raden voor de kinderbescherming)
 36. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek (adviesrecht voor gemeenten bij de procedure rond beschermingsbewind wegens problematische schulden)
 37. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen)
 38. Wijzigingswet Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (herschikking bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter)
 39. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de advisering over en inning van kinderalimentaties
 40. Wijzigingswet Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, enz. (herziening maatregelen kinderbescherming)
 41. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 (clausuleren recht op contact of omgang na partnerdoding)
 42. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (evaluatie Wet openstelling huwelijk en Wet geregistreerd partnerschap)
  Artikel: VI
 43. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (verkorting adoptie-procedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht)
 44. Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1 (aanpassing artikel 97 en reparatie technische onvolkomenheden opgetreden bij totstandkoming Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)
 45. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
 46. Wijzigingswet enige bepalingen Burgerlijk Wetboek (problematiek van vermissing van personen)
 47. Wijzigingswet regeling Boek 1 Burgerlijk Wetboek, enz. (naamrecht, voorkoming van schijnhuwelijken en tijdstip van totstandkoming van scheiding van tafel en bed)
 48. Wijzigingswet van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (adoptie door personen van hetzelfde geslacht)
Terug naar begin van de pagina