Burgerlijk Wetboek Boek 1

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 05-12-2015 t/m 31-12-2015

Annuleren

Artikel 345

 • 1 De voogd behoeft machtiging van de kantonrechter om de navolgende handelingen voor rekening van de minderjarige te verrichten:

  • a. aangaan van overeenkomsten strekkende tot beschikking over goederen van de minderjarige, tenzij de handeling geld betreft, als een gewone beheersdaad kan worden beschouwd, of krachtens rechterlijk bevel geschiedt;

  • b. giften doen, andere dan gebruikelijke, niet bovenmatige;

  • c. een making of gift, waaraan lasten of voorwaarden zijn verbonden, aannemen;

  • d. geld lenen of de minderjarige als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbinden;

  • e. overeenkomen dat een boedel, waartoe de minderjarige gerechtigd is, voor een bepaalde tijd onverdeeld wordt gelaten.

 • 2 De kantonrechter kan bepalen dat de voogd zijn machtiging behoeft voor het innen van vorderingen van de minderjarige, het disponeren over saldi bij een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht daaronder begrepen.

 • 3 Voor het aangaan van een overeenkomst tot beëindiging van een geschil waarbij de minderjarige is betrokken, behoeft de voogd geen machtiging in het geval van artikel 87 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of indien het voorwerp van de onzekerheid of het geschil een waarde van € 700 niet te boven gaat, noch indien de overeenkomst als een beheersdaad is te beschouwen.

Annuleren
Naar boven