Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Prijzenwet

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 27-02-2024.
Geldend van 24-04-1969 t/m 01-01-2005

Opsporing overtredingen Prijzenwet Aanwijzing opsporingsambtenaren

De Minister van Justitie,

Gezien het schrijven van de Minister van Economische Zaken van 17 april 1969, Dir.-Gen. IH/DPM, nr. 269/4728;

Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 11 van de Prijzenwet en de artikelen 1, onder 3°, en artikel 17, lid 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten,

Besluit:

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

in overleg met de Ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken en van Financiën:

  • 1. aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 2, 3, 6 en 11 van de Prijzenwet:

    • a. de ambtenaren van de Loontechnische Dienst;

    • b. de ambtenaren van de Accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;

    • c. de ambtenaren van de Centrale Accountantsdienst van het Ministerie van Financiën, voor zover daartoe nader aangewezen door het hoofd van die dienst;

  • 2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag, volgende op die der bekendmaking.

's-Gravenhage, 22 april 1969

De

Minister

voornoemd,

C. H. F. Polak

Naar boven