Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024.
Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2019.
Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 19-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2024

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit invoering minimumuurloon
 2. Besluit minimumjeugdloon
 3. Regeling minimumloon en minimumvakantiebijslag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene pensioen- en uitkeringswet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 8b, 53b, 133b
 2. Beleidsregel bestuursrechtelijke handhaving Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag 2018
  Artikelen: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12
 3. Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd
  Artikel: 1
 4. Besluit bezoldiging politie
  Artikelen: 3c, 17a
 5. Besluit experimentele subsidie generieke werkgeversvoorzieningen
  Artikel: 9
 6. Besluit minimumjeugdloon
  Artikel: 1
 7. Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel: 6
 8. Burgerlijk Wetboek Boek 7
  Artikelen: 616b, 631, 632
 9. Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie
  Artikelen: 16, 60
 10. Participatiewet
  Artikel: 2
 11. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2021
  Bijlage: I
 12. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2022
 13. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikelen: 4, 11
 14. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 15. Werkloosheidswet
  Artikel: 14
 16. Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
  Artikel: 14b
 17. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 8
 18. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikelen: 1:1, 3:7, 5.5.4, 1, 7
 19. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikelen: 5a, 8, 11, 18b, 18n, 18p
 20. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 13
 21. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 32c
 22. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 6.1a
 23. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 12
 24. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikelen: 6, 98, 100
 25. Ziektewet
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk II

 1. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
  Artikel 18n

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2024)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 30-09-2015 Stb. 2015, 376 34073 Alg. 1
01-01-2020 Wijziging 11-12-2019 Stb. 2019, 483 35275 11-12-2019 Stb. 2019, 484
01-07-2019 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
01-01-2018 Wijziging 29-11-2017 Stb. 2017, 484 34766 06-12-2017 Stb. 2017, 485
01-07-2017 Wijziging 25-01-2017 Stb. 2017, 24 34573 12-04-2017 Stb. 2017, 185
01-07-2015 Wijziging 04-06-2015 Stb. 2015, 233 34108 16-06-2015 Stb. 2015, 234
01-01-2013 Wijziging 02-08-2012 Stb. 2012, 361 12-07-2012 Stb. 2012, 329 Inwtr. 2
26-07-1995 Wijziging 10-07-1995 Stb. 1995, 355 23983 10-07-1995 Stb. 1995, 355
21-09-1970 t/m 01-07-1970 Wijziging 06-08-1970 Stb. 1970, 376 10742 06-08-1970 Stb. 1970, 376
24-02-1969 Nieuwe-regeling 27-11-1968 Stb. 1968, 657 27-11-1968 Stb. 1968, 657

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking treedt.2)
Naar boven